Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 12, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Wrocław – Miasto stawia na niskoemisyjne źródła energii – zwolnienia od podatku od nieruchomości

Wrocław – Miasto stawia na niskoemisyjne źródła energii – zwolnienia od podatku od nieruchomości

W czwartek, 5 września br., miejscy radni na sesji Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego lub pompy ciepła.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego lub pompy ciepła.

Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu poprzez promowanie podłączania budynków lub ich części do instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła (dalej „niskoemisyjne źródła energii”). Założenia projektu uchwały są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji Gminy Wrocław na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050, określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumencie strategicznym przyjętym uchwałą nr XVIII/345/15 Rady Miejskiej Wrocławia z 26 listopada 2015 r.

Przedmiot zwolnienia

Przedmiotem zwolnienia są budynki lub ich części, do których zostały podłączone i co najmniej raz uruchomione niskoemisyjne źródła energii.

Wielkość zwolnienia

Maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć nakładów poniesionych na zakup i podłączenie niskoemisyjnych źródeł energii do budynku lub jego części, które korzystają ze zwolnienia.

W nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) zwolnienie stanowi pomoc de minimis, w związku z czym zwolnienie nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro.

Czas trwania zwolnienia

Budynek lub jego część zwolniona jest z podatku od nieruchomości przez cały okres podłączenia do sprawnych i działających niskoemisyjnych źródeł energii, jednak nie dłużej niż przez okres obowiązywania uchwały, a w przypadku pomocy de minimis, także nie dłużej niż do osiągnięcia limitu 200 000 euro. Oznacza to, że w przypadku odłączenia nieruchomości od niskoemisyjnych źródeł ogrzewania lub ich wyłączenia zwolnienie wygasa.

Warunki uzyskania zwolnienia

Zwolnienie można uzyskać pod warunkiem:

  • zgłoszenia planowanej inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia,
  • poniesienia nakładów na niskoemisyjne źródła energii w wysokości co najmniej 15 000 złotych netto,
  • złożenia wniosku do końca roku, w którym niskoemisyjne źródło energii zostało podłączone do instalacji, urządzeń lub sieci wewnątrz budynków lub ich części,
  • wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie udzielone wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich powyższych przesłanek łącznie.

źródło: SM Wrocław-Południe

źródło: www.wroclaw.pl