Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 25, 2016 in Uncategorized | 0 comments

Pakt amsterdamski i Agenda miejska UE

Pakt amsterdamski i Agenda miejska UE

30 maja spotykają się państwa członkowskie UE, by podpisać pakt amsterdamski i wdrożyć agendę miejską UE, co stanie się stymulatorem na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

Logos-GW-HR-2016-generique-EN-1 (1)

Podpisanie tego dokumentu nastąpi podczas Zielonego Tygodnia 2016. Dokument ten przyczyni się do usprawnienia procesów inwestowania w kluczowe obszary agendy miejskiej UE, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważone wykorzystanie rozwiązań opartych na gruntach i przyrodzie, dostosowanie do zmian klimatu, transformacja energetyki, jakość powietrza i mobilność miejska.

Na forum Unii Europejskiej debatę na temat miast podjęto na przełomie lat 80. i 90., od tego czasu Komisja Europejska i prezydencje w Radzie Unii Europejskiej i sama Rada wydały szereg dokumentów i programów bezpośrednio dotyczących rozwoju miast. W latach 90. zarysowano obszar problemowy miast i rozpoczęto debatę nad agendą miejską Unii Europejskiej, ruszyły pierwsze inicjatywy i programy.

Zobacz KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW
MIEJSKI WYMIAR POLITYKI UE – KLUCZOWE ELEMENTY AGENDY MIEJSKIEJ UE

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/regi/dv/com_com(2014)0490_/com_com(2014)0490_pl.pdf

Jak powiedział Karmenu Vella, europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa:

Na obszarach miejskich w Europie mieszka ponad 66% populacji UE. Osoby te zużywają ok. 80% energii i generują 85% PKB. Miasta to ośrodki finansowe, handlowe i przemysłowe, w których potencjał zrównoważonego wzrostu gospodarczego jest największy. Dzięki podpisaniu Paktu Amsterdamskiego Agenda miejska UE może stymulować inwestycje w kluczowych obszarach w celu tworzenia zielonych miejsc pracy i czynienia miast bardziej przyjaznymi do życia.

Inwestycje w ekologiczne rozwiązania będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z którego do 2020 roku przydzielono 15 miliardów EUR na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Ogólna kwota inwestycji, która dotrze do miast, będzie znacznie większa, około 80–90 miliardów EUR (szacunkowo 50% będzie pochodziło z EFRR). Promowanie zrównoważonego transportu i innowacyjnych rozwiązań to także kluczowy obszar programu Horyzont 2020, w którym dostępnych jest 6,3 miliarda EUR.

logo Green future

Dużą część agendy miejskiej UE będzie stanowić energia. Dziś europejskie obszary miejskie odpowiadają za około 80% zużycia energii, której większość pochodzi z paliw kopalnych. Aby osiągnąć ustalony cel, którym jest 30-procentowe ograniczenie zużycia energii w budynkach do 2030 roku, agenda miejska UE będzie pomagać w rozwoju unii energetycznej poprzez wdrażanie inwestycji w sieci energetyczne, energię odnawialną i wydajność energetyczną, szczególnie w budynkach. Dzięki temu zarówno firmy, jak i osoby prywatne będą mogły cieszyć się mniejszymi kosztami energii, a także stworzone zostaną nowe miejsca pracy w zielonych sektorach.

Zielona infrastruktura, czyli parki, zielone dachy lub ekologiczne bariery dźwiękowe to przykłady rozwiązań, które wpływają na poprawę zdrowia, zapewniając czystsze powietrze. Ponadto przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, tworząc przyjazne dla nich publiczne obszary rekreacyjne.

Wdrożenie agendy miejskiej UE stworzy warunki ramowe, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani zrównoważonym rozwojem miast.

Zobacz program Green_Week_Programme_Overview

#EUGreenWeek będzie trwał od 30 maja do 3 czerwca 2016

źródło: http://www.greenweek2016.eu/