Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosiła nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem, FENX.01.05-IW.01-010/24.

Dofinansowanie może zostać przyznane kompleksowym projektom poprawy systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. korytarze ekologiczne, strefy buforowe, obszary węzłowe jak lasy, łąki, zadrzewienia, zakrzewienia, ekosystemy wodne i od wód zależne; przepławki i przejścia dla zwierząt, zieleń miejska dobrana do miejscowych warunków, rodzima różnorodna, w tym owocowa i miododajna, starodrzew, rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej. 

Obowiązkowe są: infrastruktura edukacji przyrodniczej i kompensacja areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze, nie mniejszym nowym areałem zieleni lub wody. Dofinansowanie infrastruktury ww. innych celów nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu: 

  1. poprawy spójności sieci powiązań ekologicznych poprzez kompleksowe działania na obszarach węzłowych, obejmujących biocentra i strefy buforowe, oraz na łączących te obszary korytarzach ekologicznych, mające na celu zapewnienie możliwości migracji osobników gatunków chronionych, między cennymi przyrodniczo obszarami Polski (przepławki i przejścia dla zwierząt, zadrzewienia i zakrzewienia, w tym wzdłuż cieków i linii brzegowych zbiorników wodnych, oczka wodne, regulacja stosunków wodnych, wzbogacanie naturalnej bazy pokarmowej, w tym odporne, stare lub dzikie odmiany drzew i krzewów owocowych, a także drzewa, krzewy i rośliny miododajne, łąki kwietne, itp.); 
  2. rozwoju i kształtowania sieci terenów zieleni na obszarach miejskich, w oparciu o rodzime gatunki, dobrane do miejscowych warunków i odporne na zmiany klimatu, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną, w tym odporne, stare lub dzikie odmiany drzew i krzewów owocowych, w tym wzbogacających bazę pokarmową ptaków, a także drzewa, krzewy i rośliny miododajne, w tym łąki kwietne, schronienia dla owadów, ochrona starodrzewów wraz zakładaniem budek lęgowych dla ptaków i budek dla nietoperzy, zwiększanie walorów przyrodniczych zbiorników i cieków wodnych, w tym tworzenie miejsc do gniazdowania ptactwa wodnego; 
  3. rozwoju zieleni miejskiej poprzez zastosowanie rozwiązań opartych na przyrodzie z użyciem wody opadowej, zwiększających retencję wody;
  4. wykonania obowiązkowej infrastruktury edukacji przyrodniczej (np. ścieżki edukacyjne wraz z elementami małej architektury, jak np. kładki, pomosty, wieże widokowe, wiaty itp.) wraz z kompensacją areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze oraz dodatkowe działania informacyjno-edukacyjne, w tym na miejscu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności informujące o zastosowanym rozwiązaniu wraz z wyjaśnieniem jego funkcjonowania oraz wyjaśnieniem, dlaczego zrealizowane przedsięwzięcie jest ważne w kontekście ochrony przyrody (preferowane będą działania informacyjno-edukacyjne o trwałym charakterze, np. tablice informacyjne, aplikacje, spoty, strony www), przy czym dofinansowanie tej infrastruktury i działań edukacyjnych nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.
  5. kosztów pośrednich.

Do naboru mogą przystąpić następujące podmioty:

  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
  2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, 
  3. pozarządowe organizacje ekologiczne, 
  4. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
  5. stowarzyszenia ogrodowe.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na ten sam projekt w ramach naboru.

Maksymalna kwota środków Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 50 000 000,00 PLN. Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru to 2 000 000,00 PLN, a maksymalna 25 000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 lipca 2024 r. (do godz. 15:30). 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0105-iw01-01024