Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 28, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Powiedzmy razem Stop Powodzi. Startują konsultacje aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Powiedzmy razem Stop Powodzi. Startują konsultacje aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. Odbędzie się 28 spotkań. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu.

 – Jesteśmy gotowi przedłożyć wnioski z przeprowadzonych prac analitycznych i listę konkretnych działań. Bogatsi o doświadczenia z I cyklu PZRP oraz innych dokumentów planistycznych, w szczególności planów gospodarowania wodami oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy, przygotowaliśmy kompleksowy projekt planów aPZRP. Zawierają one ponad 1100 propozycji działań, rozpisanych pod względem priorytetów, skali i roli poszczególnych interesariuszy w ich wdrażaniu. To niezwykle cenne narzędzie w zarządzaniu ryzykiem powodziowym, jednak bez społecznej weryfikacji byłby to tylko formalny zbiór zapisów. Sensem konsultacji społecznych jest właśnie szerokie zaangażowanie różnych jednostek i podmiotów w dyskusję nad opracowanymi planami. Zależy nam na akceptowalnym na wszystkich szczeblach wspólnoty programie realnych działań. Ich celem jest przecież wszechstronna poprawa naszego bezpieczeństwa. Mamy doświadczenia potwierdzające, że społeczne rozumienie istoty zagrożeń hydrologicznych, zwłaszcza powodzi, jest bardzo pomocne w zwalczaniu ich skutków. Musimy pamiętać przy tym, że plany skupiając się na najbardziej zagrożonych obszarach w skali kraju, nie wstrzymują działań lokalnych, a wspierają wszelkie te sprzyjające rozwojowi retencji i poprawie bezpieczeństwa. Bardzo liczymy na szeroki udział społeczeństwa i zainteresowanych interesariuszy w konsultacjach. Powiedzmy razem Stop Powodzi – powiedział Krzysztof Woś, zastępca prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Jak przebiegają konsultacje?

Konsultacje społeczne potrwają 6 miesięcy, od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) prowadzone są przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Przewiduje się kilka możliwości przekazania uwag do projektów aPZRP:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje,

− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail konsultacje@stoppowodzi.pl,

− pisemnie w miejscu udostepnienia dokumentów,

− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12

w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stoppowodzi.pl/projekty-apzrp

Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.stoppowodzi.pl

28 spotkań w całej Polsce

Serię spotkań konsultacyjnych otworzy 9 lutego 2021 r. debata w Krakowie, a zakończy 27 maja 2021 r. spotkanie w Słupsku. Miejsca oraz terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych są opublikowane TUTAJ.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 spotkania w lutym i marcu (Kraków, Nowy Sącz, Lublin, Dęblin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kalisz, Bydgoszcz, Piła, Rzeszów, Jasło, Stalowa Wola) zorganizowane będą w trybie online poprzez platformę Webex. W zależności od decyzji służb sanitarnych istnieje możliwość zmiany formuły kolejnych debat na stacjonarną.  Informacje dotyczące szczegółów organizacyjnych spotkań będą publikowane na stronie www.stoppowodzi.pl

Wody Polskie systematyzują gospodarkę wodną w Polsce

Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W przeciwieństwie do susz, które rozwijają się długotrwale, powodzie powstają w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. Oba te zjawiska nasilają się, także w naszym kraju, pod wpływem globalnego ocieplania się klimatu.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Obecnie przygotowywana jest aktualizacja tych planów. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r. Wraz z planami gospodarowania wodami (PGW) i planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) PZRP przyczynią się do realizowanej przez Wody Polskie, kompleksowej systematyzacji gospodarki wodnej w Polsce.

Aktualizacja PZRP realizowana jest w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.