Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Prawo, Retencja | 0 comments

Dachy zielone w Warszawskim Standardzie Zielonego Budynku

Dachy zielone w Warszawskim Standardzie Zielonego Budynku

Warszawa opracowuje standardy, w których uwzględniane są dachy zielone jako element zrównoważonego budownictwa.

Wytyczne w zakresie aspektów środowiskowych (między innymi oszczędzanie wody, stosowanie wyłącznie nietoksycznych materiałów budowlanych, wprowadzanie rozwiązań z zakresu zielonych dachów, instalacji fotowoltaicznych, elektromobilności, retencji wody opadowej) obecne są już w Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym.

W 2021 roku został opracowany Warszawski Standard Zielonego Budynku (WSZB), który ma stać się milowym krokiem w kierunku ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przybliżania stolicy Polski do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Dokument ten jest zbiorem wytycznych, które mają być wykorzystywane przez miejskich inwestorów w procesie planowania, realizacji, modernizacji oraz użytkowania budynków. Opracowane propozycje mają zmniejszyć energochłonność i emisyjność miejskich budynków w całym cyklu ich życia.

Wstępne wytyczne dla zielonego standardu zostały opracowane wspólnie przez przedstawicieli miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii, a następnie przedstawione do konsultacji społecznych, które trwały do 24 stycznia 2022.

Standard dotyczy budynków publicznych (miejskich), zarówno tych nowobudowanych, jak i modernizowanych. WSZB dotyczy budynków użyteczności publicznej, a w przypadku budynków mieszkalnych – budownictwa komunalnego i TBS-ów.

W przyszłości miasto chce zachęcać do stosowania standardów również inwestorów prywatnych, np. deweloperów, czy właścicieli domów jednorodzinnych. W przypadku budynków prywatnych wprowadzenie Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku jest więc opcjonalne.

W Warszawskim Standardzie Zielonego Budynku skupiono się na następujących obszarach zrównoważonego budownictwa:

  • zieleni i otoczeniu budynku,
  • materiałach budowlanych i procesie budowy,
  • energii,
  • wodzie,
  • odpadach,
  • komforcie i bezpieczeństwie użytkowników.

Wytyczne podzielone zostały na dwie kategorie: Wymagania i Zalecenia.

Wymagania (oznaczone jako „W”) to kategoria, którą każdy nowoprojektowany lub modernizowany budynek musi spełnić. Określają minimalne warunki zapewniające realizację polityki klimatycznej m.st Warszawy oraz dbanie o komfort użytkowników.

Zalecenia (oznaczone jako „Z”), zawierają propozycje, wprowadzenie których zwiększy efektywność energetyczną budynku i pozytywnie wpłynie na lokalne środowisko i lokalną społeczność. Zalecenia są dodatkowymi elementami, które można uwzględnić w procesie projektowania lub modernizowania budynków, do stosowania których będą zachęcani inwestorzy miejscy.

Dachy zielone jako ważny element zrównoważonego budownictwa zostały uwzględnione w Warszawskim Standardzie Zielonego Budynku.

Wymagania odnoszące się do dachów zielonych zostały zapisane jako:

Wykonanie zielonego dachu o powierzchni nie mniejszej niż 20% powierzchni dachów (lub tarasow, jeśli budynek nie posiada dachów). Wyjątek stanowi sytuacja, w której cały dach jest przeznaczony na instalacje OZE.

Jako Zalecenia znalazł się zapis:

Minimalna miąższość substratu dla dachu zielonego – 20 cm

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe zapisy znalazły się w projekcie dokumentu udostępnionego do konsultacji społecznych. Nie jest jeszcze znany ostateczny kształt Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku, po przeprowadzonych konsultacjach.

Przeczytaj projekt pn. Warszawski Standard Zielonego Budynku