Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 22, 2015 in Dachy zielone, Miasta, Publikacje, Retencja, Smart City | 0 comments

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych” Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu     Streszczenie (fragment):  Zabudowa powierzchni w miastach, będąca efektem postępującego procesu urbanizacji wpływa nie tylko na zmniejszanie się naturalnych możliwości retencyjnych, ale również powoduje zmiany bilansu wodnego. Na obszarach zurbanizowanych następuje wzrost ilości i intensywności odprowadzanych wód opadowych do odbiorników oraz skraca się czas odpływu wód ze zlewni. Niska retencja nie zapewnia skutecznych możliwości reagowania na występujący lokalnie deficyt wody oraz nie ogranicza skutków nadmiaru wód w okresach wezbrań. Dodatkowo starzejące się systemy odwadniające nie zawsze wykazują wymaganą sprawność hydrauliczną w przyjmowaniu spływów po intensywnych opadach lub roztopach. Nowoczesne gospodarowanie wodami opadowymi, mające na celu racjonalną ochronę zasobów wodnych pod względem ich ilości i jakości, musi uwzględniać na obszarach zurbanizowanych realizację zrównoważonych, miejskich systemów odwadniających (ang. Sustainable Urban Drainage Systems – SUDS, zapewniających odciążenie i usprawnienie działania systemów kanalizacji deszczowej, poprawę mikroklimatu i bilansu wodnego terenów zurbanizowanych oraz jakości ekosystemów przy równoczesnym podniesieniu walorów estetycznych przestrzeni publicznej....

Read More

Posted by on kwi 15, 2015 in Dachy zielone, Prawo, Publikacje | 0 comments

Pierwsze w Polsce wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL

Pierwsze w Polsce wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL

Pod koniec 2015 roku ma się ukazać polskojęzyczne wydanie „Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – w skrócie FLL, Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu). Nad wydaniem wytycznych pracuje Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, które kupiło licencję na wydanie publikacji i nawiązało współpracę członkowską z FLL. 40-letnie doświadczenie FLL FLL, czyli Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu jest organizacją utworzoną w Niemczech, w 1975r. Wydaje normatywne opracowania i wytyczne dla „zielonego sektora”. FLL koordynuje i wspiera sieć projektów badawczych, których wyniki mają odbicie w opracowywanych publikacjach. Jako platforma wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy dotyczące rozwoju i zabudowy terenów zielonych, FLL skupia ok. 20 tys. członków, 31 stowarzyszeń zawodowych i branżowych oraz ponad 450 specjalistów branżowych (naukowców, przedstawicieli lokalnych społeczności, biur projektowych, firm wykonawczych i produkcyjnych oraz rzeczoznawców). FLL angażuje się przy współtworzeniu nowoczesnych projektów realizowanych w tzw. „zielonym sektorze” nie tylko w Niemczech, ale także i za granicą. Dzięki pracy interdyscyplinarnych grup roboczych stowarzyszenie FLL...

Read More

Posted by on kwi 15, 2015 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła, Publikacje, Smart City, Wyróżnione | 0 comments

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Jakub P. Walawender (1, 2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Cytowanie: Walawender J.P., 2015, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, portal Zielona Infrastruktura (https://zielonainfrastruktura.pl)  Dachy zielone Wprowadzanie na szerszą skalę zielonych dachów jest jedną ze strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatu miasta przede wszystkim w zakresie mitygacji efektu miejskiej wyspy ciepła (Błażejczyk i in. 2014) i tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Trzy podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to: redukcja zanieczyszczeń powietrza opóźnienie odpływu wody opadowej osłabienie miejskiej wyspy ciepła Rys. 1. Oddziaływanie dachów zielonych na klimat Wpływ dachów zielonych na temperaturę Dachy pokryte roślinnością są znacznie chłodniejsze od konwencjonalnych wskutek: zwiększonego albedo (współczynnika odbicia promieniowania– A)większa część promieniowania słonecznego jest odbijana od powierzchni dachu zielonego (A = ok. 0,15 – 0,40) w porównaniu ze sztucznym dachem czarnym (A – 0,1) co powoduje, że nagrzewa się on w mniejszym stopniu;...

Read More

Posted by on cze 21, 2013 in Publikacje, Smart City | 0 comments

Zielona infrastruktura w strategii Komisji Europejskiej

Zielona infrastruktura w strategii Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przyjęła 6 maja 2013 nową strategię, aby zachęcić do korzystania z zielonej infrastruktury oraz szerzej uwzględniać ją w planowaniu przestrzennym. Krajobraz europejski ulega codziennie drastycznym przemianom wskutek rozdrobnienia, zmian i intensyfikacji użytkowania gruntów wynikających z nieprzerwanego rozwoju społecznego. Ekspansja miast oraz budowa dróg i infrastruktury energetycznej doprowadziły do degradacji cennych ekosystemów i ich podziału, co ma negatywne skutki dla ich siedlisk i mieszkających w nich gatunków oraz ogranicza przestrzenną i funkcjonalną spójność krajobrazu. Zdegradowane ekosystemy charakteryzują się mniejszym bogactwem gatunków i nie są w stanie oferować tego samego zakresu usług co zdrowe ekosystemy. Usługi te jednak mają bezpośrednie znaczenie dla naszej gospodarki, a inwestowanie w zieloną infrastrukturę ma w związku z tym sens z gospodarczego punktu widzenia. Inwestycje w zieloną infrastrukturę charakteryzują się zazwyczaj wysoką stopą zwrotu. Na przykład w projekcie odnowy terenów zalewowych wzdłuż rzeki Łaby w Niemczech korzyści wynikające z przeniesienia grobli, inwestowania w dostosowaną do zagrożeń zalewowych gospodarkę rolną i budowy przepławki dla ryb są czterokrotnie wyższe niż koszt samej operacji. Rekreacja, ochrona przeciwpowodziowa...

Read More

Posted by on cze 21, 2013 in Dachy zielone, Publikacje | 0 comments

Zielone dachy w polskich miastach

Zielone dachy w polskich miastach

Spoglądając za okno w wielu polskich miastach widzimy krajobraz bardzo odległy od naszego naturalnego środowiska. Szary beton, brak roślinności… czy istnieje prosty sposób ożywienia betonowych miast? Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi licznych korzyści płynących ze stosowania prostego i jednocześnie niezwykle ciekawego rozwiązania architektonicznego – zielonych dachów. Wyobraźmy sobie śmiałą wizję zielonych miast przyszłości… Koncepcja zielonych dachów i tarasów, czyli pokrywanie płaskich lub ukośnych powierzchni budynków roślinnością ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych znane były ogrody królowej Semiramidy w Babilonii, zaliczane wówczas do siedmiu cudów świata. W starożytnym Rzymie zielone ogrody ozdabiały domy ważnych osób. W naszym kręgu kulturowym idea zielonych dachów pochodzi ze Skandynawii. Już w średniowieczu w tym surowym, niekorzystnym dla człowieka klimacie stosowano zielone dachy jako dodatkową ochronę budynków przez zimnem i wiatrem. Szczególnie dużo budynków krytych darnią i inną roślinnością można zobaczyć, podróżując po Norwegii i Islandii. W Polsce jeden z najstarszych tego typu obiektów to dziewiętnastowieczne Arkady Kubickiego w Warszawie, będące częścią Zamku Królewskiego. Zielony dach Arkad komponował się z założeniem krajobrazowym ogrodów królewskich, zlokalizowanych...

Read More