Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

Portal ZielonaInfrastruktura.pl źródło informacji w „Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych”

Posted by on cze 30, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

W przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych jako źródło informacji kilka razy pojawia się nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl oraz artykuły autorstwa Katarzyny Wolańskiej i Piotra Wolańskiego. W katalogu zaprezentowano przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w obszarach miejskich i terenach wiejskich, podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia związanego z występowaniem nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, takich jak fale upałów, wzrost temperatury, intensywne opady, podtopienia, powodzie, susze, silny wiatr. Jak możemy przeczytać na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego: Praktyki adaptacyjne dotyczą kilku wybranych sektorów społeczno-gospodarczych, przede wszystkim zdrowia publicznego, gospodarki wodnej i ściekowej, rolnictwa, transportu, energetyki, oraz zagadnień i obszarów, tj. różnorodność biologiczna, strefa wybrzeża. Pokazanie praktyk poprzez...

COP-15 Porozumienie z Montrealu ws. różnorodności biologicznej

Posted by on lip 21, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, NBS | 0 comments

W grudniu 2022 r. w czasie światowego szczytu przyrodniczego COP15, podczas Konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej Montrealu (Kanada) wspólnota państw uchwaliła porozumienie, którego celem jest ochrona obszarów lądowych i morskich oraz różnorodności gatunków. Konferencji przewodniczyły Chiny a gospodarzem była Kanada. Porozumienie nazywane oficjalnie „Globalne ramy różnorodności biologicznej Kunming-Montreal” (ang. Kungmin-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF) stanowi, podobnie jak porozumienie paryskie w sprawie ochrony klimatu, modyfikację polityki ws. różnorodności biologicznej na kolejne lata. Podstawowym przesłaniem jest – do 2050 roku świat ma znowu żyć „w zgodzie w naturą”. Główne cele zakładają: powstrzymanie wymierania zagrożonych gatunków powodowanego działalnością człowieka, dziesięciokrotne zmniejszenie tempa wymierania wszystkich gatunków do 2050 r., zrównoważone użytkowanie i...

Toronto program zachęt do budowy zielonych dachów: Eco-Roof

Posted by on lip 21, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja, Uncategorized | 0 comments

Program zachęt miasto Toronto (największe miasto w Kanadzie) do budowy zielonych dachów Eco-Roof funkcjonuje już od 15 lat (ustanowiono go w 2009 roku). Eko-dachy pomagają miastu osiągnąć cele zerowej emisji netto, przyczyniając się jednocześnie do odporności Toronto na zmiany klimatu. W ramach tego programu dostępne są zachęty wspierające instalację zielonych dachów i dachów chłodzących na domach i budynkach w Toronto. Aplikacje są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem prac na dachu. Zachęty do zielonych dachów (do 100 000 USD) 100 zł/m2 instalacji do 1000,00 USD za ocenę konstrukcyjną Zachęty Cool Roof (do 50 000 USD) 5 zł/m2 za chłodny dach z nową membraną 2 dolary / m2 za powłokę chłodzącą...

Przepisy miasta Toronto dotyczące zielonych dachów

Posted by on lip 21, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

W 2009 r. Toronto (największe miasto w Kanadzie) było pierwszym miastem w Ameryce Północnej, które przyjęło ustawę wymagającą i regulującą budowę zielonych dachów.  Ustawa o zielonych dachach określa stopniowane wymagania dotyczące zielonych dachów dla nowych inwestycji lub dodatków o powierzchni użytkowej większej niż 2000 m². Wymagania te wahają się od 20 do 60% dostępnej powierzchni dachu budynku. Zielone dachy są wymagane na: Nowe inwestycje komercyjne, instytucjonalne i mieszkaniowe o minimalnej powierzchni brutto 2000 m² Nowe dobudówki do zabudowy komercyjnej, instytucjonalnej i mieszkaniowej, w których nowa dodana powierzchnia użytkowa brutto przekracza 2000 m² Budynki przemysłowe o powierzchni brutto powyżej 2000 m² Mieszkaniowe i niemieszkaniowe (z wyłączeniem przemysłowych) Wymagania dotyczące pokrycia dachu...

WFOŚiGW w Katowicach: nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”

Posted by on lip 17, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”. Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: dachy zielone, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych). Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu. Warunki dofinansowania: Program realizowany będzie w latach 2024-2026. Forma dofinansowania – dotacja i pożyczka nieumarzalna. Intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300 000,00 zł w formie dotacji. Dofinansowanie w formie pożyczki nieumarzalnej do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskowana...

Ekspert o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych: monitoring wysp ciepła może pomóc je niwelować

Posted by on lip 16, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS | 0 comments

Musimy być przygotowani na to, że w miastach będą występować ekstremalne zdarzenia pogodowe. Możemy jednak próbować je niwelować i zapobiegać ich skutkom. Monitoring miejskich wysp ciepła może dostarczyć cennych informacji – powiedział PAP prof. nauk o Ziemi Marek Jóźwiak. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ogłosiła przetarg na wykonanie monitoringu satelitarnego miejskich wysp ciepła dla ponad dwudziestu miast oraz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (GZM). Celem projektu jest uzyskanie szczegółowych danych na temat rozkładu i intensywności miejskich wysp ciepła w różnych polskich aglomeracjach. „Monitoring miejskich wysp ciepła może dostarczyć samorządom cennych informacji” – ocenił w rozmowie z PAP prof. Marek Jóźwiak, ekspert w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska, prezydent Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego EIPOS...

Prawo ochrony środowiska: ekstensywna pielęgnacja zieleni

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Prawo, Zielone Torowiska | 0 comments

W procedowanym obecnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zostały zaproponowane m.in. zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które wprowadzają konieczność ekstensywnej pielęgnacji zieleni. W uzasadnieniu możemy przeczytać: W ustawie o ochronie przyrody zostaną wskazane zasady działania dla rad gmin przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni. Proponuje się dodanie do art. 78 ust. 2 i 3 wskazujących na to, że przy zakładaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wykorzystywać zasoby przyrodnicze tego terenu, w tym zachowywać istniejącą roślinność rodzimą oraz zapewnić, aby powierzchnia biologicznie czynna zajmowała co najmniej 95% powierzchni terenu zieleni. Przy utrzymywaniu terenu zieleni w...