Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 28, 2019 in GOZ | 0 comments

Eko-lokator: Poradnik – Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym

Eko-lokator: Poradnik – Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym

Na gospodarowanie odpadami w budynkach wielorodzinnych powinniśmy obecnie patrzeć w dużo szerszym niż dotychczas kontekście. Pogarszający się stan środowiska naturalnego powoduje, ze jednym z priorytetów powinno być upowszechnienie koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Koncepcja ta zakłada odejście od gospodarki linearnej opierającej się na zasadzie: weź – wyprodukuj– zużyj – wyrzuć (w gospodarce linearnej odpady często traktowane są jako ostatni etap cyklu życia).

Celem jest zbudowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli przejście z modelu linearnego na model cyrkularny, działający zgodnie z zasada: weź – użyj – przetwórz – użyj ponownie.

W gospodarce obiegu zamkniętego obowiązuje określona hierarchia postępowania z odpadami. Najpierw należy zapobiegać ich powstawaniu, następnie, kiedy już powstaną, powinno się je maksymalnie wykorzystać, a dopiero później poddać recyklingowi.

W wywiadach przeprowadzonych przez Katarzynę Wolańską można zapoznać się z przykładami ciekawych inicjatyw i pomysłów, które stają się krok po kroku, w różnych częściach Polski i na różną skalę, elementami poważnej transformacji w kierunku GOZ.

Repair Café i Współdzielnia w mieście Piła. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Tomaszem Wojciechowskim, prezesem GWDA sp. z o.o. (spółka świadcząca usługi oczyszczania ścieków komunalnych dla miasta Piły).

Miejskie Punkty Elektroodpadów – pomysł Urzędu Miasta Legnica. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Przemysławem Rogowskim,
dyrektorem Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica.

Fundacja RECAL – puszkomaty, odzysk aluminium. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Bartłomiejem Wojdyło, członkiem Zarządu Fundacji RECAL, odpowiedzialnym za projekt Every Can Counts (‘Każda puszka cenna’).

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, czyli sprawa odpowiedzialnej konsumpcji. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Maciejem Skinderowiczem, aktywistą społecznym i specjalistą ds. odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Na co dzień w Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie zajmuje się organizowaniem eventów oraz współpracą z wolontariuszami.

Poradnik powstał w ramach projektu „Eko-lokator” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

 

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Bezpłatny poradnik „Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym” zawierający dobre wzory można pobrać ze strony:

www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/poradnik-gospodarowanie-odpadami-w-budynku-wielorodzinnym