Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

Dachy zielone w Prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Dachy zielone w Prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Przyjęte 17 czerwca 2024 r. przez UE Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (ang. Nature Restoration Law – NRL) w ramach odbudowy zasobów przyrodniczych Europy zdecydowanie wspiera powstawanie dachów zielonych i roślinnych ścian. W ROZPORZĄDZENIU (UE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych i zmiany rozporządzenia (UE) 2022/869 czytamy: Punkt 31 WYKAZU PRZYKŁADÓW ŚRODKÓW ODBUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 16: Zwiększenie miejskich terenów zieleni o cechach ekologicznych, takich jak parki, drzewa i płaty zalesione, zielone dachy, użytki zielone z dziko rosnącymi kwiatami, ogrody, ogrodnictwo miejskie, drzewa przydrożne, łąki miejskie i żywopłoty, stawy i cieki wodne, z uwzględnieniem między innymi różnorodności gatunków, gatunków rodzimych, warunków lokalnych i odporności na zmianę klimatu. Punkt 48: Należy zdecydowanie zintensyfikować działania przeciwdziałające ryzyku zmniejszania powierzchni miejskich terenów zieleni, w szczególności tych zadrzewionych. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług ekosystemowych przez miejskie tereny zieleni należy zahamować ich utratę, odbudować je i zwiększać m.in. poprzez włączanie zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, takich jak zielone dachy i ściany, na etapie projektowania...

Read More

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Poznań: Dotacja na zielone dachy i ogrody wertykalne

Poznań: Dotacja na zielone dachy i ogrody wertykalne

Poznaniacy i poznanianki, chcący działać na rzecz klimatu i środowiska, mogą liczyć na wsparcie Miasta. Trwa nabór do programu pozwalającego otrzymać dofinansowanie na tworzenie zielonych dachów i ogrodów wertykalnych. Wnioski na dofinansowanie można składać do 30 września 2024r. Zewnętrzne ogrody wertykalne to pionowe instalacje – takie jak ściana budynku obsadzona roślinami wieloletnimi. Zakrywają one jej całą powierzchnię, co w efekcie daje tak zwaną zieloną ścianę, pokrytą bujną roślinnością (najczęściej zimozielonym bluszczem lub pięknie przebarwiającymi się jesienią winobluszczami), przypominającą gęstwinę dżungli. Zielone dachy to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwi im wieloletnią wegetację. O dofinansowanie na takie zielone instalacje mogą starać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja jest przeznaczona na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarczych, które znajdują się na terenie Poznania. Nieruchomość musi mieć uregulowaną sytuację prawną, a wnioskodawca posiadać do niej tytuł prawny. Wsparcie wynieść może nawet do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Uczestnicy programu spełnić muszą...

Read More

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosiła nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem, FENX.01.05-IW.01-010/24. Dofinansowanie może zostać przyznane kompleksowym projektom poprawy systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. korytarze ekologiczne, strefy buforowe, obszary węzłowe jak lasy, łąki, zadrzewienia, zakrzewienia, ekosystemy wodne i od wód zależne; przepławki i przejścia dla zwierząt, zieleń miejska dobrana do miejscowych warunków, rodzima różnorodna, w tym owocowa i miododajna, starodrzew, rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej. Obowiązkowe są: infrastruktura edukacji przyrodniczej i kompensacja areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze, nie mniejszym nowym areałem zieleni lub wody. Dofinansowanie infrastruktury ww. innych celów nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu:  poprawy spójności sieci powiązań ekologicznych...

Read More

Posted by on maj 27, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Projekt nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska

Projekt nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska

Rada Ministrów 8 grudnia 2023 r. przyjęła projekty ustaw złożone przez ministra klimatu i środowiska, które dotyczą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Za sprawą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw rząd chce wspomóc przedsięwzięcia sprzyjające środowisku, prowadzone zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Dotyczy to w szczególności działań w obszarze: adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami. W ramach projektowanych rozwiązań dot. nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska: Wzmocniona zostanie transformacja ekologiczna i klimatyczna miast. Miasta o liczbie mieszkańców równej i większej niż 20 tys. będą opracowywały plan adaptacji do zmian klimatu. Kwestia adaptacji do zmian klimatu zostanie uwzględniona także w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. W ramach środków unijnych zaprogramowano system finansowania działań adaptacyjnych miast. Budżety obywatelskie staną się bardziej „zielone”. W budżetach obywatelskich wyodrębnione zostaną środki przeznaczone wyłącznie na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Ich...

Read More

Posted by on kwi 22, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Poznań: Dotacje na zielone dachy

Poznań: Dotacje na zielone dachy

Po raz kolejny mieszkańcy Poznania będą mogli uzyskać dofinansowanie do budowy zielonych dachów i ogrodów wertykalnych.   Podczas sesji w dniu 16.04.2024 r. radni miejscy przyjęli uchwałę dotyczącą tworzenia na terenie Poznania zielonych dachów i ogrodów wertykalnych. – Dotacja stanowi zachętę finansową, która będzie mobilizowała do ich tworzenia. Dzięki nawet najmniejszym inwestycjom istnieje możliwość zniwelowania efektu miejskiej wyspy ciepła, zwiększenia retencji i poprawienia cyrkulacji wody oraz jakości powietrza w mieście – tłumaczy Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.  O dofinansowanie będą mogły starać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja udzielana będzie na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarczych, które znajdują się na terenie Poznania. Nieruchomość musi mieć uregulowaną sytuację prawną, a wnioskodawca posiadać do niej tytuł prawny. Wsparcie wynieść może nawet do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Uczestnicy programu spełnić będą musieli też warunki techniczne. Zewnętrzne ogrody wertykalne mogą powstać na powierzchni nie mniejszej niż 15 mkw; rośliny powinny być umieszczone na...

Read More

Posted by on mar 21, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Standardy Retencji dla Miasta Poznania

Standardy Retencji dla Miasta Poznania

W dniu 20 marca 2024 roku Prezydent Miasta Poznania podpisał Zarządzenie w sprawie przyjęcia „Standardów Retencji dla Miasta Poznania”. Kwestie związane z ochroną wód  i ich retencjonowaniem są obecnie tematami przewodnimi wielu programów i planów rozwojowych Miasta Poznania, szczególnie w dobie postępujących zmian klimatycznych. Obowiązujące zarządzenie określa nowe podejście do gospodarowania wodami opadowymi w mieście z zastosowaniem błękitno-zielonej infrastruktury. To podejście wymaga zastosowania całkiem nowego warsztatu projektowania i eksploatacji rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. Kluczem do prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi jest: projektowanie inwestycji, z uwzględnieniem minimalizacji uszczelniania obszaru zlewni i jak najmniejszego naruszanie lokalnego obiegu hydrologicznego, projektowanie rozwiązań z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych uwarunkowań względem opadu deszczu, przy obliczaniu których muszą być stosowane odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa. Stąd pojawia się nacisk na ich wymiarowanie na bazie miarodajnych natężeń deszczu prognozowanych w perspektywie 2050 roku, odpowiednie wykonanie i późniejsza eksploatacja, w tym znaczący udział procentowy błękitno-zielonej infrastruktury. Określone w zarządzeniu standardy mają przyczynić się do: maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na terenie miasta, traktowania wody jako cennego zasobu dla...

Read More