Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 29, 2020 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Prawo, Retencja | 0 comments

Dąbrowa Górnicza: do 4000 zł dofinansowania z budżetu miasta na dachy zielone

Dąbrowa Górnicza: do 4000 zł dofinansowania z budżetu miasta na dachy zielone

24.06.2020 Rada Miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą nr XXI/435/2020 wprowadziła dotacje z budżetu miasta na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych. Załącznikiem do uchwały jest regulamin przyznawania dotacji.

Zgodnie z tym regulaminem system zagospodarowania wód opadowych, który podlega dofinansowaniu  powinien obejmować przynajmniej jedno z poniższych zadań:
1) Wykonanie ogrodu deszczowego w glebie.
2) Wykonanie dachu zielonego.
3) Budowę podziemnego zbiornika retencyjnego.
4) Wykonanie studni chłonnych/ skrzynek retencyjno-rozsączających/ komór drenażowych.
5) Zakup naziemnego wolno stojącego zbiornika zbierającego wody opadowe z powierzchni dachu.

Poprzez dach zielony w tekście uchwały rozumie się: pokrycie dachowe składające się z kilku warstw konstrukcyjnych, którego wierzchnia warstwa zbudowana jest z substratu obsadzonego roślinnością.

Uchwała jest konsekwencją założeń w „Planie adaptacji miasta Dąbrowa Górnicza do zmian klimatu do roku 2030”, który został przyjęty przez miasto w 2019 roku. Ma mieć charakter edukacyjny, jej zadaniem jest upowszechnianie rozwiązań w zakresie małej retencji.

Dotacje są przeznaczone dla osób fizycznych.

Dofinansowanie do wykonania dachu zielonego wynosi 300 zł/m2 , maksymalnie do 4000 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów zakupu materiałów.

Dach zielony ekstensywny wykonany na garażu przy domu prywatnym. Fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Ogólne warunki udzielania dotacji:
-O dofinansowanie na wykonanie systemu zagospodarowania wód opadowych mogą ubiegać się właściciele nieruchomości lub osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy.
-Pod adresem nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
-Dotacja przysługuje jednorazowo na daną nieruchomość.
-Dotacja jest udzielana wyłącznie na koszty zakupu materiałów/urządzeń wchodzących w skład systemu zagospodarowania wód opadowych.
-Dotacja nie obejmuje wykonywania systemu zagospodarowania wód opadowych dla inwestycji drogowych, usługowych i przemysłowych.
-Dotacja nie może pokrywać się z innymi bezzwrotnymi źródłami finansowania przeznaczonymi na ten sam cel.
-Wnioskodawca zobowiązuje się utrzymać system zagospodarowania wód opadowych objęty dotacją przez okres 5 lat od daty podpisania umowy na dofinansowanie, o której mowa w § 24.

Pełny tekst uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych jest dostępny na stronie: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/68014/dokument/139871

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sposób składania wniosku o dotację celową z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i wymagane dokumenty:

https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5886/dokument/141481