Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 23, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Prawo, Retencja | 0 comments

Ogłoszenie naboru MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA 2023

Ogłoszenie naboru MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA 2023

Zarząd województwa małopolskiego upowszechnia rozwiązania służące gromadzeniu wody, które oprócz oszczędności w zużyciu przyczyniają się do poszanowania cennych zasobów pitnych. W tej sprawie podjęto uchwałę pomocy finansowej dla gmin, racjonalnie gospodarujących wodami opadowymi.

Konieczność łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do tych zmian, spowodowana jest obserwowanymi w ostatnich dziesięcioleciach zmianami pogodowymi, polegającymi m. in. na wzroście temperatury oraz zwiększeniu częstotliwości i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zarządzanie wodami opadowymi jest jednym z podstawowych wyzwań. Znaczne uszczelnienie powierzchni ograniczające a często uniemożliwiające jej naturalne możliwości retencyjne, powoduje ekstremalne nasilenie spływu powierzchniowego, migrację zanieczyszczeń, co skutkuje przeciążeniem hydraulicznym kanalizacji i gwałtownym wzrostem poziomu wód w rzekach.

W czasie intensywnych opadów występują lokalnie stany zagrożenia powodziowego, a także podtopienia terenów przyległych do cieków. W czasie pogody „suchej”, następuje zaburzenie ekosystemu rzek i ograniczenie możliwości rozwoju roślinności, co generuje niekorzystny dla zdrowia mikroklimat i pogarsza warunki życia mieszkańców.
Adaptacja do zmian klimatu poprzez wdrażanie działań z zakresu dużej i małej retencji oraz powszechnej mikroretencji, ograniczających destabilizacje klimatu jest jednym z elementów zrównoważonego funkcjonowania człowieka w ekosystemie. Zakłada się, że powszechne wdrożenie takich działań będzie miało wpływ na zwiększenie retencji glebowej, złagodzenie skutków suszy, ograniczenie ryzyka
powodziowego oraz poprawę jakości przestrzeni zamieszkania.
Dotacja dla gmin udzielana jest w celu adaptacji do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych poprzez ochronę zasobów wodnych, retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także w celu ograniczania i spowolnienia odpływu wód deszczowych do odbiorników.

Chcielibyśmy zmotywować gminy, by skorzystały z wojewódzkiego programu związanego z gromadzeniem deszczówki. Powszechne wdrożenie tych działań zwiększy retencję gleby, złagodzi skutki suszy, ograniczy ryzyko powodziowe oraz poprawi jakość przestrzeni zamieszkania

– tłumaczy marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie dla gmin dotyczy racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej, z gruntów będących własnością gminy bądź zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejących zbiorników wodnych.

Równie istotna jest likwidacja zasklepień lub uszczelnień gruntu, by zwiększyć teren biologicznie czynny.

Zgromadzona woda deszczowa powinna być wykorzystana w szczególności do:

  1. tworzenia „zielonej infrastruktury” poprzez m.in. rozwój zieleni przyulicznej oraz innych obszarów zielonych;
  2. tworzenia „błękitnej infrastruktury” poprzez tworzenie ogrodów deszczowych, niecek, rowów przyulicznych; mycia ulic; podlewania nasadzeń roślin miododajnych – gatunków rodzimych zgodnie z zapisami publikacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) Państwowego Instytutu Badawczego i Zakładu Doświadczalnego Grodkowice pod nazwą Kwiecista Małopolska, dostępnej na stronie www.malopolska.pl lub innych rodzimych, miododajnych gatunków, pozytywnie zaopiniowanych przez IHAR;
  3. dystrybucji zgromadzonej wody opartej na centrali deszczowej, która pobiera wodę deszczową ze zbiornika i dostarcza do poborów w obiekcie na potrzeby np. mycia podłóg i sanitariatów.

Żyjemy w czasach gwałtownych zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susza i powódź. Często nie możemy efektywnie korzystać z dobrodziejstw wody, ale też zmagamy się z jej niszczącą siłą. Bez wody nie ma życia. Wykorzystuje się ją w procesach produkcyjnych i rolnictwie. Z tego powodu musimy gromadzić wodę, żeby nigdy nam jej nie zabrakło

– wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku i potrwa do końca miesiąca. Szczegółowe informacje są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce rolnictwo/konkursy/ogłoszenie naboru Małopolska deszczówka 2023.

W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego telefonicznie pod numerem 12 63 03 580 lub mailowo sekretariat.ro@umwm.malopolska.pl

Szczegółowe informacje dostępna są na: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/malopolska-deszczowka-2023?fbclid=IwAR1Uf9pCcOo75Ai7BW1c2C3Y_ItgFeR1e7VAA0tjT2O02kNTiRycYQNBOaI