Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 28, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Planowane działania i cele projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Planowane działania i cele projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w okresie od 01.10.2021 r. do 30.04.2024 r. prowadzi projekt pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki znalazł się wśród 19 beneficjentów, którzy otrzymali za pośrednictwem NFOŚiGW dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekty przystosowujące do zmian klimatu.

Efekty zmian klimatu polegające na wzroście temperatury powietrza, większej intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak ulewy i burze, grad czy tornada są odczuwalne na terenie całej Polski, w tym także w części południowo-wschodniej. Dzięki wynikom badań naukowych jest już powszechnie wiadome, że w przyszłości zjawiska te będą przynosić coraz bardziej dotkliwe skutki dla ludzi i całej gospodarki.

Przyczyną ocieplenia klimatu jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. W sytuacji postępujących zmian klimatu można starać się chronić klimat przed dalszymi zmianami (mitygacja), a także prowadzić działania, których celem jest adaptacja do istniejących zmian klimatu i większa odporność miast i gmin na te zmiany.

Działania polegające na ochronie klimatu przed dalszymi zmianami (mitygacja) koncentrują się w głównej mierze na poprawie efektywności energetycznej budynków, zmniejszeniu energochłonności gospodarki, zwiększaniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Z kolei przystosowanie terenów miast i gmin do zmieniających się warunków klimatycznych (adaptacja) polega w znacznej mierze na tworzeniu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Celem projektu jest zwiększenie odporności na obszarze 17 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, a także podniesienie świadomości mieszkańców na ten temat oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Informacje na temat projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Wartość projektu: 14,8 mln zł
Koszty kwalifikowane: 13,1 mln zł
Środki gmin: 3,7 mln zł
Dofinansowanie wynosi 11,1 mln zł, w tym:
– z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 9,4 mln zł
– ze środków budżetu państwa: 1,7 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania inwestycyjne:

 • założenie nowych terenów zieloni w przestrzeniach miejskich, w tym:
  – w mieście Dębicy – skwer Miejski Ogród Sztuki, Ogródek Jordanowski oraz parki kieszonkowe: „Ogrodowa”, „Batorego”, „Matejki”;
  – w mieście Jasło – rewitalizacja Placu Inwalidów Wojennych z pasażem, zagospodarowanie terenów przy Winnicy Miejskiej wraz z małą architekturą przy ul. Na Kotlinę, urządzenie łąki kwietnej przy ul. Szkolnej, zielone przystanki;
 • rewitalizację otwartych zbiorników wodnych w Szebniach, w Gminie Jasło;
 • ogród deszczowy w Zręcinie, w Gminie Chorkówka;
 • założenie łąki kwietnej w Czeluśnicy, w Gminie Tarnowiec;
 • 1023 naziemnych zbiorników na wodę opadową dla gospodarstw domowych w 14 gminach: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków;
 • 22 naziemne zbiorniki na wodę opadową dla budynków użyteczności publicznej
  w 4 gminach: Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny;
 • 20 ekologicznych ławek solarnych w gminach: Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn;
 • 125 lamp hybrydowych i solarnych w gminach: Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Tarnowiec, Żyraków wraz z towarzyszącym zazielenieniem.

Projekt pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” ma charakter kompleksowy i uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które się uzupełniają i są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane.

Inwestycjom w zielono-niebieską infrastrukturę towarzyszą liczne działania edukacyjno – informacyjne:

 • konferencje z udziałem ekspertów norweskich i polskich,
 • warsztaty w miejscach realizacji inwestycji,
 • szkolenia on-line i stacjonarne,
 • konkursy fotograficzne i plastyczne,
 • poradnik dotyczący dobrych wzorów w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w procesach adaptacji i mitygacji,
 • wydarzenie edukacyjne „Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny”,
 • akcja edukacyjna „Doradcy domowi”.

Udział w wydarzeniach i wszystkie materiały informacyjno-edukacyjne, które powstają w ramach projektu są bezpłatne.

O Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki od ponad 25 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska, w przekonaniu, że czyste środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Osiągnięty w tym zakresie sukces jest wynikiem sumy doświadczeń, mądrych decyzji, odpowiedzialności społecznej oraz ciągłości długofalowej polityki działania wszystkich Gmin Związku.

Wśród rezultatów działań prowadzonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki można wymienić:

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

– 12 400 instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na budynkach prywatnych,
103 instalacje solarne na budynkach użyteczności publicznej,
– 150 lamp i ławek solarnych,
– 58 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
8 pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
65 pomp ciepła w budynkach prywatnych,
– 30 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
41 000 mieszkańców korzysta z instalacji solarnych,
7 100 mieszkańców korzysta z instalacji fotowoltaicznych,
1500 osób korzysta z ciepła wytworzonego przez pompy ciepła,

756 kilometrów kanalizacji sanitarnej,

200 kilometrów sieci wodociągowej,

17 wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków,
2 zmodernizowane stacje uzdatniania wody,
35 000 mieszkańców podłączonych do kanalizacji,

41 500 mieszkańcom zapewniono dostawę wody pitnej,
oraz liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej i turystyki.

Zrealizowane do tej pory przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycje pozwoliły na:
– uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 22 gminach województw małopolskiego
i podkarpackiego na obszarze około 2 tys. km²,
– podłączenie ponad 35 tys. mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
– zapewnienie dostawy wody pitnej o wymaganej jakości do 41,5 tys. mieszkańców,
– z instalacji solarnych korzysta ponad 41 tys. mieszkańców,
– z instalacji fotowoltaicznych korzysta ok. 7,1 tys. mieszkańców,
– z instalacji pomp ciepła korzysta ok. 1500 osób.

554 MLN ZŁ

Jednym z tych długofalowych i strategicznych działań jest właśnie prowadzenie projektu pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, który jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

Na poniższej mapie zlewni pokazano wszystkie 22 gminy należące do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, przy czym 17 gmin uczestniczących w projekcie „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zostało zaznaczonych kolorem niebieskim.

Rysunek źródło: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Projektu: eog.wisloka.pl

Funduszy z Mechanizmu Finansowego EOG: www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl

Na temat Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: wisloka.pl

Autor: Katarzyna Wolańska