Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 9, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Retencja | 0 comments

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach Gdyni

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach Gdyni

Efektem postępującej urbanizacji miast jest metamorfoza naturalnych terenów na obszarach miejskich, która wraz z  występowaniem w ostatnich latach intensywnych i jednocześnie krótkotrwałych opadów deszczu powoduje przeciążenie systemów odwadniających, szczególnie w obszarach zabudowanych. Aby temu zapobiec miasto Gdynia prowadzi odpowiedzialną politykę dotyczącą zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w Gdyni.

Od wielu lat prowadzimy wielowymiarową  zieloną politykę miasta, której istotnym elementem jest budowa miejskiego systemu odwodnienia dróg, zagospodarowującego wody opadowe i roztopowe bezpośrednio w danej lokalizacji inwestycji, tworzenie zbiorników retencyjnych  na obszarach zurbanizowanych czy powstawania ogrodów deszczowych na obszarach miejskich – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni. Zależy nam aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i pomimo gwałtownych zmian klimatu, nie musieli martwić się o swoje domy – podsumowuj prezydent.

Przeprowadzona analiza danych hydrologicznych wykazała, iż z jednym z głównych zagrożeń dla Gdyni, jest występowanie deszczy nawalnych powodujących nagłe powodzie miejskie z powodu przeciążenia hydraulicznego ich odbiorników. W celu minimalizowania negatywnych skutków wpływających na jakość funkcjonowania miasta,  zaszła konieczność zmiany zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi, polegająca na ich zatrzymaniu i wykorzystaniu w miejscu wystąpienia opadów atmosferycznych.

– Naszym celem jest pogodzenie wyzwań związanych ze zmianami urbanizacyjnymi i rozwojem terenów objętych zabudową, w bardzo dużej korelacji ze świadomymi działaniami wspierającymi retencję. Sukcesem programu nie będzie dostosowanie wyłącznie inwestycji gminnych, ale wielu zdecydowanie mniejszych inwestycji prywatnych. Działania wspólnot mieszkaniowych czy inwestorów prywatnych – przy wsparciu środków samorządowych – mogą przynieść ponadprzeciętne efekty związane z retencją, a do tego znacząco wpłyną na poprawę przestrzeni przez wiele kolorów przyrody, które są oczekiwane przez mieszkańców – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Kluczem jest edukacja i świadomość co do zmieniającego się klimatu. Woda jest bardzo cenna, ale niewłaściwie gospodarowana może nieść duże niebezpieczeństwo o czym przekonali się przez ostatnie miesiące mieszkańcy wielu europejskich miast – podkreśla wiceprezydent.

W obliczu nowych inwestycji, konieczne jest  zastosowanie na terenach nieruchomości powierzchniowych urządzeń odwadniających i obiektów tzw. błękitno-zielonej infrastruktury.

Co to są to obiekty tzw. błękitno-zielonej infrastruktury to m.in. dachy zielone, zagłębienia retencyjno-chłonne, niecki z roślinnością hydrofitowa tzw. ogrody deszczowe, muldy terenowe, nawierzchnie przepuszczalne oraz wgłębne urządzenia odwadniających  m.in. studnie chłonne, skrzynki rozsączające.

Wytyczne dotyczące podłączenia do miejskiego systemu odwadniania miasta określane są, na wniosek strony, w warunkach technicznych wydawanych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.

źródło: gdynia.pl – ogrody deszczowe w Gdyni

Przy realizacji inwestycji  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów nieruchomości do miejskiego systemu odwadniana miasta, uwarunkowane jest „przejęciem” przez niego dodatkowych ilości tych wód, możliwe jest to w wypadku wystąpienia opadów ponadnormatywnych przy zastosowaniu zredukowanego przelewu awaryjnego. Takie rozwiązanie wymaga budowy urządzeń retencyjnych na terenach nieruchomości, których objętość (na podstawie zaleceń bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, tj. z uwzględnieniem najnowszej dostępnej wiedzy technicznej, m.in. normy PN-EN 12056:2002 i PN-EN 752:2017) zapewni zatrzymanie/zagospodarowanie wód będących skutkiem opadu w wysokości 39mm (w uzasadnionych przypadkach – nie mniej niż 27mm,  co odpowiada opadowi o czasie trwania 50 minut i częstości wystąpienia 1 raz na 5 lat).

W 2017 roku Miasto Gdynia, w porozumieniu z Ministrem Środowiska, przystąpiło do projektu  pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego następstwem była przyjęta 2019 r.  uchwała Rady Miasta Gdyni  pn. „ Plan Adaptacji miasta Gdyni do zmian  klimatu do 2030 roku”. Dokument  powstał w odpowiedzi na problemy wynikające ze zmian klimatu i na konieczność podjęcia odpowiednich działań adaptacyjnych na obszarze miasta. 

Z tekstem „Wytycznych dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Miasta Gdyni” można zapoznać się na stronie

https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,158/wytyczne,547495