Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 1, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Plany rozbudowy autostrady A4 a adaptacja Krakowa do zmian klimatu

Plany rozbudowy autostrady A4 a adaptacja Krakowa do zmian klimatu

Miasto Kraków, podobnie jak inne duże polskie miasta ma opracowany Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 (MPA).

Dzięki takiemu strategicznemu dokumentowi zdiagnozowano główne zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatu dla Krakowa i opracowano propozycje działań, które powinny być wdrożone, żeby adaptować miasto do tych zmian.

W Załącznik nr 4 „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 (MPA) możemy znaleźć zapisy dotyczące tej diagnozy.

Poniżej cytuję obszerny fragment z części „Charakter i stan środowiska” tego Załącznika nr 4.

„Problemy ochrony środowiska Rozpoznanie stanu środowiska pozwala stwierdzić, że najważniejszymi problemami ochrony środowiska w mieście są:

− zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem, pyłem zawieszonym PM2,5 oraz PM10, pochodzącymi z emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych, w dalszej kolejności z transportu drogowego,

− występująca uciążliwość związana z emisją hałasu, pochodzącą z ciągów komunikacyjnych,

zanieczyszczenie cieków wodnych przepływających przez miasto,

− zanieczyszczenie gleb pochodzące z emisji przemysłowej na skutek emisji pyłów przenoszonych przez wiatr, ale też z emisji ze środków transportu,

− zanieczyszczenie gleb pochodzące z emisji antropogenicznej, ze środków transportu,

− zagrożenie powodzią hydrologiczną oraz podtapianie wybranych rejonów miasta podczas deszczy nawalnych, nie zawsze zadowalająca jakość przestrzeni publicznej, w tym niedostatek urządzonej zieleni w strefie zabudowy miejskiej,

− brak rozwiązań mogących łagodzić problemy wynikające ze specyfiki miejskiego klimatu (wyspa ciepła, skutki długotrwałej suszy, skutki nawalnych deszczy”.

Chciałabym zgłosić postulat, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz firma IVIA S.A. zanim podejmą się opracowania wariantu poprowadzenia rozbudowy autostrady po stronie i w granicach Krakowa przeprowadziły badania i sprawdziły, czy tak ulokowana autostrada nie spowoduje tego, że miasto Kraków nie będzie mogło się wywiązać ze zobowiązań związanych z koniecznością adaptacji do bardzo uciążliwych i szkodliwych dla mieszkańców zmian klimatu.

Jako mieszkanka Krakowa zapiszę ten postulat w formularzu opinii i prześlę do w ramach opiniowania przez mieszkańców Krakowa inwestycji:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn.: „Rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu”

Szczegóły na temat inwestycji można zobaczyć pod tym linkiem http://a4-balice-krakowpoludnie-stes.pl/

Formularz opinii jest dostępny pod tym linkiem

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 29.02.2024 r. na adres:

IVIA S.A., al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu/zdjęcia podpisanego) na adres e-mail: obwodnicakrakowa@ivia.pl

Zachęcam mieszkańców Krakowa do wypełniania i wysyłania formularzy opinii na temat rozbudowy autostrady A4.

Kraków jest położony w niecce, aby poradzić sobie ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła i smogiem (a smog jest potęgowany przez ruch samochodowy) potrzebuje korytarzy przewietrzających i minimalizowania zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego.

Położenie geograficzne miasta warunkuje dodatkowe czynniki lokalne takie jak ukształtowanie terenu oraz powiązane z nim warunki klimatyczne. Lokalizacja miasta w dolinie może sprzyjać słabemu przewietrzaniu i zwiększonym stężeniom zanieczyszczeń co potęguje efekt UHI (miejskiej wyspy ciepła), tak jak to ma miejsce w Krakowie.

Z pewnością Kraków nie potrzebuje w granicach miasta zamknięcia naturalnego korytarza przewietrzającego, który istnieje wzdłuż koryta Wisły poprzez dodatkowe pasy autostrady biegnące w poprzek tego korytarza przewietrzającego.

Nie potrzebuje też w granicach miasta zmasowanego ruchu samochodowego, który będzie emitował zanieczyszczenia i hałas. W kontekście pomysłu na rozbudowę autostrady w granicach miasta, tworzenie w obrębie Krakowa Strefy Czystego Transportu wydaje się działaniem dość absurdalnym.

Zobacz też: