Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 6, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie

Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o naborze FENX.02.04-IW.01-002/23 – Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie, w tym dachy zielone.
✅ Budżet: 500 000 000 zł
✅ Dla kogo:
➡ jednostki samorządu terytorialnego,
➡ jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
➡ podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
? Termin naboru: 31.10.2023 r. – 29.11.2024 r.
? Celem naboru jest:
➡ wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi,
➡ wdrożenia inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu,
➡ rozwój zielono‐niebieskiej infrastruktury,
➡ zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk
➡ zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne)
➡ spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody

Dofinansowanie mogą także otrzymać inwestycje w dachy zielone, Jak możemy przeczytać w załączniku „Specyficzne kryteria wyboru projektów (działanie 1.2 i 2.4)”:

Ocenie podlega, w jakim zakresie stosowane są w projekcie metody naturalne lub bazujące na naturalnych, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, oczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych danego terenu /środowiska (np. rowy odwadniające w terenie podmokłym, muldy, zbiorniki odparowujące i sedymentacyjne, dopuszczalne w tym zakresie są również rozwiązania semi-naturalne bazujące na lub imitujące metody naturalne, w szczególności oparte na zasadach ekohydrologii obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych, strefy ekotonowe przy brzegach cieków, zbiorników i stawów sedymentacyjnych, ogrody deszczowe, oraz zielone dachy i pasaże roślinne).

Jest to kryterium rankingujące w zakresie: Stosowanie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. A liczba punktów zależy od powierzchni terenu, z której wody opadowe zagospodarowano metodami naturalnymi lub bazującymi na naturalnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca dla działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór projektów w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie.

FENX.02.04-IW.01-002/23

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021) dostępnego pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją użytkownika aplikacji WOD2021 wnioski o dofinansowanie wnioskodawca, stanowiącą załącznik nr 1a) do Regulaminu wyboru projektów.

Termin naboru

Nabór rozpoczyna się 31 października 2023 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 29 lutego 2024 r. o godz. 23.59.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie uznaje się za złożony, jeśli spełnia następujące warunki:

 • został złożony w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu wyboru projektów i posiada status „Przesłany” w aplikacji WOD2021,
 • został złożony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru projektów.
 • zedmiot naboru

  Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów które dotyczą m.in.:

  1. wsparcia zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono‐niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie;
  2. wdrożenia inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, obejmujących m.in. zrównoważone i zaadaptowane do zmian klimatu systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono‐niebieskiej infrastruktury;
  3. systemów w zakresie gospodarowania wodami opadowymi mających za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne), spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Projekty takie będą łączone z projektami dotyczącymi zielononiebieskiej infrastruktury.

  Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania FENX.02.04

  Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu wyboru projektów.

  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru

  Uprawnionymi do składania wniosków są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (§ 4 ust. 7) o dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15‐20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, za wyjątkiem:

  • miast podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02 (których lista stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu);
  • miast średnich, tracących funkcje społeczno‐gospodarcze, znajdujących się na terenie województw wschodnich, finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021‐2027 (których lista stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu);

  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru

  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 500 000 000,00 zł.

  Minimalna lub maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru

  Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 PLN.

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach naboru

  Aktualnie obowiązująca wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.02.04.

  Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru

  Poziom współfinansowania projektów w ramach działania FENX.02.04 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 79,71% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

  Załączniki

  Regulamin wyboru projektów dla naboru, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest poniżej w sekcji „Materiały”.

  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją użytkownika aplikacji WOD2021 wnioski o dofinansowanie wnioskodawca stanowią załącznik nr 1) do Regulaminu wyboru projektów oraz załącznik 1a) do Regulaminu wyboru projektów.

  Lista i wzory wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2) i załącznik nr 3) do Regulaminu wyboru projektów.

  Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEnIKS 2021-2027 i stanowią załącznik nr 4) do Regulaminu wyboru projektów.

  Listy sprawdzające do I etapu oceny stanowią załącznik nr 5) do Regulaminu wyboru projektów.

  Listy sprawdzające do II etapu oceny stanowią załącznik nr 6) do Regulaminu wyboru projektów.

  Dodatkowe warunki dotyczące kwalifikowalności w uzupełnieniu do Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 stanowi załącznik nr 7) do Regulaminu wyboru projektów.

  Katalog kosztów pośrednich stanowi załącznik nr 8) do Regulaminu wyboru projektów.

  Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 9) do Regulaminu wyboru projektów.

  Lista miast wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Działania 01.02 stanowi załącznik nr 10) do Regulaminu wyboru projektów.

  Lista wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia miast średnich, tracących funkcje społeczno‐gospodarcze, znajdujących się na terenie województw wschodnich ‐ finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021‐2027 stanowi załącznik nr 11) do Regulaminu wyboru projektów.

  Wnioski o dofinansowanie projektów

  muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • wzoru wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją użytkownika aplikacji WOD2021 wnioski o dofinansowanie wnioskodawca,
  • wzorów załączników i oświadczeń do wniosku o dofinansowanie.

  Wszystkie dokumenty dotyczące naboru, w tym Regulamin, znajdują się poniżej w sekcji „Materiały”.

  Dane do kontaktu

  Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  ul. Konstruktorska 3A

  02-673 Warszawa

  Elektroniczna skrzynka podawcza: /rm5eox834i/SkrytkaESP

  E-mail: adaptacja-feniks@nfosigw.gov.pl

  Tel. 22 45 90 800

  Informacje dodatkowe

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-673), przy ul. Konstruktorskiej 3a, jest Instytucją Wdrażającą dla działania FENX.02.04 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i działa na podstawie art. 50 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Więcej informacji, w tym „Materiały na:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00223