Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 8, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Retencja | 0 comments

W trosce o klimat. Polityka Gospodarowania Wodami Opadowymi we Wrocławiu

W trosce o klimat. Polityka Gospodarowania Wodami Opadowymi we Wrocławiu

Do Rady Miejskiej Wrocławia wpłynął wniosek o zmianę ceny za usługę odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie miasta. To odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatu. – Podniesiona opłata ma zmotywować właścicieli, szczególnie tych największych nieruchomości, a także deweloperów, aby zadbali o wody opadowe na swoim terenie – mówi Witold Ziomek, prezes zarządu MPWIK.

Projekt ten będzie rozpatrywany na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, w czwartek 16 marca 2023 r.

Efektywny system zagospodarowania wód deszczowych odpowiedzią na zmiany klimatu

Zmiany klimatu to jeden z ważniejszych problemów obecnych czasów. Już dzisiaj obserwujemy zwiększoną częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak fale upałów i susze – z jednej strony, a z drugiej – gwałtowne, nawalne deszcze i tzw. błyskawiczne powodzie miejskie.

W przyszłości te zjawiska będą się tylko pogłębiać, dlatego kluczowe jest kompleksowe podejście inwestorów do realizowanych przez nich przedsięwzięć, zgodnie z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu, uchwalonym przez Radę Miejską Wrocławia. Dzięki temu powstanie dla mieszkańców przyjazna i bioróżnorodna przestrzeń, zapewniająca odporność miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, konieczny jest sprawny i efektywny system zagospodarowania wód deszczowych, by zadbać o zrównoważony rozwój i zabezpieczać mieszkańców Wrocławia przed zagrożeniami i zniszczeniami, jakie niosą ze sobą nawalne deszcze.

Ponad tysiąc kilometrów systemu gospodarowania wodami

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu od początku 2013 r. zajmuje się całym systemem gospodarowania wodami opadowymi. Wcześniej kompetencje te należały do Zarządu Zieleni Miejskiej. Obecnie długość sieci kanalizacji deszczowej obsługiwanej przez MPWiK wynosi 570 km, a długość rowów to ok. 580 km. W systemie występują także 22 pompownie wód deszczowych i drenażowych oraz zbiorniki o charakterze otwartym, pełniące funkcje retencyjne i przyrodnicze.

Zarządzanie tak obszerną infrastrukturą to ogromne koszty dla spółki komunalnej, które obejmują m.in.: eksploatację, czyszczenie, konserwację i udrażnianie elementów systemu, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do środowiska, a także opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej i wreszcie realizację zadań związanych z  gospodarowaniem wodami deszczowymi na terenie Wrocławia, czyli m.in. uporządkowanie zlewni Ługowiny, Borchówki oraz Kasiny i związane z tym przedsięwzięcia remontowo-inwestycyjne. Z utrzymaniem zbiorników o charakterze otwartym niejednokrotnie wiążą się także wydatki związane z występującymi tam gatunkami fauny i flory.

Wrocławskie wodociągi przystąpiły do przygotowania i realizacji Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi dla Miasta Wrocławia na lata 2022-2027 oraz rozpoczęły 4-letni program inwestycyjny i modernizacyjny sieci kanalizacji deszczowej.

Strategia Gospodarowania Wodami Opadowymi – podstawowe założenia

Strategia Gospodarowania Wodami Opadowymi w pierwszej kolejności zakłada:

 • uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi dla trzech kluczowych zlewni, tj. rzek Ługowiny, Kasiny oraz rzeki Brochówki w granicach administracyjnych Wrocławia,
 • przygotowanie rozwiązania problemów podtopień w miejscach ich częstego występowania,  tj. w ulicach Kościelna-Buraczana, Borowska-Przystankowa, Borowska-Stawowa, Pułaskiego, Reymonta-Kleczkowska, Konduktorska, Awicenny, Mościckiego,
 • przygotowanie rozwiązania problemów związanych ze zjawiskiem suszy, tj. Staw Pilczycki oraz dwa zbiorniki przy ul. Swojczyckiej tzw. Czarna Woda.

Tempo realizacji wyżej wymienionych programów i zadań jest uzależnione od dostępności środków finansowych, w tym od wysokości dofinansowania przez Unię Europejską. MPWiK zamierza wnioskować o takie celowe dotacje.

Program inwestycyjny i modernizacyjny sieci kanalizacji deszczowej

4-letni program inwestycyjny i modernizacyjny sieci kanalizacji deszczowej zakłada przebudowę kanałów deszczowych i rozbudowę systemu zagospodarowania wód opadowych. Prace pochłoną ok. 41,5 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji można wymienić m.in.:

 • Rozdział kanalizacji deszczowej od ogólnospławnej na os. Muchobór Wielki (5,5 mln zł)
 • Budowa kanalizacji deszczowej – Wrocławskie Centrum Sportu al. Architektów (4,4 mln zł)
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wilkszyńskiej (4,1 mln zł)
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej – budowa AWW (3,2 mln zł)
 • Budowa kanalizacji deszczowej w osi zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94 (2,6 mln zł)
 • Budowa układu pompowego wód opadowych w ul. Słonimskiego w celu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej (2,4 mln zł)
 • Budowa zamknięć piętrzących ścieki na kolektorach Odra, Ślęza ETAP 1 (2,2 mln zł)
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kaparowej, Melisowej, łączniku ul. Melisowej i Kominiarskiej (2,2 mln zł)
 • Rozdział kanalizacji ogólnospławnej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej (2,1 mln zł)

 

Opłata nie dla osób, które zadbają o retencję i ponowne wykorzystanie deszczówki

Po zmianie opłat stolica Dolnego Śląska znalazłaby się w dalszym ciągu poniżej środka tabeli polskich miast, na poziomie 3,84 zł.

Jak zaznaczył Witold Ziomek, prezes zarządu MPWIKTa opłata ominie osoby, które zadbają o odpowiednią retencje na terenie swojej nieruchomości i wykorzystują deszczówkę powtórnie, np. instalując odpowiednie zbiorniki, tworząc zielone dachy, ogrody deszczowe czy w końcu będą miały systemy rozsączające deszczówkę na tereny zielone. 

Zgromadzone z opłaty środki zostaną przeznaczone na infrastrukturę umożliwiającą naturalną retencję i jej utrzymanie.

Dachy zielone UM Wrocław

Co oznacza taka zmiana? Przy aktualnej cenie, opłata za mieszkanie w budynku wielolokalowym za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wynosi średnio 2,43 zł brutto na miesiąc. Natomiast przy planowanym wzroście ceny będzie to odpowiednio 4,45 zł. Cena wzrośnie więc o ok. 2 zł. Z kolei właściciel domu jednorodzinnego obecnie płacą za odprowadzenie deszczówki średnio 11,47 zł brutto miesięcznie. Po zmianie będzie to 20,98 zł.

Co ważne, opłaty ponoszą tylko właściciele nieruchomości podłączonych do systemu MPWiK – dla przykładu na terenie Wrocławia jest to zaledwie około 10% nieruchomości jednorodzinnych, które wodę deszczową przekazują do miejskiej kanalizacji.

Cena za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych jest również uzależniona od rodzaju nawierzchni na nieruchomości. Powierzchnie półprzepuszczalne (np. parkingi wykonane z kostki betonowej ażurowej), umożliwiające częściowo naturalne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych mają niższą stawkę (po zakładanych zmianach będzie to 0,11 zł/m2/mc) niż nawierzchnie nieprzepuszczalne, jak np. chodniki wykonane z betonu (0,17 zł/m2/mc). Jest to więc ważna wskazówka dla deweloperów i inwestorów przy planowaniu nowych inwestycji.

Ostania zmiana opłat za odprowadzenie wody deszczowej miała miejsce w 2020 roku, a jeszcze wcześniejsza w 2013 roku.

Wrocław z jedną z najniższych stawek w Polsce za odprowadzenie deszczówki

Wszystkie te działania mają przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa Wrocławia na wypadek intensywnych opadów. W związku z galopującą inflacją i wzrostem cen w każdej gałęzi gospodarki (koszty energii elektrycznej, gazu, paliw, materiałów do oczyszczania ścieków), spółka jest zmuszona prosić radnych o zgodę na podwyższenie opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Do tej pory Wrocław miał jedną z najniższych stawek w Polsce za odprowadzenie deszczówki w wysokości 2,10 zł za m3, gdzie dla przykładu w Poznaniu 7,66 zł, a w Bydgoszczy 5,48 zł.

źródło: Urząd Miejski Wrocławia