Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 25, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Eko-lokator: Poradnik – Komunikacja na tematy ekologiczne z mieszkańcami

Eko-lokator: Poradnik – Komunikacja na tematy ekologiczne z mieszkańcami

Ponieważ skutecznej komunikacji najlepiej uczymy się, poznając zrealizowane już kampanie, w wywiadach, które przeprowadziła Katarzyna Wolańska w ramach projektu „Eko-lokator” (Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju) zostały przedstawione przykłady ciekawych działań dotyczących komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska:

„Kraków w zieleni” – o sposobach komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z zielenią miejską. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Aleksandrą Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Kampanie edukacyjne „Drzewo za drzewo” i „Zieleń w Krakowie”. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Maciejem Różyckim, kierownikiem Referatu Ochrony Zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Zielone Projekty w edukacji mieszkańców Gdańska. Materiał powstał na podstawie wywiadu z Eweliną Latoszewską, kierownikiem Działu Zieleni z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” zrealizowany przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Bezpłatny poradnik „Komunikacja na tematy ekologiczne z mieszkańcami” zawierający dobre wzory można pobrać ze strony:

www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/poradnik-komunikacja-z-mieszkancami