Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 18, 2018 in Uncategorized | 0 comments

„Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” – konsultacje społeczne do 2.10.2018

„Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” – konsultacje społeczne do 2.10.2018

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”, które przeprowadzane będą od 11 września do 2 października.

Konsultacje przeprowadzane są w okresie od 11 września 2 października 2018 r.

Miejski Plan Adaptacji opracowywany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 r. 
„Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian.

Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest:
– w internetowym serwisie „Dialog społeczny”;
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w zakładce Rozwój Miasta, Gospodarka Komunalna;
– w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój 222 oraz 409 w godzinach 8:00 – 15:00
– w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00 – 18:00

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2018 r. na:
– adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl;
– osobiście na adres : Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31 -005 Kraków;
– osobiście na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Dialog społeczny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w formie papierowej dostępnej w podanych powyżej lokalizacjach.

Dodatkowo, w ramach konsultacji w czwartek, 27 września 2018 r. od godz. 16:00 do 18:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbędzie się dyżur ekspercki.

Pliki do pobrania:

– Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 (projekt)

– Załącznik nr 1: Lista interesariuszy

– Załącznik nr 2: Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta

– Załącznik nr 3: Materiały graficzne

– Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030

– Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

– Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 – Załącznik nr 2

– Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 – Załącznik nr 3

– Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 – załącznik nr 4

– Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 – załącznik nr 5

– Formularz Konsultacyjny

– Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 (prezentacja)

Informacje na temat konsultacji społecznych w innych miastach uczestniczących w projekcie opracowywania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu są dostępne na stronie 44mpa.pl

źródło: dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-adaptacji-miasta-krakowa-do-zmian-klimatu-do-roku-2030/