Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 23, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Relacja – XII Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Relacja – XII Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Urzędnicy miejscy mają przed sobą nowe wyzwania. Powstają miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, zapowiadane jest wprowadzenie nowego Prawa wodnego, w którym mają się znaleźć zapisy o opłatach za utraconą retencję.

Podczas XII Konferencji Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne uczestnicy otrzymali duży zasób wiedzy na temat tego jak należy zarządzać miastami i jakie rozwiązania wdrożyć, żeby sprostać zmianom klimatu i skutkom urbanizacji.

Charakterystyczne dla zabudowy miejskiej uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalny wzrost ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Z drugiej strony kurczą się zasoby wody pitnej. Dlatego konieczne są działania, które pozwolą zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Zanim jednak zostaną wdrożone programy naprawcze, należy dokonać oceny obecnej sytuacji w kraju.

O tych kwestiach debatowano podczas XII edycji konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”. – Cieszę się, że konferencja dotycząca wód opadowych może odbyć się w Radomiu, jedynym w Polsce mieście, które realizuje projekt LIFE dotyczący zagospodarowania wód opadowych – zaznaczył podczas otwarcia konferencji Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia.

Jak wskazywał Piotr Czarnocki z Ministerstwa Środowiska, kluczowe jest opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach (MPA). Takie działania podejmowane są z ramienia Ministerstwa Środowiska. Do końca 2019 r. mają bowiem powstać Miejskie Plany Adaptacji, uwzględniające specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze każdego z miast i co istotne – zawierające propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu.

W ramach projektu zaplanowano szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną, która ma podnosić świadomość mieszkańców w zakresie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Udział w projekcie zadeklarowały 44 miasta (m.in. Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Legnica, Poznań, Toruń, Zabrze).

zdjęcie: Abrys Sp. z o.o.

zdjęcie: Abrys Sp. z o.o.

Z kolei w ramach swego wystąpienia dr hab. inż. Paweł Linczar podkreślił konieczność stworzenia atlasu opadowego dla Polski (i Europy), który pozwoli doprecyzować plany zagospodarowania przestrzennego. W tym celu uruchomiono projekt: Polski Atlas Natężeń Deszczów – PANDa, w dużej mierze finansowany ze środków unijnych. Ma on stanowić źródło informacji o natężeniach deszczów miarodajnych, co pomoże w projektowaniu systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych w Polsce. Już teraz, na podstawie zgromadzonych w ramach projektu danych, w Bydgoszczy planuje się budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych. Wartość projektu to 266 mln zł.

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć prezentacji dotyczących pomysłu Radomia na świadome i zrównoważone gospodarowanie wodą opadową. – Pierwszym etapem projektu RadomKlima była ocena podatności miasta na zmiany klimatu. Radom jako pierwszy w kraju już zakończył proces weryfikacji – stwierdziła dr Iwona Wagner. Istotne było wskazanie potencjału adaptacyjnego dla poszczególnych dzielnic miasta. Szczególnie ważne – jak dowodziła Wagner – jest uwzględnienie w planowaniu inwestycyjnym systemu przyrodniczego. Większość działań zaproponowanych dla Radomia opiera się więc na błękitno-zielonej infrastrukturze, a wszystko po to, by obniżyć temperaturę i zniwelować zjawiska suszy czy powodzi.

zdjęcie: Abrys Sp. z o.o.

zdjęcie: Abrys Sp. z o.o.

Drugiego dnia spotkania odbyła się sesja przygotowana przez redakcję „Zieleni Miejskiej”: „Fokus na zieleń, czyli jak efektywnie zarządzać wodami opadowymi w mieście”. W jej trakcie poruszono takie tematy, jak zastosowanie w miastach zielonych dachów, zrównoważone systemy gospodarowania wodą opadową, a także rola roślinności w zwiększeniu stopnia małej retencji czy też możliwości oszczędzania wody w skali mikro i makro. Dzięki tej sesji możliwa była wymiana spostrzeżeń pomiędzy dwiema różnymi, ale zazębiającymi się branżami.

W ramach konferencji organizator – firma Abrys – przygotował dla uczestników warsztaty „Nowoczesna koncepcja odwodnienia terenów zurbanizowanych. Zapobieganie skutkom powodzi miejskich – strategia, koncepcja, realizacja”.

Na podstawie informacji od organizatora – firma Abrys.

Patronat medialny nad konferencją objął nasz portal