Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Kwi 30, 2021 in Uncategorized | 0 comments

Europejska inicjatywa obywatelska „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”)

Europejska inicjatywa obywatelska „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”)

21.04.2021 Komisja Europejska opublikowała decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”). Celem są ułatwienia tworzenia ogrodów na dachach firm. Takie zagospodarowanie niewykorzystanych dachów mogłoby przyczynić się do ochrony środowiska i pomóc w działaniach związanych z potrzebą ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.

Będziemy propagować tę inicjatywę obywatelską, jak tylko ruszy zbieranie deklaracji poparcia dla tego projektu.

W Europie istnieje wiele obiektów handlowych z pustymi dachami. W większości przypadków dachy te nie są wykorzystywane w żadnym celu. Na dodatek dachy te pełne są tworzyw sztucznych i kamieni, materiałów, z których te dachy są wykonane. Miejsca te nie przyczyniają się zatem do korzyści dla środowiska, a raczej zwiększają szkody w środowisku. Skupienie uwagi na korzyściach dla środowiska wynika z obecnego kryzysu ekologicznego. Musimy przemyśleć i znaleźć sposoby zwiększenia świadomości na temat problemów związanych ze środowiskiem i przywrócenia zdrowej równowagi między naszym społeczeństwem, gospodarką i ochroną planety. Zasadniczym elementem planu jest więc wykorzystanie istniejących przestrzeni na dachach budynków. Pomysł polega na stworzeniu zielonych ogrodów na dachach różnych korporacji. W ten sposób niewykorzystane dachy mogłyby zostać przekształcone tak, aby przyczyniały się do poprawy środowiska i pomagały w walce kryzysem ekologicznym.

Poniżej zamieszczamy tekst

DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2021/673 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”)

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2750)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 3 marca 2021 r. do Komisji wpłynął wniosek o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”).

(2)

Cele inicjatywy określono w następujący sposób: „W Europie istnieje wiele obiektów handlowych z pustymi dachami. W większości przypadków dachy te nie są wykorzystywane w żadnym celu. Na dodatek dachy te pełne są tworzyw sztucznych i kamieni, materiałów, z których te dachy są wykonane. Miejsca te nie przyczyniają się zatem do korzyści dla środowiska, a raczej zwiększają szkody w środowisku. Skupienie uwagi na korzyściach dla środowiska wynika z obecnego kryzysu ekologicznego. Musimy przemyśleć i znaleźć sposoby zwiększenia świadomości na temat problemów związanych ze środowiskiem i przywrócenia zdrowej równowagi między naszym społeczeństwem, gospodarką i ochroną planety. Zasadniczym elementem planu jest więc wykorzystanie istniejących przestrzeni na dachach budynków. Pomysł polega na stworzeniu zielonych ogrodów na dachach różnych korporacji. W ten sposób niewykorzystane dachy mogłyby zostać przekształcone tak, aby przyczyniały się do poprawy środowiska i pomagały w walce z kryzysem ekologicznym.”

(3)

W załączonym dokumencie referencyjnym przedstawiono dalsze szczegóły dotyczące tej inicjatywy. W szczególności proponuje się, aby pracownicy korporacji mogli jako wolontariusze uczestniczyć w pielęgnowaniu ogrodów na dachach, a państwa członkowskie mogły zachęcać przedsiębiorstwa do czynnego udziału w projektach za pomocą ulg podatkowych na koniec każdego roku podatkowego. W załączniku wymieniono także postrzegane korzyści dla środowiska i samych korporacji. Zielone dachy mogą: 1) przyczyniać się do poprawy jakości powietrza; 2) pomagać w walce ze zmianą klimatu; 3) przynosić oszczędności energii; 4) poprawić filtrowanie i zatrzymanie wody, a także 5) przyczyniać się do siedlisk dzikiej fauny. Uczestniczące korporacje zyskałyby na dobrej reputacji, motywacji dla pracowników i korzyściach podatkowych.

(4)

Organizatorzy nie zwracają się do Komisji o przyjęcie konkretnego aktu prawnego, ale z niektórych proponowanych podstaw prawnych dla działań można wnosić, że o taki akt chodzi. Na podstawie celów, w zestawieniu z załącznikiem, można wnioskować, że w inicjatywie wzywa się o przyjęcie wniosku w sprawie aktu prawnego, który zakładałby cel środowiskowy i obejmował element podatkowy. Dobrowolny wkład pracowników wydaje się mieć charakter pomocniczy w stosunku do celu środowiskowego.

(5)

W zakresie, w jakim inicjatywa ma na celu promowanie tworzenia zielonych dachów z pomocą ewentualnych zachęt finansowych ze strony Unii lub środków o charakterze podatkowym, Komisja ma uprawnienia do przyjęcia aktu prawnego na podstawie art. 192 Traktatu.

(6)

W zakresie, w jakim proponowana inicjatywa ma na celu promowanie ulg podatkowych lub odliczeń od podatku dochodowego przyznawanych przez państwa członkowskie, Komisja ma uprawnienia do przyjęcia aktu prawnego na podstawie art. 115 Traktatu.

(7)

Z tego względu żadna z części inicjatywy nie wykracza w sposób oczywisty poza uprawnienia Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w życie Traktatów.

(8)

Grupa organizatorów przedstawiła odpowiednie dowody na to, że spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2019/788, i wyznaczyła osoby wyznaczone do kontaktów zgodnie z art. 5 ust. 3 akapit pierwszy tego rozporządzenia.

(9)

Inicjatywa nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa i nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ani z prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(10)

Należy zatem zarejestrować inicjatywę „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Rejestruje się europejską inicjatywę obywatelską „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do grupy organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”), reprezentowanej przez następujące osoby pełniące funkcję osób kontaktowych: Almog Yoana SADE i Negev Raphael SADE.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Věra JOUROVÁ

Wiceprzewodnicząca

Z całym przekonaniem deklarujemy poparcie dla tej inicjatywy. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac.

źródła:

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000003_pl

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0673