Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 24, 2023 in Patronat medialny, Wydarzenia | 0 comments

Polski Kongres Klimatyczny 2023 – podsumowanie

Polski Kongres Klimatyczny 2023 – podsumowanie

W połowie marca odbył się Polski Kongres Klimatyczny, międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli ambasad, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Kongres poświęcony był osiąganiu celów klimatycznych poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, nawiązywanie partnerstw, lepsze zagospodarowanie miejskiej infrastruktury błękitno-zielonej, elektromobilność i zrównoważony transport oraz zaangażowanie lokalnych społeczności.

W dwudziestu panelach dyskusyjnych wzięło udział ponad stu ekspertów. Kongres odbył się dzięki wsparciu Deloitte, WiseEuropa, Polenergia, AMS, Goldbeck Solar i AirLiquide.

Dwa dni Kongresu wypełnione były panelami dyskusyjnymi, spotkaniami i okrągłymi stołami z udziałem wybitnych zagranicznych i polskich ekspertów. W dyskusjach wzięła udział Beatrice Coda z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska CINEA, zarządzającej programami Komisji Europejskiej przyczyniającymi się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego; Bernard de Longevialle, Światowy Szef Zrównoważonego Finansowania w agencji ratingowej Standard & Poors, nowojorskiej spółce przeprowadzającej niezależne analizy ekonomiczno-gospodarcze państw, mające wpływ na międzynarodowy wizerunek gospodarek krajowych, które stanowią również ewaluację działań rządów; dr Giuseppe Tesoriere, ceniony ekspert w zakresie ekonomii miast z World Resources Institute, Cllr Stephen Cowan z kierownictwa Urzędu Miasta Londynu; Rolandas Urbonas, Dyrektor Wykonawczy z Litewskiego Instytutu Energetyki oraz Javad Kaypour ze Sztokholmskiego Instytutu Energetyki.

Zagadnienia omawiane podczas wydarzenia dotyczyły szerokiej oferty rozwiązań instytucjonalnych z uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej oraz krajowych, rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, elektromobilności, budownictwa ekologicznego, możliwości finansowania inwestycji środowiskowych, standardów ESG w zarządzaniu organizacją, oraz przede wszystkim trendów rozwoju energetyki. 

Międzynarodowa sesja plenarna opracowana została merytorycznie przez Climate-KIC, największą europejską organizację powołaną przez Komisję Europejską, zajmującą się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez innowacje, którą reprezentowały Aleksandra Gołdys i Anna Brussa. Tematem obrad były megatrendy transformacji klimatyczno – energetycznej, konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne wynikające z transformacji oraz kontekst gospodarczy i społeczny pakietu Fit for 55. Udział w panelu inauguracyjnym wzięli udział: Beatrice Coda z CINEA, James Hughes, Minister-Counsellor for Economic Affairs, British Embassy Warsaw, Rafał Gawin Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Piotr Maciołek Członek Zarządu Polenergii, Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Gasiński z Deloitte i Maciej Bukowski Prezes Zarządu WiseEuropa.

Kolejne sesje dyskusyjne odbywały się w ścieżkach tematycznych. Zakres merytoryczny dedykowany energetyce obejmował szeroki horyzont bieżących tematów z nią związanych, interesujących zarówno dla uczestników reprezentujących sektory biznesowe jak i instytucji publicznych. Eksperci omówili program REPowerEU, bezpieczeństwo energetyczne i związany z nim mix energetyczny dla regionu Europy Środkowo- Północnej, znaczenie partnerstw w tworzeniu nowoczesnego systemu rozproszonego, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, zagadnienia związane z potencjałem biznesowym i inwestycyjnym w odniesieniu do nowej energetyki, oze, atomu, wodoru oraz przyszłość energetyki w Polsce. Tematem dyskusji były również tematy związane z ciepłownictwem, tj. rola JST oraz realizacja PGN i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – rekomendacje branżowe dla osiągnięcia poziomów 4 czy 5 generacji sieci ciepłowniczych. Istotnym tematem w tej ścieżce tematycznej była dekarbonizacja, omówiona w kontekście innowacji i technologii. W panelach dotyczących energetyki wystąpili: Prezydent Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna; Kasjan Wyligała, Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka; Agnieszka Spirydowicz, Prezes Klastra Zgorzeleckiego; Jacek Bogusławski, Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego; Andrzej Redo, Egis-Poland; Paweł Łączkowski, Deloitte; Albert Gryszczuk Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii; Łukasz Trześniewski Z-Klaster Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej; Maciej Reimer, Dyrektor Wydziału Klimatu Samorząd Łódź ; Kamil Sankowski, Członek Zarządu Polenergia Fotowoltaika; Anna Dyląg z KAPE, Artur Szymczyk Zastępca Prezydenta Lublina; Jakub Mielczarek, Dyrektor Związku Województw RP, Beatrice Coda European Commission DG Energy, CINEA; Rolandas Urbonas, Deputy Director of Lithuanian Energy Institute; Jarosław Kawula, Dyrektor Large Business w AirLiquide; Piotr Hałoń z Deloitte, dr inż. Artur Dyczko, Doradca Dyrektora ds. Projektów Strategicznych KOMAG, Piotr Kopacz, kierownik projektu Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, NCBR; Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego; Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,  Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Krzysztof Skowroński KAPE; Aneta Więcka, kierowniczka projektów Ciepłownia Przyszłości oraz Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, NCBR; Kamil Kwiatkowski, Euros Energy. Opiekunami merytorycznymi ścieżki tematycznej byli: Marcin Roszkowski Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego; Andrzej Maciejewski, Instytut Sobieskiego; Dominika Adamska, Teraz Środowisko i Piotr Wróblewski z Polska Press.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka tematyczna dotycząca zielonych inwestycji publicznych, w której dyskusje oparte zostały o najlepsze praktyki w zakresie projektowania nowoczesnej przestrzeni miejskiej uwzględniającej błękitno-zieloną infrastrukturę jako istotny zasób miasta. Tutaj omówiony został unijny program Fala renowacji i nowe podejście do budownictwa zielonego – efektywność energetyczna i neutralność klimatyczna budynków w odniesieniu do polskich miast, lokalna gospodarka o obiegu zamkniętym jako rosnący trend gospodarki europejskiej, standardy utrzymania terenów zieleni w miastach, w tym wydzielanie stref w celu zwiększenia bioróżnorodności i retencji, rola dialogu międzysektorowego dla wypracowania skutecznych narzędzi dla wydziałów zieleni i zarządów zieleni miejskiej; polityka klimatyczna miast i regionów oraz Nature Based Solutions jako podstawa adaptacji miast do zmian klimatu, zielony transport publiczny i budowa infrastruktury dla elektromobilności oraz OZE w transporcie, jak również okrągły stół Prezydentów i Burmistrzów o budowaniu potencjału małych gmin do rozwiązywania problemów środowiskowych, uwzględniający najlepsze praktyki wsparcia dla małych gmin i rolę edukacji klimatycznej w jednostkach samorządowych. W tej ścieżce znalazła się również edukacja klimatyczna i krytyczna analiza zielonego ładu w kontekście społecznego wymiaru transformacji energetycznej oraz wpływ zielonych inwestycji na rozwój gospodarczy regionu. Lekcje z Misji UE w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku. Partnerem merytorycznym tej ścieżki była Fundacja Sendzimir, a opiekunami poszczególnych paneli: dr inż. Agnieszka Sznyk Prezes Zarządu Innowo; Magdalena Bartecka Menadżerka Programu Sprawiedliwej Transformacji, Zielona Sieć; prof. Janusz Jaglarz, Politechnika Krakowska; Monika Bielska, niezależny ekspert programu Zielony Rating, Aleksander Rajch, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Członek Zarządu PSPA; Marcin Kowalczyk, Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej WWF i Judyta Łuczyńska z Fundacji Sendzimira. W panelach dotyczących zielonych inwestycji publicznych wystąpili Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Lublina; Anna Hetman, Prezydent Jastrzębie Zdrój; Małgorzata Żebrowska-Piotra, Burmistrz Łomianek; Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Gminy Piastów; Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowa; Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna; dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH; Joanna Leoniewska-Gogola z Deloitte; Ewa Krasuska z NCBR; Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Ewa Całus, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej; Dorota Bartosz, Dyrektor PLGBC; Justyna Glusman Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji; Łukasz Górecki Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta; Katarzyna Szymczak- Pomianowska Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urząd Miasta Wrocławia; Mariusz Skwarczyński z NCBR; Arkadiusz Węglarz z KAPE; Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie; Monika Pec-Święcicka zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, UM Wrocławia; dr Piotr Reda, Komisja Rewizyjna, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu; Kamila Nowocin, z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni Zarządu Zieleni m.st. Warszawy; Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Jakości Powietrza Urząd Miasta Krakowa; Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Urzędzie M.St. Warszawy; Justyna Mazurkiewicz, Kierownik Wydziału Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Marek Kuzaka, Prezes Zarządu AMS S.A.; dr inż. Weronika Radziszewska KEZO Centrum Badawcze PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne; Tamas Dombi, Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta Warszawy; Bartosz Swatko z Automotive Deloitte; Artur Kalicki z Polenergia eMobility; Cezary Gołębiowski z Ecorys, Fundusze Norweskie; Mariusz Kuszel, Prezes Zarządu MPK w Inowrocławiu; Grzegorz Nowaczewski Prezes Zarządu Virtual Power Plant; Wojciech Dobrołowicz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia; Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka; Jacek Kisiel Zastępca dyrektorki Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta Warszawy.

Ścieżki tematyczne biznes i finansowanie odbyły się z udziałem wybitnych ekspertów zagranicznych. W tym obszarze merytoryka obejmowała raportowanie ESG i taksonomię zrównoważonego finansowania w kontekście dekarbonizacji przemysłu energochłonnego w Polsce, Rola technologii CCUS w dążeniu do neutralności klimatycznej; źródła finansowania prywatnych zielonych inwestycji i źródła finansowania publicznych inwestycji klimatycznych oraz ocenę efektywności inwestycji przez instytucje finansujące i future-proofing z uwzględnieniem usprawniania procesów w projektach inwestycyjnych. Opiekunami merytorycznymi i moderatorami paneli byli: dr hab. Marcin Kawiński, profesor SGH; Agata Kozłowska, Prawnik z Instytut Sobieskiego; Krzysztof Kobyłka z WiseEuropa i Kamil Laskowski, Analityk w WiseEuropa. W panelach wzięli udział: dr Tomasz Wiśniewski, Dyrektor GPW, dr Tomasz Gasiński z Deloitte; Grzegorz Pizoń, partner w praktyce Energy & Utilities, Bird & Bird; Mariusz Wawer, Head of Governmental Relations w 3M; Dariusz Sokulski, Head of Energy & Performance Services, Sustainability Officer w Siemens; Anna Chmielewska Dyrektor EBRD; Antoni Bielewicz, European Climate Foundation; Kamil Liberadzki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji, Komisja Nadzoru Finansowego; prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Ściążko z AGH; Xavier Guesnu Prezes Zarządu Lafarge Polska; Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN; Bernard de Longevialle, Global Head of Sustainable Finance, Standard & Poors Global Ratings; Cllr Stephen Cowan, Leader, London Borough of Hammersmith & Fulham Hammersmith & Fulham Council oraz Giuseppe Tesoriere, PhD Urban and Regional Economist Research and Knowledge Exchange WRI Ross Center for Sustainable Cities World Resources Institute i Henrik Johansson z Vaxjo Kommun, Szwecja.

Polskiemu Kongresowi Klimatycznemu towarzyszyła uroczysta Gala Liderów Transformacji Energetycznej. Wydarzenie co roku gromadzi szefów największych firm energetycznych oraz najbardziej innowacyjne polskie przedsiębiorstwa, ubiegające się o tytuł Lidera Transformacji Energetycznej dla swoich projektów. Konkurs pod patronatem Komisji Europejskiej realizowany jest we współpracy z trzema niezależnymi instytucjami publicznymi, Krajową Agencją Poszanowania Energii, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencją Rozwoju Przemysłu, które należą do kapituły. Nagrody i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej 2023 uzyskały m.in. Lasy Państwowe, Polenergia Fotowoltaika, Amazon, Ghelamco, Veolia Term, Tauron, AMS, Euros Energy, Goldbeck Solar, ABB, Schneider Electric, Lafarge i inni.

Wszystkie wydarzenia w ramach kongresu były dostępne bezpłatnie dla sektora publicznego i środowiska naukowego. Wpłaty od partnerów i uczestników prywatnych przeznaczone były w całości na cele organizacyjne.

Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się prawie 500 osób. Agendą została pobrana ponad 1000 razy, a spodziewana liczba odsłon zapisu paneli na kanale podcastowym Polska Neutralna Klimatycznie wyniesie minimum 4000 unikalnych użytkowników do kolejnej edycji.