Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 8, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Program wsparcia zazieleniania dachów i elewacji – wywiad z Prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim

Program wsparcia zazieleniania dachów i elewacji – wywiad z Prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim

Mieszkańcy Kalisza będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeśli zazielenią dachy lub elewacje swoich domów. O chwale Rady Miasta Kalisza z 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę rozmawiamy z Prezydentem Krystianem Kinastowskim.

Na czym polega program wsparcia zazieleniania dachów i elewacji w Kaliszu i do kogo jest kierowany?

Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy Kalisza, którzy posadzili na dachu rośliny wieloletnie, zapewniając im wielosezonową wegetację, lub posiadają co najmniej jedną ścianę budynku porośniętą pnączami z korzeniami w gruncie bądź utworzyli instalację z ogrodem wertykalnym na ścianie budynku, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości. Zwolnienie dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych, które nie służą wykonywaniu działalności gospodarczej, a warunkiem jego uzyskania jest brak zaległości z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Krystian Kinastowski, Prezydenta Miasta Kalisza, źródło: Urząd Miasta Kalisza

Czy dotyczy nowo powstających budynków, czy tych już istniejących?

Uchwała dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych lub ich części, dla których istnieje obowiązek podatkowy.

W jakich ramach czasowych ma być realizowany program? Kiedy rozpocznie się realizacja i jak długo ma potrwać?

Zwolnienie może przysługiwać po spełnieniu wszystkich warunków w czasie obowiązywania uchwały, czyli od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Kto był inicjatorem takiej uchwały? Jaki zespół pracował nad projektem tej uchwały?

Uchwała powstała z mojej inicjatywy. Projekt uchwały przygotował zespół, w skład którego weszli: Sekretarz Miasta Kalisza, pracownicy Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kalisza oraz oraz radca prawny.

Jak przebiegało wdrożenie tego pomysłu?

Projekt uchwały został przedłożony radnym Rady Miasta Kalisza, omówiony podczas komisji oraz uchwalony przez Radę Miasta Kalisza. Zgodnie z przepisami ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 461), treść uchwały została przekazana do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 10 listopada 2021 r., poz. 8324.

Jaki zespół będzie pracował przy realizacji tej uchwały?

Zostanie powołany zespół do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez podatników ubiegających się o zwolnienie od podatku od nieruchomości. W jego składzie znajdą się: pracownicy Wydziałów Urzędu Miasta Kalisza – finansowego oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Jakie problemy wynikające ze zmian klimatycznych miasto Kalisz chciałoby rozwiązać poprzez wprowadzenie takiej uchwały? Jakich efektów i w ciągu jakiego czasu spodziewa się miasto Kalisz w związku z wprowadzeniem tej uchwały?

Zielone dachy, ogrody wertykalne, jak również zielone fasady pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale oferują wiele korzyści, takich jak: ochłodzenie budynku, dostarczanie wody do atmosfery poprzez zatrzymywanie wilgoci, a następnie wyparowanie do atmosfery. Wychwytują także drobne zanieczyszczenia powietrza.

Czy Pana zdaniem miasta mają wystarczające narzędzie do wprowadzanie zmian, których celem jest adaptacja do zmian klimatycznych?

Jednym z takich narzędzi jest podejmowanie uchwał wspierających proekologiczne inwestycje poprzez udzielanie zwolnień od podatku oraz przyznawanie dotacji do wymiany pieców węglowych na ekologiczne.

W jaki sposób samorządy mogą modyfikować prawo miejscowe, żeby zachęcać do stosowania dachów zielonych i roślinności na elewacjach budynków?

Uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowią prawo miejscowe. Jedną z modyfikacji zachęcającą do tworzenia zielonych dachów, ogrodów wertykalnych, czy zielonych fasad może być przedłużenie czasu obowiązywania uchwały. Stworzy to poczucie pewności, że w zamian za poczynione nakłady, zwolnienie od podatku będzie mogło być kontynuowane w kolejnych latach. Tego typu rozwiązania są stosowane w naszym mieście, czego przykładem jest zwolnienie od podatku od nieruchomości właścicieli budynków wielorodzinnych, w których dokonano remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką.