Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 17, 2016 in Smart City, Uncategorized | 0 comments

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Studia

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Studia

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej wraz z Fundacją Sendzimira, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do podyplomowego studium Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Miast (ZZRM).

Głównym celem studiów jest prezentowanie idei zrównoważonego rozwoju w kontekście zarządzania rozwojem miast.

Słuchacze mają zapoznać się z szerokim zakresem zasad i metod, które pozwolą im połączyć różne dziedziny wiedzy w spójne strategie, plany i projekty, oraz znaleźć odpowiednie narzędzia ich realizacji, (…) włączać różnego rodzaju partnerów społecznych i biznesowych, (…) tworzyć partnerstwa międzysektorowe, np. publiczno-prywatne, o których się ostatnio w Polsce sporo mówi, jako o szansie na poprawę infrastruktury społecznej, wobec niewystarczających środków publicznych.

Do realizacji programu studium pozyskano wielu wykładowców reprezentujących różne specjalności. Jest wśród nich prof. Andreas Billert z Uniwersytetu Viadrina, specjalista w zakresie zarządzania projektami rozwoju i odnowy obszarów miejskich, który kierował rewitalizacją miast w Niemczech. O gospodarce komunalnej i inżynierii ekologicznej będzie mówił dr Tomasz Bergier z AGH. Kwestie związane z ekonomią ekologiczną i usługami ekosystemów miejskich omówi dr Jakub Kronenberg z Uniwersytetu Łódzkiego. Temat zarządzania zielenią miejską przedstawi Paweł Lisicki, miejski architekt krajobrazu w Warszawie. O wodzie w mieście będą traktowały zajęcia prowadzone przez dr Iwonę Wagner, dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN i sekretarza Naukowego Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO. Marcin Hyła przybliży potencjał i zasady rozwoju infrastruktury rowerowej. Zagadnienia związane z finansowaniem projektów zintegrowanych i funduszami unijnymi zaprezentuje dr Tomasz Dorożyński z Uniwersytetu Łódzkiego, członek prestiżowych organizacji międzynarodowych zrzeszających ekspertów z dziedziny ekonomii i biznesu międzynarodowego.

Swój wkład wniesie też grono osób związanych z Politechniką Krakowską. Zajmą się oni kwestiami z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu i transportu. Wśród wykładowców studium są m.in.: profesorowie: Stanisław Juchnowicz (będzie mówił o projektowaniu i budowie nowych miast), Wojciech Kosiński (projektowanie zintegrowane), Andrzej Rudnicki (transport miejski), Zbigniew Zuziak (planowanie strategiczne), Krystyna Pawłowska (partycypacja społeczna), Andrzej Szarata (zarządzanie mobilnością) oraz dr Wojciech Korbel (aspekty legislacyjne) i dr Kinga Racoń-Leja (projektowanie urbanistyczne)…

autor zdjęcia: Dr Arch. Tomasz Jelenski

autor zdjęcia: dr arch. Tomasz Jeleński

Dr Jeleński (który zapowiedział m.in. zajęcia na temat kształtowania przestrzeni publicznej) dużą wagę przywiązuje do partnerów całego przedsięwzięcia. Są nimi ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) i INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism). ICLEI to światowa organizacja wspierająca miasta w ich wysiłkach na rzecz tworzenia lepszych miejsc do życia. INTBAU, działające pod patronatem księcia Karola, zabiega o zachowanie i rozwój lokalnych tradycji budowlanych, architektonicznych i urbanistycznych, zmierzając poniekąd pod prąd tendencji globalistycznych…

Studia podyplomowe „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast” to oferta skierowana przede wszystkim do osób pracujących w urzędach miejskich, do ludzi związanych z samorządami i administracją lokalną oraz do tych, którzy zamierzają podjąć pracę w tego typu jednostkach. Mogą to być również absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy odbywają studia magisterskie lub doktoranckie. Być może w gronie słuchaczy pojawią się też młodzi naukowcy interesujący się zarządzaniem przestrzenią miejską – architekci i urbaniści, ale także ekonomiści czy też osoby zainteresowane psychologią lub socjologią miasta.

CEL

Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem.

Istotą zarządzania zintegrowanego jest uwzględnianie szerokiego kontekstu funkcjonowania miasta i podejmowanie kompleksowych działań prorozwojowych, w zgodzie m.in. z wytycznymi Karty Lipskiej. Narzędzia zintegrowanego zarządzania umożliwiają sprawne przekładanie wielu strategii i programów krajowych, regionalnych i europejskich na zrównoważone działania na szczeblu lokalnym.

Zarządzanie zintegrowane – synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych – umożliwia np. wykorzysty-
wanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miasta przez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

PROGRAM

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju: główne wyzwania przed którymi stoją europejskie miasta (zmiany klimatu, zmiany demograficzne, integracja społeczna, polityka mieszkaniowa, transport, miejskie ekosystemy, krajobraz, przestrzeń publiczna itp.). Konieczność zintegrowanego zarządzania miastem.
 2. Zintegrowane zarządzanie zrównoważonym rozwojem w mieście. Dlaczego zrównoważone miasta lepiej funkcjonują we współczesnym świecie? Zasady i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Integrowanie zasad ochrony środowiska, aspektów społecznych z efektywnością ekonomiczną. Metody inicjowania i prowadzenia inicjatyw i projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju.
 3. Myślenie systemowe, dynamika systemów.
 4. Gospodarka komunalna. Najnowsze trendy i rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej (ścieki komunalne, wody deszczowe), gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki energetycznej. Łączenie zagadnień gospodarki komunalnej z ochroną przeciwpowodziową. Zintegrowane podejście systemowe.
 5. Usługi ekosystemów. Wykorzystanie ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miasta. Metody i zastosowania wyceny usług ekosystemów. Włączanie ich w zarządzanie miastem. Związki z gospodarką komunalną i urbanistyką – zielona infrastruktura.
 6. Polityka społeczna. Polityka mieszkaniowa. Przeciwdziałanie wykluczeniu.
 7. Zrównoważona urbanistyka i gospodarka przestrzenna. Uspołecznione kształtowanie przestrzeni publicznej.
 8. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
 9. Partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi prowadzenia dialogu z interesariuszami (m.in. narzędzia ISIS).
 10. Piękno miasta. Ochrona dziedzictwa architektonicznego. Zarządzanie trwałym obrazem miasta.
 11. Zintegrowany transport. Zarządzanie mobilnością.
 12. Finansowanie projektów, miejski wymiar polityki UE. Partnerstwa międzysektorowe.

Więcej informacji o programie Studium ZZRM na: www.podyplomowe.mck.pk.edu.pl/?page=program

Pobierz Ramowy Program Studiów Podyplomowych 2016-17

GRUPY DOCELOWE

– Przedstawiciele samorządów, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci.

– Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnych samorządach lub administracji.

autor zdjęcia: Dr Arch. Tomasz Jeleński

autor zdjęcia: dr arch. Tomasz Jeleński

ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO

Kształcenie w studium zorientowane jest na zdobywanie praktycznych umiejętności i będzie realizowane według zasady nauczania przez doświadczenie (learning by doing), poprzez realizację projektów praktycznych. Elementem kluczowym będzie zintegrowany projekt dyplomowy, którego forma i zakres będą odróżniały się od zwykle realizowanych na polskich uczelniach:

– Będzie to projekt opracowywany w kilkuosobowych zespołach;

– Będzie realizowany w ścisłej współpracy z administracją samorządową lub biznesem;

– Jego tematyka będzie ustalona z przedstawicielami tych sektorów i dotyczyć będzie aktualnych, ważnych dla nich zagadnień;

– Do realizacji wybierane będą wyłącznie tematy o charakterze interdyscyplinarnym, wymagające zintegrowanego podejścia i zastoso-
wania rozwiązań z wielu sektorów oraz dziedzin naukowych, dotyczące procesów rewitalizacji.

Zdobyta wiedza teoretyczna będzie na bieżąco weryfikowana i utrwalana w trakcie praktycznych analiz i projektów, a zakres i złożoność problemów ma skłaniać słuchaczy studium do pogłębiania i utrwalania wiedzy oraz samodzielnego studiowania źródeł.

W semestrze drugim, zajęcia kursowe, seminaria i warsztaty, będą praktycznym rozwinięciem przedmiotów z semestru pierwszego.

W drugim semestrze nie przewiduje się wykładów. Większość czasu poświęcimy pracom nad projektem dyplomowym. W ramach wszyst-
kich zajęć w tym semestrze, na pracę nad projektem dyplomowym prowadzący będą przeznaczali min. 50% czasu.

CERTYFIKAT ATKISSON GROUP (opcjonalny)

Poza uzyskaniem dyplomu ukończenia studium, dla zainteresowanych uczestników będzie istniała dodatkowa możliwość uzyskania certyfikatu firmowanego przez AtKissonGroup, uprawniającego do komercyjnego korzystania z metody VISIS, oraz dającego dostęp do materiałów szkoleniowych.

W semestrze letnim 2016 planowanych jest 8 zjazdów w następujących terminach:

–  marzec: 4-5, 18-19,

–  kwiecień: 1-2, 15-16, 29-30,

–  maj: 13-14,

–  czerwiec: 3-4, 17-18.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, przy ul. ul. Skarżyńskiego 1,

–  w piątki, w godzinach 15.00-20.30,

–  w soboty, w godzinach 10.00-17.30.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://web.mck.pk.edu.pl/podyplomowe

Pobierz Studium-ZZRM-ulotka

Dziękujemy dr arch. Tomaszowi Jeleńskiemu, kierownikowi Studium ZZRM za udzielenie informacji

więcej na http://web.mck.pk.edu.pl/podyplomowe