Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 4, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu | 0 comments

Ruszają studia podyplomowe „Klimat i Energia”

Ruszają studia podyplomowe „Klimat i Energia”

„Wierzymy w efekty mnożnikowe, które te dobrze zainwestowane w rozwój kapitału ludzkiego pieniądze, przyniosą nam wszystkim i środowisku” – powiedziała wiceminister Małgorzata Golińska podczas inauguracji studiów podyplomowych w zakresie „Klimat i Energia” oraz „Business Intelligence w ochronie środowiska”, organizowanych po raz pierwszy przez Instytut Ochrony Środowiska-PIB i dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie odbyło się 24 września 2021 r. w Warszawie.

Jak podkreśliła wiceminister Golińska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska swoją działalnością obejmuje szeroki zakres spraw dot. klimatu i zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim kształtowanie oraz wdrażanie polityki klimatycznej tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno ludzi współcześnie żyjących, jak i przyszłych pokoleń.

Kształtujemy zasoby środowiska naturalnego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozwijamy postawy proekologiczne oraz tworzymy nowoczesną politykę klimatyczno-energetyczną państwa

– zaznaczyła.

Wiceminister klimatu i środowiska wyjaśniła, że wśród zagadnień, jakimi zajmuje się MKiŚ, jest m.in. realizacja zadań z zakresu efektywności energetycznej, jakości powietrza i emisji do niego substancji, adaptacji do zmian klimatu, nadzór nad przygotowaniem i realizacją w kraju programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Jak dodała, należy do nich również wdrażanie instrumentów wspierających eko-innowacje oraz rozwój ekologicznych technologii środowiskowych, , inicjowanie, opracowywanie i realizacja zadań w zakresie rynku elektromobilności, wodoru i technologii wodorowych, a także kształtowanie polityki energetycznej Polski, identyfikacją kierunków inwestycyjnych, wynikających z dokumentów strategicznych, niezbędnych do osiągnięcia celów transformacji energetycznej i polityki klimatycznej.

Jednym z najistotniejszych zadań resortu jest też podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Stanowi to kluczowy czynnik, który wpływa zarówno na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych, funkcjonowanie ekosystemów, jak i na jakość otaczającego środowiska

– zauważyła wiceminister Golińska.

Wiceminister Małgorzata Golińska zwróciła uwagę na ogromne potrzeby edukacyjne w zakresie, którym zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

To pole dla celowej i rozsądnej interwencji państwa w działanie wolnego rynku edukacji podyplomowej – zbyt mało wciąż mamy wszechstronnie wyedukowanych specjalistów. Tematyka zrównoważonego rozwoju, choć znajduje się w centrum debaty publicznej na świecie, wciąż jest u nas zagadnieniem dość niszowym

– dodała.

***

Studia podyplomowe „Klimat i Energia” są studiami specjalistycznymi, odbywającymi się w trybie niestacjonarnym i trwającymi dwa semestry. Problematyka zmiany klimatu będzie przedstawiona jako czynnik determinujący przygotowywaną politykę Europejskiego Zielonego Ładu, a także Politykę energetyczną państwa i wynikające z niej konsekwencje dla  miksu energetycznego Europy i Polski, a także  dla strategii rozwoju JST i przedsiębiorstw.

Program studiów obejmuje trzy komponenty: zagadnienia ekonomiczne, kwestie  prawne z zakresu prawa międzynarodowego, prawa unijnego i ich konsekwencji dla warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, a także obszar wiedzy praktycznej z zakresu programowania rozwoju regionalnego i przedsiębiorstw zgodnie z zasadami ZR.

Komponent z obszaru nauk ekonomicznych obejmuje ekonomię zrównoważonego rozwoju nastawioną na metody wyceny zasobów środowiska naturalnego i zasady rachunku ekonomicznego, szczególnie z uwzględnieniem kosztów społecznych i korzyści społecznych wynikających z użyteczności zasobów środowiskowych dla dobrostanu społeczeństwa. Drugi przedmiot obejmuje zagadnienia związane z ekonomią energii, kształtowanie miksu energetycznego i konsekwencjami dla zmian klimatycznych.

Komponent drugi obejmuje zagadnienia z obszaru prawa międzynarodowego oraz prawa UE w zakresie związanym z zasadami Zrównoważonego Rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju – SDGs (poziom globalny). Obejmuje także zagadnienia wymagań co do monitoringu źródeł emisji i kwestie udziału społeczeństwa w postępowaniach oceny oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji.

Trzeci komponent programu ma stanowić praktyczne rozwinięcie zasad i regulacji w postaci warsztatów z zakresu praktycznych aspektów planowania rozwoju JST oraz przedsiębiorstw regionu z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich, wszelkich obowiązujących regulacji, a także wykorzystania dostępnych środków krajowych i UE do realizacji programów i strategii rozwojowych.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o studiach podyplomowych „Klimat i Energia”

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska