Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 31, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Dofinansowanie do dachów zielonych w programie „Zielono-niebieska infrastruktura” WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie do dachów zielonych w programie „Zielono-niebieska infrastruktura” WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Zielono-niebieska Infrastruktura”. W programie można uzyskać dofinansowanie do systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacji do wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieskiej infrastruktury (w tym: dachów zielonych, zielonych przystanków, ogrodów deszczowych, ogrodów wertykalnych, żyjących ścian, zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych, adaptacji istniejących zbiorników, rowów bioretencyjnych, rozszczelnienia nawierzchni nieprzepuszczalnych). Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu. W dokumencie Szczególne zasady dofinansowania w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn.: „Zielono-niebieska infrastruktura” możemy przeczytać, że w zakresie dachów zielonych do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się zakup, dostawy, montaż, roboty budowlane niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, szczególnie związane z: instalacją dachów zielonych (układ wielowarstwowy dachu zielonego: substrat, warstwy drenażowe, maty ochronno-izolacyjne, maty filtracyjne, warstwy przeciwkorzenne itp.).   Jeśli chodzi o zielone przystanki, to do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakupy, dostawy, montaż, roboty budowlane niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, szczególnie związane z budową zielonych przystanków – warstwa drenażowa, podłoże,...

Read More