Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 7, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Prawo | 0 comments

Ile miast w Polsce ma Miejskie Plany Adaptacji

Ile miast w Polsce ma Miejskie Plany Adaptacji

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 3.09.21 w dokumencie „Ocena skutków regulacji”, który towarzyszy projektowi ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej znalazły się informacje na temat tego, ile miast w Polsce ma opracowane Plany Adaptacji do zmian klimatu.

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zainicjowało w 2017 r. Ministerstwo Środowiska w ramach projektu, którego głównym celem była ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Wzorem tych 44 miast niektóre mniejsze polskie miasta we własnym zakresie przystąpiły do opracowania planów.

Z szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że 79 miast liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców już we własnym zakresie rozpoczęło prace nad opracowaniem MPA, w tym 64 miasta mają gotowy projekt MPA lub przyjęły go w drodze uchwały.

Jeśli ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej będzie obowiązywać w zaproponowanym obecnie brzmieniu, to liczba MPA w miastach w ciągu 24 miesięcy od jej wprowadzenia gwałtownie wzrośnie, ponieważ miasta liczące co najmniej 20 tys. ludności będą zobowiązane do:

  • obligatoryjnego opracowania i przyjęcia miejskich planów adaptacji (w 153 gminach o statusie miasta);
  • zaktualizowania w 64 miastach obowiązujących już miejskich planów adaptacji do zmian klimatu;
  • uwzględniania w nowo powstających i aktualizowanych strategiach rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wniosków i rekomendacji z opracowanych miejskich planów adaptacji do zmian klimatu;
  • uwzględniania dodatkowych elementów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;