Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Poznań: Dotacja na zielone dachy i ogrody wertykalne

Poznań: Dotacja na zielone dachy i ogrody wertykalne

Poznaniacy i poznanianki, chcący działać na rzecz klimatu i środowiska, mogą liczyć na wsparcie Miasta. Trwa nabór do programu pozwalającego otrzymać dofinansowanie na tworzenie zielonych dachów i ogrodów wertykalnych. Wnioski na dofinansowanie można składać do 30 września 2024r. Zewnętrzne ogrody wertykalne to pionowe instalacje – takie jak ściana budynku obsadzona roślinami wieloletnimi. Zakrywają one jej całą powierzchnię, co w efekcie daje tak zwaną zieloną ścianę, pokrytą bujną roślinnością (najczęściej zimozielonym bluszczem lub pięknie przebarwiającymi się jesienią winobluszczami), przypominającą gęstwinę dżungli. Zielone dachy to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwi im wieloletnią wegetację. O dofinansowanie na takie zielone instalacje mogą starać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja jest przeznaczona na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarczych, które znajdują się na terenie Poznania. Nieruchomość musi mieć uregulowaną sytuację prawną, a wnioskodawca posiadać do niej tytuł prawny. Wsparcie wynieść może nawet do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Uczestnicy programu spełnić muszą...

Read More

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosiła nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem, FENX.01.05-IW.01-010/24. Dofinansowanie może zostać przyznane kompleksowym projektom poprawy systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. korytarze ekologiczne, strefy buforowe, obszary węzłowe jak lasy, łąki, zadrzewienia, zakrzewienia, ekosystemy wodne i od wód zależne; przepławki i przejścia dla zwierząt, zieleń miejska dobrana do miejscowych warunków, rodzima różnorodna, w tym owocowa i miododajna, starodrzew, rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej. Obowiązkowe są: infrastruktura edukacji przyrodniczej i kompensacja areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze, nie mniejszym nowym areałem zieleni lub wody. Dofinansowanie infrastruktury ww. innych celów nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu:  poprawy spójności sieci powiązań ekologicznych...

Read More

Posted by on maj 28, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

IOŚ-PIB: Rozpoczęcie prac nad pierwszym w Polsce Regionalnym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

IOŚ-PIB: Rozpoczęcie prac nad pierwszym w Polsce Regionalnym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowywania się społeczeństw, ekosystemów i gospodarek do zmian warunków klimatycznych, które już występują lub są przewidywane w przyszłości. Analizy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego wykazały, że z powodu zjawisk ekstremalnych, których występowanie skorelowane jest ze zmianami klimatu, Polska traci rocznie średnio 6 mld zł, a w sumie, w ciągu niespełna dwóch dekad ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały około 115 mld zł strat bezpośrednich1. Aby uniknąć tego typu nakładów w przyszłości, konieczne jest opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Województwo Śląskie to pierwszy samorząd w kraju, który podjął decyzję o przygotowaniu takiego opracowania na poziomie regionalnym. Adaptacja do zmian klimatu polega na podjęciu działań, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków zmian klimatu oraz zwiększenie odporności na nie. Adaptacja obejmuje szereg różnorodnych działań na wielu poziomach, od indywidualnych przez lokalne aż do globalnych, w celu zmniejszenia podatności społeczeństw i środowisk na skutki zmian klimatu, jak również wykorzystania szans z nimi związanych. Dlaczego adaptacja na poziomie regionalnym jest tak ważna? Adaptacja do zmian klimatu na...

Read More

Posted by on kwi 24, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Relacja z konferencji zamykającej projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Relacja z konferencji zamykającej projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

W dniu 21.03. 2024 r. w Piastowie odbyła się konferencja zatytułowana „Zielono-niebieska infrastruktura jako narzędzie miast do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu”, która posumowała i zamknęła projekt pod nazwą „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa„. Konferencję zorganizował beneficjent – miasto Piastów. Prezentacje prowadzili eksperci reprezentujący partnerów tego projektu: Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury. Wydarzenie otworzyło wystąpienie Burmistrza Piastowa Grzegorza Szuplewskiego, który przywitał gości i partnerów projektu. Grzegorz Szuplewski wspomniał w jaki sposób były realizowane poszczególne etapy prac. Projekt przygotowywany był od 2021 roku. Dwa lata temu była konferencja otwierająca, realizację działań rozpoczęto w 2022 roku. Burmistrz Piastowa zwrócił uwagę na to, że wszyscy pracowali z dużym entuzjazmem. Ten projekt jest fundamentalnym elementem realizacji większego planu, który określiliśmy nazwą „Lepszy klimat dla Piastowa”. W ciągu tych dwóch lat powstał program adaptacji miasta do zmian klimatu, który nie jest obecnie wymagany dla małych miast, ale Piastów przygotował go, aby mieć wizję działań, które będą kontynuacją prac zrealizowanych w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej...

Read More

Posted by on kwi 24, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Podsumowanie projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Podsumowanie projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Projekt pod nazwą „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich „wysp ciepła”, zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta. Dzięki realizacji działań zaplanowanych w projekcie i opisanych w niniejszej publikacji nastąpiło kompleksowe podejście do planowania przestrzeni miasta z wykorzystaniem zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz likwidacja zasklepień lub uszczelnień gruntu celem zwiększenia powierzchni retencyjnej. Każde z wdrożonym rozwiązań, obok istniejących już terenów zieleni na terenie Piastowa, współtworzy zielone korytarze miejskie, przyczyniając się do zachowania ciągłości ekologicznej na terenie miasta. Dlaczego zielono-niebieska infrastruktura Zielono-niebieska infrastruktura jest instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych (tak zwane usługi ekosystemów). Zielone (z zastosowaniem roślinności) i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego mikroklimatu, ochronie miasta przed powstawaniem zjawiska miejskiej wyspy ciepła, poprawie jakości powietrza, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście (bioróżnorodność). Zielono-niebieska infrastruktura...

Read More

Posted by on kwi 24, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Konferencja zamykająca projekt pn.: „Klimatyczny Konin. Zielono–niebieska infrastruktura w praktyce” – 25.04.2024r

Konferencja zamykająca projekt pn.: „Klimatyczny Konin. Zielono–niebieska infrastruktura w praktyce” – 25.04.2024r

Miasto Konin oraz Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone serdecznie zapraszają do obejrzenia konferencji zamykającej projekt pn.: „Klimatyczny Konin. Zielono–niebieska infrastruktura w praktyce”, która odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku w godz. 10:00 – 15:30 w ramach realizacji przez Miasto Konin projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Celem konferencji jest podsumowanie działań w ramach projektu oraz transfer specjalistycznej wiedzy na tematy związane z adaptacją miasta do zmian klimatu, przedstawienie inwestycji zrealizowanych w Koninie. Przewidziane są wystąpienia przedstawicieli partnerów Miasta Konina w projekcie, tj.: David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury Gonçalo Liberato – Vice Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury dr inż. arch. Justyna Rubaszek – Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr inż. hab. Katarzyna Wróblewska – prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Paweł Koziej – Polskie Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Tematyka konferencji: przedstawienie osiągniętych rezultatów projektu „Zielone korytarze miejskie przebudzenie w Koninie”, sposoby aktywizacji lokalnych społeczności do działań mających na celu łagodzenie efektów zmian klimatu lub przeciwdziałanie tym efektom zielone dachy na budynkach użyteczności publicznej sposób wykorzystania...

Read More