Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 18, 2021 in Uncategorized | 0 comments

Konferencja „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” 20.01.21

Konferencja „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” 20.01.21

Instytut Ochrony Środowiska we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Nauk Prawnych PAN organizują konferencję online poświęconą zmianom klimatu. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia.

Konferencja realizowana jest w ramach  projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, prawników-praktyków, przedstawicieli organów administracji publicznej, ekspertów zajmujących się zmianami klimatu i przedstawicieli różnych sektorów gospodarki na temat regulacji prawnych związanych ze zmianami klimatu. Zakres merytoryczny konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

kształtowania polityki w zakresie zmian klimatu oraz uwarunkowań (zarówno prawnych, jak i pozaprawnych) działań podejmowanych w obszarze zmian klimatu – na szczeblu unijnym oraz krajowym;

tworzenia, stosowania i egzekwowania prawa zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu na różnych szczeblach – na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;

materialnego prawa zmian klimatu (mitygacja, adaptacja, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych).

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji zakłada panele równoległe w sesji III.

Rejestracja uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem poniższych formularzy zgłoszeniowych:

Rejestracja na sesję I, sesję II oraz sesję III panel 2

Rejestracja na sesję III panel 1

Rejestracja na sesję III panel 3

Udział w konferencji jest bezpłatny.