Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 3, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS | 0 comments

WFOŚiGW w Toruniu Preferencyjny Program Pożyczkowy wspiera realizacje zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych

WFOŚiGW w Toruniu Preferencyjny Program Pożyczkowy wspiera realizacje zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych

Jak poinformował portal ZielonaInfrastruktura.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu programem realizowanym przez Fundusz, w którym można uzyskać dofinansowanie  na proekologiczne przedsięwzięcia, w tym również na realizację zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych jest preferencyjny program pożyczkowy EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia, prowadzony w trybie ciągłym.

Termin naboru wniosków: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2027 r. lub do wyczerpania środków.

Beneficjenci:
–    osoby fizyczne,
–    osoby prawne,
–    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Forma dofinansowania:

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych
Oprocentowanie:

  • pożyczka z opcją umorzenia – 0,80 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,25% w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie  – 5,44% od dnia 09.06.2022 r.;
  • pożyczka bez umorzenia – 0,70 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,00% w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie  – 4,76% od dnia 09.06.2022 r.;

Oprocentowanie podlega waloryzacji w okresach kwartalnych, wg stanu na pierwszy dzień kwartału.

Podane wartości oprocentowania dotyczą przedsięwzięć i podmiotów nieobjętych przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych 

dofinansowywanych w ramach Programu:

1. Transformacja energetyczna gospodarki
1.1. Budowa/przebudowa oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego, z zastrzeżeniem wymogów:
1.1.1. budowa – zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok.
1.1.2. przebudowa – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok.
1.2. Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego.
1.3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej.
1.4. Budowa/przebudowa biogazowni.
2. Poprawa jakości powietrza
2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków, ich części oraz lokali, z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinasowania w ramach programu Czyste Powietrze.
2.2. Zakup pojazdów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną oraz napędzanych wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km.
2.3. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2.4. Zakup zamiatarek z funkcją zbierania zanieczyszczeń, w tym pyłów.
3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
3.1. Budowa/przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów.
3.2. Budowa/rozbudowa systemów selektywnej zbiórki i transportu odpadów.
3.3. Budowa/przebudowa instalacji recyklingu odpadów.
4. Działania na rzecz ochrony przyrody
4.1. Czynna ochrona przyrody w obszarach lub w odniesieniu do obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody.
5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
5.1. Budowa systemów oczyszczania ścieków, w tym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych.
5.2. Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych oraz pojazdów asenizacyjnych.


6. Adaptacja do zmian klimatu
6.1. Dofinansowanie działań obejmujących:
6.2. realizacje zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych,
6.3. modernizacje kanalizacji deszczowej, umożliwiające lokalną retencję, w tym budowę polderów zalewowych i systemów infiltracji wód deszczowych do gruntu,
6.4. modernizacje ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody, spowodowane udokumentowanym zmniejszeniem wydajności ujęć.

7. Pozostałe
7.1. Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art.15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j.).

Okres spłaty pożyczki:

  • od 5 do 15 lat dla pożyczek z umorzeniem
  • od 2 do 15 lat dla pożyczek bez umorzenia

Karencja:

do 36 miesięcy

Wartość umorzenia:

od 5% do 15% wypłaconej kwoty pożyczki, naliczana wg schematu: 5 lat – 5%, 6 lat – 6%  … 15 lat – 15%

– dotyczy pożyczek z opcją umorzenia.

 Opłaty dodatkowe: brak

Informacji o zakresie rzeczowym dofinansowania udzielają:

1. Transformacja energetyczna gospodarki
Robert Śpiewakowski, tel. 56 62 12 360
robert.spiewakowski@wfosigw.torun.pl

Katarzyna Brzostowska, tel 56 62 12 324
katarzyna.brzostowska@wfosigw.torun.pl

2. Poprawa jakości powietrza
Joanna Ciuba, tel. 56 62 12 361
joanna.ciuba@wfosigw.torun.pl

3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62 12 341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

Katarzyna Szczupakowska, tel. 56 62 12 354
katarzyna.szczupakowska@wfosigw.torun.pl

4. Działania na rzecz ochrony przyrody
Karolina Przeczewska, tel. 56 62 12 337
karolina.przeczewska@wfosigw.torun.pl

5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62 12 341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

6. Adaptacja do zmian klimatu
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62 12 341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

7. Pozostałe
Radosław Polański, tel. 56 62 12-357
radoslaw.polanski@wfosigw.torun.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/910-ekoklimat

Na chwilę obecną WFOŚiGW w Toruniu prowadzi też przez nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023, zwany dalej RPPOP 2023, który realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz nieprzerwanie od 2018 roku. W ramach RPPOP 2023 dofinansowaniem są objęte poszczególne kategorie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody, w tym zadania, które stanowią wsparcie zielonej infrastruktury.

Więcej szczegółów dotyczących ww. programu znajduje się na stronie internetowej: https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1099-ochrona-przyrody-2023

Zobacz też:

Dofinansowanie do dachów zielonych w programie „Zielono-niebieska infrastruktura” WFOŚiGW w Katowicach

Podlaskie 3 mln zł z UE na ochronę bioróżnorodności, w tym dachy zielone. Nabór wniosków do 15.02.23

WFOŚiGW w Opolu dofinansowanie do dachów zielonych jako przedsięwzięć proekologicznych w dziedzinie Gospodarka Wodna