Pages Menu
Categories Menu

O nas

Specjalizujemy się w tematyce zastosowania dachów zielonych i zielono-niebieskiej infrastruktury w kontekście miast, gmin i zmiany klimatu oraz adaptacji do ich skutków, zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń, różnorodności biologicznej na terenach miejskich.

Współtworzymy znaczące szkolenia, publikacje, projekty, wydarzenia i konferencje związane z tematyką zrównoważonego rozwoju miast, dachów zielonych, zielonej infrastruktury i adaptacji do zmian klimatu.

Opracowujemy ekspertyzy i świadczymy usługi doradcze w zakresie dachów zielonych.

Byliśmy jednymi z inicjatorów wydania w Polsce i braliśmy udział w opracowaniu pierwszego i kolejnego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” FLL.

Grupa Merytoryczna Dachy Zielone DAFA i członkowie Zespołu Redakcyjnego pierwszego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL.

Byliśmy w grupie założycielskiej i przez wiele lat aktywnie współtworzyliśmy Grupę Merytoryczną Dachy Zielone w Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, w ramach której z naszej inicjatywy został powołany i pracował Zespół Redakcyjny przygotowujący dwa polskie wydania „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” FLL.

Zrealizowaliśmy projekt badawczy we współpracy z dr inż. Beatą Grygierzec z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej) dotyczący roślinności stosowanej na dachach zielonych.

Zobacz artykuł w „Dzienniku Polskim” Współpraca przedsiębiorców z naukowcami daje efekty na dachach i tarasach

W wyniku projektu powstała specjalnie skomponowana autorska mieszanka sadzonek na dach ekstensywny i na zielony taras.

(od lewej) Katarzyna Wolańska, Piotr Wolański i dr inż. Beata Grygierzec na dachu jednego z podkrakowskich domów, gdzie urządzono dach zielony z rozchodników. Fot. Anna Kaczmarz Dziennik Polski

Uczestniczymy w charakterze ekspertów w zajęciach dydaktycznych dla studentów m.in. Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Jesteśmy autorami licznych publikacji i wypowiedzi eksperckich na łamach czasopism oraz mediów internetowych.

Należymy do Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Prowadziliśmy projekt badawczy dotyczący wpływu dachów zielonych na niwelowanie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, w wyniku którego powstała:

 inwentaryzacja dachów zielonych na terenie Krakowa

– publikacja dotycząca wpływu dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

– publikacja dotycząca zjawiska miejskiej wyspy ciepła w Krakowie

Przygotowaliśmy ekspertyzę pod nazwą „Uwarunkowania wprowadzenia zielonych dachów w obrębie budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Powiatu Suskiego” w ramach realizacji przez Powiat Suski projektu zintegrowanego LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”/ LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005.

Celem ekspertyzy było określenie potencjału wprowadzenia zielonych dachów w obrębie budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Powiatu Suskiego.

Nasze artykuły jako źródło informacji

W najnowszej publikacji przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych jako źródło informacji kilka razy pojawia się prowadzony przez nas portal Zielona Infrastruktura oraz artykuły autorstwa Katarzyny Wolańskiej i Piotra Wolańskiego.

W katalogu zaprezentowano przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w obszarach miejskich i terenach wiejskich, podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia związanego z występowaniem nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, takich jak fale upałów, wzrost temperatury, intensywne opady, podtopienia, powodzie, susze, silny wiatr.

Redaktor prowadząca Katarzyna Wolańska

Publicystka specjalizująca się w tematyce adaptacji do zmiany klimatu, zielonej infrastruktury, dachów zielonych.

Autorka i współautorka licznych publikacji na temat adaptacji do zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju miast, budownictwa ekologicznego, walorów ekologicznych dachów i ścian zielonych, zieleni w infrastrukturze miasta i wykorzystywania dachów zielonych w procesach adaptacji do zmiany klimatu.

Pomysłodawca i twórca portalu ZielonaInfrastruktura.pl (portal powstał w 2013 r.).

Odpowiedzialna za redakcję stylistyczną pierwszego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL, aktywnie uczestniczyła w pracach merytorycznych Zespołu Redakcyjnego Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA przygotowującego pierwsze i kolejne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. W latach 2019-2021 Koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w Stowarzyszeniu DAFA.

Uczestniczka projektu „Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk”. Projekt pod opieką merytoryczną prof. dr Manfreda Köhlera z Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych przy Uniwersytecie w Neubrandenburgu, był okazją do wymiany doświadczeń dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół zawodowych oraz trenerów dachów zielonych w Polsce.

Ekspert uczestniczący w debacie „Dachy strome, dachy płaskie i ich rola w budownictwie zeroemisyjnym” podczas konferencji Trendy Budowlane 2022.

Ekspert w projekcie Narada Obywatelska o Klimacie – autorska prezentacja oraz wystąpienie eksperckie pt. „Znajdź miejsce na zieleń”, we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Panelistka i autorka koncepcji panelu dyskusyjnego podczas konferencji „Zazielenianie dachów polskich miast” zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Studenckie Koło Naukowe Ogrodników na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Autorka i współautorka publikacji na łamach: portal ZielonaInfrastruktura.pl, ChronmyKlimat.pl, Zieleń miejska, Przestrzeń miejska, EkoSamorzadowiec.pl, Izolacje, Living Architecture Monitor.

Redaktor i autorka materiałów edukacyjnych w projekcie „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” realizowanym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie współorganizowała również szkolenia dla zarządców nieruchomości.

Opracowała i prowadziła on-line lekcję „Do czego potrzebna nam zieleń, czyli o korzyściach wynikających ze stosowania zielonej infrastruktury„. Zajęcia te skierowane były do uczniów czterech szkół średnich z Powiatu Suskiego i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników oraz pozytywną oceną organizatora i obecnych podczas zajęć nauczycieli (referencje dostępne powyżej).

Lekcja została zorganizowana w ramach realizacji przez Powiat Suski projektu zintegrowanego LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”/ LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005.

Konsultowała pod względem merytorycznych strategie rozwoju dachów zielonych dla 8 polskich miast pilotażowych: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Kalisza, Krakowa, Lublina, Warszawy i Wrocławia.

www.strategiezielonychdachow.eu

W źródłach publikacji dla miast „Systemowe rozwiązania wspierające rozwój zielonych dachów w polskich i niemieckich miastach” znalazł się również artykuł autorstwa Katarzyny Wolańskiej i Piotra Wolańskiego: Zielone dachy jako przykład innowacyjnego sposobu tworzenia zielonej infrastruktury w mieście, P. Wolański, K. Wolańska [w] Budujemy hale, Poradnik inwestora.

Członek Zarządu i członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, gdzie odpowiada za współpracę z miastami i kontakty z mediami.

Współpracuje z miastami i Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” przy pisaniu wniosków oraz prowadzeniu projektów w ramach naboru na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, który jest finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG tzw. fundusze norweskie, projekty klimatyczne).

Na etapie aplikowania współpracowała przy pisaniu wniosków projektowych (koncepcja projektu w tym inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, Plan komunikacji, budżet, działania partnera), a na etapie realizacji współpracuje przy działaniach informacyjno-edukacyjnych ujętych w Planach komunikacji w ramach 3 projektów:

Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa

Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

W ostatnim naborze 19 beneficjentów (gmin i miast) otrzymało za pośrednictwem NFOŚiGW dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekty przystosowujące do zmian klimatu (w tym miasto Konin, Piastów i Związek Gmin Dorzecza Wisołki).

Na liście podstawowej, z przyznanym dofinansowaniem, znalazło się 19 wnioskodawców, natomiast na liście rezerwowej 50. W naborze na zielono-niebieskie inwestycje złożono w sumie 91 wniosków, część z nich nie przeszła pozytywnie oceny.

Celem realizacji projektów w obszarze Zmiany Klimatu w ramach naboru „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” jest wzmocnienie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Uczestniczy w charakterze eksperta w zajęciach dydaktycznych dla studentów m.in. Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Współpraca merytoryczna Piotr Wolański

Od 16 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, przygotowuje opinie eksperckie na temat poprawności wykonania i funkcjonowania dachów zielonych, realizuje inwestycje, dostarcza materiały, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży.

Współzałożyciel i pierwszy Koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w powołaniu i pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego pierwsze i kolejne polskie wydanie wytycznych.

Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Autor licznych publikacji popularyzujących tematykę dachów zielonych i ich walorów ekologicznych, prelegent na konferencjach związanych z tą tematyką.

Publikuje m.in. na łamach: portal ZielonaInfrastruktura.pl, Zieleń miejska, Przestrzeń miejska, Dachy płaskie, Dachy, Izolacje, Budujemy Hale, MuratorPlus.pl, Ekspert budowlany, Nasz Dekarz.

Uczestniczy w charakterze eksperta w zajęciach dydaktycznych dla studentów m.in. Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Portal tematyczny ZielonaInfrastruktura.pl, który prowadzimy już od 2013 roku obejmuje patronaty medialne nad znaczącymi konferencjami i wydarzeniami.

Poniżej podajemy niektóre przykłady. Pełna lista wszystkich wydarzeń, nad którymi patronat medialny obejmował nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl znajduje się w zakładce Patronat medialny

Międzynarodowa konferencja „Zazielenianie współczesnych miast. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian”, Warszawa i online 18 – 19 kwietnia 2024

Stormwater Poland, Katowice 2022 i 2023

II edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową PSDZ z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, 2023

Polski Kongres Klimatyczny, Warszawa, on-line 2021

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny, Kraków 2021

25. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, Poznań, on-line, 2021

Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian, 19-21.09.2019 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10. Międzynarodowa Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, Poznań i Berlin

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment 2018, Warszawa

III Forum Green Smart City głos nauki w walce ze smogiem, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Festiwal Naturalnego Budowania, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, organizator Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

II Forum Smart City głos nauki w walce ze smogiem – organizator Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, patronat Prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Konferencja „Nowoczesna technologie dla terenów zieleni” – organizator Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Ogrody Rakoczy.

Konferencja „Warszawskie Rozmowy Architektoniczne Revital Total”

„Zielone Miasto” projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016, zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

IV Smart City Forum

Konferencja „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, inicjator Stowarzyszenie DAFA, Konferencja organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Konferencja „ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD szansa terenów otwartych” w ramach Warszawskich Rozmów Architektonicznych.

XII Konferencja Naukowo-Techniczna ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA TERENY ZIELENI WOBEC ZMIAN KLIMATU

Zapraszamy do współpracy ZielonaInfrastruktura.pl, Kraków