Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 27, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast – nabór studia podyplomowe

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast – nabór studia podyplomowe

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z międzynarodowymi sieciami INTBAU i ICLEI oraz Fundacją MiLA i Forum Rewitalizacji ogłaszają nabór na

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

www.podyplomowe.mck.pk.edu.pl

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2017, ilość miejsc jest ograniczona

Studia są skierowane do samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych i urbanistów oraz osób planujących kariery w samorządach i administracji lokalnej.

CEL

Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem. Istotą zarządzania zintegrowanego jest uwzględnianie szerokiego kontekstu funkcjonowania miasta i podejmowanie kompleksowych działań prorozwojowych, w zgodzie m.in. z wytycznymi Karty Lipskiej.

Narzędzia zintegrowanego zarządzania umożliwiają sprawne przekładanie wielu strategii i programów krajowych, regionalnych i europejskich na zrównoważone działania na szczeblu lokalnym.

Synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych, zarządzanie zintegrowane umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miejsca przez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych i bardziej zrównoważoną mobilność, prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

PROGRAM

W programie Studium szczególnie dużo miejsca zajmuje prezentacja dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki oraz tworzenia partnerstw międzysektorowych.

Więcej informacji o programie Studium ZZRM można znaleźć na: www.podyplomowe.mck.pk.edu.pl/?page=program

PROCES EDUKACYJNY

Kształcenie w studium jest zorientowane na zdobywanie praktycznych umiejętności i jest realizowane według zasady nauczania przez doświadczenie (learning by doing), poprzez realizację projektów praktycznych.

Elementem kluczowym jest zintegrowany projekt dyplomowy, którego forma i zakres różni się od zwykle realizowanych na polskich uczelniach:

• projekt jest realizowany w kilkuosobowych zespołach;

• słuchacze pracują w ścisłej współpracy z administracją samorządową lub biznesem;

• tematyka prac jest ustalana z przedstawicielami tych sektorów i dotyczy aktualnych, ważnych dla nich zagadnień;

• do realizacji wybierane są wyłącznie tematy o charakterze interdyscyplinarnym, wymagające zintegrowanego podejścia i zastosowania rozwiązań z wielu sektorów oraz dziedzin naukowych, dotyczące m.in. procesów rewitalizacji.

Zdobyta wiedza teoretyczna będzie na bieżąco weryfikowana i utrwalana w trakcie praktycznych analiz i projektów, a zakres i złożoność problemów ma skłaniać słuchaczy studium do pogłębiania i utrwalania wiedzy oraz samodzielnego studiowania źródeł.

CERTYFIKAT ATKISSON GROUP (opcjonalny)

Poza uzyskaniem dyplomu ukończenia studium, dla zainteresowanych uczestników będzie istniała dodatkowa możliwość uzyskania certyfikatu firmowanego przez AtKissonGroup, uprawniającego do komercyjnego korzystania z metody VISIS, oraz dającego dostęp do materiałów szkoleniowych.

KONTAKT

Sekretariat Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej (MCK PK)

ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków

T: +48 12 649-22-77,

T/F: +48 12 648-49-50,

E: mck@pk.edu.pl

źródło informacji i zdjęcia: www.podyplomowe.mck.pk.edu.pl