Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 21, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Wywiad z Krystianem Smuda Kierownikiem Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi WFOSiGW w Katowicach

Wywiad z Krystianem Smuda Kierownikiem Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi WFOSiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Zielono-niebieska Infrastruktura”.

W programie można uzyskać dofinansowanie do systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacji do wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieskiej infrastruktury (w tym: dachów zielonychzielonych przystanków, ogrodów deszczowych, ogrodów wertykalnych, żyjących ścian, zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych, adaptacji istniejących zbiorników, rowów bioretencyjnych, rozszczelnienia nawierzchni nieprzepuszczalnych).

O programie priorytetowym „Zielono-niebieska Infrastruktura” w specjalnym wywiadzie dla portalu ZielonaInfrastruktura.pl mówi Kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi WFOSiGW w Katowicach Krystian Smuda.

Katarzyna Wolańska: Do kogo jest skierowany program „Zielono-niebieska Infrastruktura”? Czy mógłby Pan podać przykładowe podmioty, instytucje, które mogą skorzystać z tego programu?

Krystian Smuda: Program „Zielono-niebieska Infrastruktura” jest skierowany do bardzo szerokiego kręgu beneficjentów. Mówiąc najogólniej, mogą to być osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach tego Programu. Więc mogą to być zarówno podmioty publiczne, jak jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące działalność polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (np. szpitale) czy prowadzeniu działalności systemu oświaty (np. szkoły), ale też inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

KW: Kto może uzyskać dotację, a kto pożyczkę?

KS: Zarówno dotację, jaki i pożyczkę ma szansę uzyskać każdy z podmiotów składający wniosek i wpisujący się w ramy Programu. Jednak podmioty wyłączone w ramach Programu, a chodzi głównie o takie podmioty jak jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, działalności z zakresu pomocy społecznej, działalności systemu oświaty, działalności kulturalnej, działalności z zakresu ochotniczej straży pożarnej, osób prawnych działających na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, mogą skorzystać z finansowania dotacyjnego bez obowiązku wzięcia pożyczki.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji jest jednak ograniczona do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz do 300 tys. zł.

KW: Czy w przypadku dofinansowania do dachów zielonych dotowane będą realizacje na istniejących już budynkach (jako modernizacje istniejących dachów), czy też na nowo budowanych obiektach?

KS: Nie ma znaczenia czy zielone dachy będą realizowane na istniejących już budynkach (jako modernizacje istniejących dachów), czy też na nowo budowanych obiektach. Istotnym jest, aby zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie zakończenia zadania i osiągnięte zostały założone efekty ekologiczne.

KW: Jak wysoko jest oprocentowana pożyczka i w jakim terminie podmiot korzystający będzie musiał ją spłacić?

KS: Wysokość oprocentowania pożyczki jak i terminy jej spłaty będą określanie zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obecnie oprocentowanie nieumarzalnych pożyczek wynosi 0,40 s.r.w. (stopy redyskonta weksli) lecz nie mniej niż 1,5 proc. w stosunku rocznym (w praktyce 0,4×6.8 = 2,72 proc.).

Karencja w spłacie pożyczki nie może być dłuższa niż 18 miesięcy po, wynikającym z umowy, terminie zakończenia zadania. Okres spłaty pożyczki, z uwzględnieniem karencji, nie może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 20 lat, licząc od daty zakończenia zadania wynikającej z umowy.

KW: Co oznacza zapis, że termin zakończenia zadania do 31 października 2024 roku? Czy w tym terminie należy ukończyć inwestycję, czy też rozliczyć pożyczkę?

KS: Termin zakończenia zadania należy rozumieć jako termin ukończenia inwestycji i posiadanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej jej zakończenie. Natomiast rozliczyć trzeba się będzie w terminie określonym w umowie. Z reguły termin rozliczenia przyjmowany jest na 30 dni od daty zakończenia zadania. Istotnym jest, aby maksymalny termin zakończenia zadania w ramach Programu nie przekroczył 31 października 2024 roku.

Dziękuję za rozmowę.

Zobacz też:

Dofinansowanie do dachów zielonych w programie „Zielono-niebieska infrastruktura” WFOŚiGW w Katowicach