Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 21, 2021 in Dofinansowanie, Fala renowacji, Miasta | 0 comments

Nowy program NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach

Nowy program NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach

13 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wstępnych wniosków oraz wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”. NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., natomiast wnioski o dotacje od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r. Budżet I pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych. 

Dla kogo? 

Beneficjentami programu mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Dofinansowanie 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji I naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company (ESCO).

Oferta Narodowego Funduszu to kompleksowy system wsparcia inwestycji w modelu ESCO – począwszy od zapewnienia właścicielowi budynku finansowania wkładu własnego, poprzez opracowanie wzoru umowy o poprawę efektywności energetycznej EPC z Gwarantowaną Oszczędnością Energii (GOE) i także umożliwienie właścicielowi budynku skorzystania z profesjonalnego doradztwa energetycznego, a kończąc na zaoferowaniu możliwości wykupu wierzytelności (lub innej alternatywnej formy dofinansowania) przedsiębiorstwa ESCO.

W pierwszym naborze wniosków rolę doradcy energetycznego będzie pełnić Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., której prace finansowane są na potrzeby pilotażu ze środków unijnego programu Horyzont 2020 w ramach projektu FinEERGo-Dom, w który po stronie polskiej od 2019 r. zaangażowani są NFOŚiGW oraz KAPE. Doradca energetyczny będzie wspierać inwestora – od wstępnego sparametryzowania inwestycji do wyboru optymalnych rozwiązań technicznych na etapie inwestycji i organizacyjnych na etapie użytkowania budynku oraz weryfikacji projektowanych poziomów oszczędności energii i ciepła.

Na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia Doradcy Energetycznego. Pytania dotyczące wsparcia ze strony Doradcy Energetycznego należy kierować na adres mailowy: doradcaepc@kape.gov.pl

Pilotażowy program jest realizowany we współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), którego rola ma polegać na  umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej, alternatywnej formie.

Umowę EPC jednostka planująca termomodernizację zawiera z Przedsiębiorstwem ESCO, które dostarcza środków poprawy efektywności energetycznej wraz z ich finansowaniem na etapie realizacji inwestycji, biorąc przy tym na siebie większość ryzyka finansowego. ESCO jest również zaangażowane w  utrzymanie i zarządzanie energią w budynkach w okresie spłaty, a jego wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia gwarantowanych oszczędności.

Składanie fiszek i wniosków do programu odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych.

Szczegóły dotyczące programu oraz naboru można znaleźć tutaj.

Kontakt w sprawie programu jest możliwy pod adresem: EPC@nfosigw.gov.pl