Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 28, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Planowane działania i cele projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Planowane działania i cele projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w okresie od 01.10.2021 r. do 30.04.2024 r. prowadzi projekt pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki znalazł się wśród 19 beneficjentów, którzy otrzymali za pośrednictwem NFOŚiGW dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekty przystosowujące do zmian klimatu. Efekty zmian klimatu polegające na wzroście temperatury powietrza, większej intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak ulewy i burze, grad czy tornada są odczuwalne na terenie całej Polski, w tym także w części południowo-wschodniej. Dzięki wynikom badań naukowych jest już powszechnie wiadome, że w przyszłości zjawiska te będą przynosić coraz bardziej dotkliwe skutki dla ludzi i całej gospodarki. Przyczyną ocieplenia klimatu jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. W sytuacji postępujących zmian klimatu można starać się...

Read More

Posted by on lis 30, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Szydłowiec: na pasach zieleni ułożono maty rozchodnikowe

Szydłowiec: na pasach zieleni ułożono maty rozchodnikowe

W Szydłowcu, w województwie mazowieckim, na parkingu przy Zalewie i Camper Parku, przy ul. Partyzantów 38 znajdują się pasy zieleni pomiędzy miejscami parkingowymi. Oddzielają również ścieżkę rowerową od jezdni. Na tych pasach zieleni ułożono maty rozchodnikowe. Inwestycję zrealizowano z inicjatywy Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa. Realizacja polegała na ułożeniu 148 m2 mat rozchodnikowych na osnowie z biodegradowalnego włókna kokosowego. Przed ułożeniem mat rozchodnikowych przygotowano warstwy spodnie – ułożono agrotkaninę tłumiącą chwasty i rozsypano substrat ekstensywny.   W jakim celu zastosowano maty rozchodnikowe w pasach zieleni? Celem było ograniczenie konieczności podlewania i koszenia. Uzyskanie podnoszącej walory estetyczne otoczenia roślinności, która nie zmniejsza widoczności w pasie drogowym, a przy tym jest pożyteczna dla zapylaczy, mrozoodporna, odporna na działanie szkodników i chorób. Realizacja ma pomóc w ograniczeniu powstawania miejskiej wyspy ciepła i przyczynić się do adaptacji miasta do zmian klimatu. Finansowanie: 70% budżet Województwa Mazowieckiego – program Mazowsze dla klimatu 2023. Pozostałe 30% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania to wkład własny Gminy Szydłowiec. Gmina Szydłowiec skorzystała z Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu...

Read More

Posted by on lis 15, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Ochrona różnorodności biologicznej, Fundusze Europejskie dla opolskiego – nabór przedłużony do 15.01.24

Ochrona różnorodności biologicznej, Fundusze Europejskie dla opolskiego – nabór przedłużony do 15.01.24

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 – 2027 14 listopada 2023 r. Uchwałą nr 10916/2023 dokonał zmiany zapisów Regulaminu wyboru projektów do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej. W ramach wprowadzanych zmian m.in. wydłużeniu uległ termin przeprowadzenia naboru do 15 stycznia 2024 r. Zarząd województwa opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 ogłasza w ramach priorytetu 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim nabory wniosków o dofinansowanie projektów: FEOP.02.06-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska, FEOP.02.06-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego, FEOP.02.06-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, FEOP.02.06-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego, FEOP.02.06-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego określone dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej Planowany termin rozstrzygnięcia naboru czerwiec 2024 r. Miejsce składania wniosków Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej). Sposób składania wniosków Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać...

Read More

Posted by on lis 6, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie

Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o naborze FENX.02.04-IW.01-002/23 – Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie, w tym dachy zielone. ✅ Budżet: 500 000 000 zł ✅ Dla kogo: ➡ jednostki samorządu terytorialnego, ➡ jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, ➡ podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego ? Termin naboru: 31.10.2023 r. – 29.11.2024 r. ? Celem naboru jest: ➡ wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi, ➡ wdrożenia inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, ➡ rozwój zielono‐niebieskiej infrastruktury, ➡ zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk ➡ zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne) ➡ spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody Dofinansowanie mogą także otrzymać inwestycje w dachy zielone, Jak możemy przeczytać w załączniku „Specyficzne kryteria wyboru projektów (działanie 1.2 i 2.4)”: Ocenie podlega, w jakim zakresie stosowane są w projekcie metody naturalne lub bazujące na naturalnych, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, oczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych danego terenu /środowiska...

Read More

Posted by on lis 1, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Trwa realizacja Zielonego Podwórka Miejskiego na Osiedlu Diamentowym w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Trwa realizacja Zielonego Podwórka Miejskiego na Osiedlu Diamentowym w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Trwa realizacja Zielonego Podwórka Miejskiego na Osiedlu Diamentowym w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz budżetu państwa teren uzyska nowe zagospodarowanie! Stanie się miejscem spacerów i spotkań mieszkanek i mieszkańców Konina! Zostanie wytyczony układ komunikacyjny, powstaną nowe nasadzenia roślin w postaci rabat, powstaną nowe elementy małej architektury: ławki z donicą na zieleń, kosze do segregacji śmieci, donica z funkcją REDBOX, łapacz wody opadowej, liście zbierające wodę oraz tablica informacyjno – edukacyjna. Rośliny, które pojawią się na tym terenie: Brzoza brodawkowata – 21 szt. Świerk kłujący ‘Glauca globosa’ – 8 szt. Kosodrzewina ‘Pumilio’ -27 szt. Wierzba purpurowa ‘Nana’ – 9 szt. Buddleja Dawida – 17 szt. Lilak mayera ‘Palibin’ – 28 szt. Dereń biały – 19 szt. Miskant chiński ‘Silberfeder’ – 18 szt. Rozplenica japońska ‘Hameln’ – 155 szt. Ostnica cienkolistna ‘Ponytails’ – 266 szt. Turzyca sina 'Blue zinger’ – 393 szt. Brunera wielkolistna – 205 szt. Brunera wielkolistna ‘Jack Frost’ – 137 szt. Szałwia omszona...

Read More

Posted by on paź 27, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Konferencje w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” – relacja z konferencji otwierającej i zapowiedź wydarzenia podsumowującego działania projektowe

Konferencje w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” – relacja z konferencji otwierającej i zapowiedź wydarzenia podsumowującego działania projektowe

Piastów we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“ (PSDZ) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI) realizuje projekt, którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności. Działania mają na celu zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobiegania dalszym zmianom (mitygacja) oraz przystosowania przestrzeni miejskiej do ich skutków (adaptacja). Poprzez realizację projektu Piastów dąży do rozwiązania problemów polegających na niskiej wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu przejawiającej się przede wszystkim poprzez nasiloną emisję gazów cieplarnianych oraz okresowe powodzie powstałe na skutek silnych opadów deszczu. Takie wyzwania rozwojowe na poziomie lokalnym zostały zdiagnozowane na etapie składania wniosku projektowego. Realizowane są działania inwestycyjne takie jak utworzenie dachów zielonych, roślinnych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizację rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami. Jednym z ważnych zadań w ramach projektu jest prowadzenie działań zapobiegających marnotrawieniu żywności. Efektem projektu ma być redukcja...

Read More