Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 21, 2015 in Prawo, Uncategorized | 0 comments

Nowelizacja ustawy krajobrazowej

Nowelizacja ustawy krajobrazowej

Samorządy będą skuteczniej przeciwdziałać degradacji krajobrazu i dbać o estetykę przestrzeni publicznej. 15 maja 2015 r. została podpisana ustawa zmieniająca niektóre wcześniejsze ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która wdraża Europejską Konwencję Krajobrazową. zdjęcie: dach zielony na Centrum Biurowym Herbewo w Krakowie Zmiany nakładają na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie audytu krajobrazowego (nie rzadziej niż raz na 20 lat). Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych zdefiniowanych w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy jej maksymalną wysokość. Nowelizacja przewiduje również możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni...

Read More