Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 31, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Dofinansowanie do dachów zielonych w programie „Zielono-niebieska infrastruktura” WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie do dachów zielonych w programie „Zielono-niebieska infrastruktura” WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Zielono-niebieska Infrastruktura”. W programie można uzyskać dofinansowanie do systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacji do wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieskiej infrastruktury (w tym: dachów zielonych, zielonych przystanków, ogrodów deszczowych, ogrodów wertykalnych, żyjących ścian, zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych, adaptacji istniejących zbiorników, rowów bioretencyjnych, rozszczelnienia nawierzchni nieprzepuszczalnych).

Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu.

W dokumencie Szczególne zasady dofinansowania w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn.: „Zielono-niebieska infrastruktura” możemy przeczytać, że w zakresie dachów zielonych do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się zakup, dostawy, montaż, roboty budowlane niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, szczególnie związane z: instalacją dachów zielonych (układ wielowarstwowy dachu zielonego: substrat, warstwy drenażowe, maty ochronno-izolacyjne, maty filtracyjne, warstwy przeciwkorzenne itp.).

Na zdjęciu dach zielony w uprawie ekstensywnej. Dobór i dostawa materiałów, wykonanie Piotr Wolański APK Dachy Zielone. Firma z 16-letnim doświadczeniem, realizująca dachy zielone na terenie Polski południowej, dostarczająca materiały do dachów zielonych na terenie całej Polski. Firma doradza swoim klientom na każdym etapie prac.

 

Jeśli chodzi o zielone przystanki, to do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakupy, dostawy, montaż, roboty budowlane niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, szczególnie związane z budową zielonych przystanków – warstwa drenażowa, podłoże, maty wegetacyjne, dodatkowe elementy odprowadzające nadmiar wody, drenaż, skrzynie retencyjno-infiltracyjne.

Zielony przystanek z matą wegetacyjną z rozchodników. Dobór i dostawa materiałów, doradztwo techniczne Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Przy czym dopuszcza się możliwość uznania w kosztach kwalifikowanych lub w ramach udziału własnego kosztów niewymienionych powyżej, o ile koszty te wpływają znacząco na uzyskanie efektu ekologicznego i rzeczowego zadania lub są niezbędne do jego realizacji.

Warunki dofinansowania: 

 1. Program realizowany będzie w latach 2023-2024.
 2. Forma dofinansowania –  dotacja i pożyczka nieumarzalna.
 3. Intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł w formie dotacji.
 4. Dofinansowanie w formie pożyczki nieumarzalnej do 100% kosztów kwalifikowanych.
 5. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50.000,00 zł.
 6. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej dotacji. Z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy:
  – jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
  – podmiotów wymienionych w pkt 7e) ppkt a) do m) Programu priorytetowego „Zielono-niebieska infrastruktura”,
  – osób prawnych działających na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
 7. Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na realizację zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o ich dofinansowanie.
 8. Termin zakończenia zadania do 31 października 2024 roku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 1 lutego 2023 roku do 31 października 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Na zdjęciu kwietna łąka na dachu zielonym. Dobór i dostawa materiałów, wykonanie Piotr Wolański APK Dachy Zielone. Firma z 16-letnim doświadczeniem, realizująca dachy zielone na terenie Polski południowej, dostarczająca materiały do dachów zielonych na terenie całej Polski. Firma doradza swoim klientom na każdym etapie prac.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi w WFOŚiGW w Katowicach:

tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345.

źródło: https://www.wfosigw.katowice.pl/

Zobacz też:

Wywiad z Krystianem Smuda Kierownikiem Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi WFOSiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Toruniu Preferencyjny Program Pożyczkowy wspiera realizacje zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych

Podlaskie 3 mln zł z UE na ochronę bioróżnorodności, w tym dachy zielone. Nabór wniosków do 15.02.23

WFOŚiGW w Opolu dofinansowanie do dachów zielonych jako przedsięwzięć proekologicznych w dziedzinie Gospodarka Wodna