Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 17, 2019 in Uncategorized | 0 comments

PROGRAM OPERACYJNY „ZIELONYCH“ DACHÓW – strategia realizacji „zielonych“ dachów dla ośmiu miast w Polsce w kooperacji z miastem HAMBURG

PROGRAM OPERACYJNY „ZIELONYCH“ DACHÓW – strategia realizacji „zielonych“ dachów dla ośmiu miast w Polsce w kooperacji z miastem HAMBURG

W wyniku współpracy nawiązanej z miastem Hamburg osiem miast w Polsce: Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdynia, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin i Kalisz tworzy Programy Operacyjne, które mają wspierać powstawanie na dużą skalę „zielonych“ dachów.

Projekt oparty jest na trzech filarach:
• Wsparcie finansowe, gdzie miasta dofinansowują powstawanie „zielonych” dachów
• Dialog społeczny z szeroko zakrojonymi działaniami informacyjnymi i dialogiem prowadzonym równolegle w środowiskach branżowych oraz wśród mieszkańców
• Wymogi prawne, gdzie tworzone są zapisy wymogu realizacji „zielonych” dachów do wykorzystania w dokumentach prawnych m.in. w studium oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Źródłem dobrych praktyk dla polskich miast jest Hamburg, który w swojej strategii zielonych dachów wyznaczył jako cel realizację 100 000 m2 powierzchni takich dachów w okresie 2014-2019. W Hamburgu programem zostały objęte „zielone” dachy, które nie wynikają z obwarowań prawnych zapisanych w warunkach zabudowy lub miejskich planach zagospodarowania przestrzennego, czyli dachy powstające na zasadach dobrowolności inwestora.

W ramach realizowanego w Polsce projektu „GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich
– niemieckie inspiracje dla Polski”, którego inicjatorem i koordynatorem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Enegie Cities“ każde z zaangażowanych w projekt 8 polskich miast (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdynia, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin i Kalisz) określa swoje założenia dotyczące celów ilościowych, które chce osiągnąć.

Załącznikami do PROGRAMÓW OPERACYJNYCH będą lokalne dobre praktyki oraz kompendium dotyczące kosztów i warunków technicznych tworzenia „zielonych” dachów.

Dane projektu:
Koordynatorem projektu „GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – niemieckie inspiracje dla Polski” i inicjatorem opracowania Strategii Zielonych Dachów dla polskich miast jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities“.

Autorem Programów Operacyjnych dot. „zielonych“ dachów jest biuro COQUI MALACHOWSKA COQUI Staedtebau Landschaftsarchitektur/urbanistyka architektura krajobrazu.

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI). Numer kontraktu 81232154 stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemiec.

Zdjęcia powstały w czerwcu 2019 podczas wizyty studyjnej w Hamburgu przedstawicieli samorządów z polskich miast biorących udział w projekcie.

Źródło informacji oraz zdjęcia: I.Małachowska-Coqui