Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 24, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Nowe środki finansowania zielonej infrastruktury w 2020r.

Nowe środki finansowania zielonej infrastruktury w 2020r.

Jak podaje Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities“  koordynujące projekt GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – niemieckie inspiracje dla Polski”:

Podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Sejmu, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska poinformował, że w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi, a także wsparcie działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego.

Prace nad przygotowaniem tej perspektywy w obszarze adaptacji do zmian klimatu zostały już rozpoczęte w Ministerstwie Klimatu. Jeszcze w tym roku zostaną rozpisane konkursy dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszy Norweskich i EOG, na infrastrukturę pozwalającą retencjonować wodę opadową w miastach.

Środki te są szansą dla miast, które chcą rozwijać zielone dachy i dobrze gospodarować wodą opadową.

Obecnie w ramach projektu GRAD w wyniku współpracy nawiązanej z miastem Hamburg 8 miast w Polsce: Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdynia, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin i Kalisz tworzy Programy Operacyjne, które mają wspierać powstawanie na dużą skalę „zielonych“ dachów.

Celem projektu GRAD jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, w tym zainicjowanie w polskich gminach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów. Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, w tym przede wszystkim doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów w mieście.

Zainicjowana wymiana bilateralna oraz współpraca z ekspertami w dziedzinie zielonych dachów ma zaowocować 8 lokalnymi strategiami opracowanymi dla 8 polskich miast pilotażowych, szerokim rozpowszechnieniem materiałów i wytycznych dotyczących wspierania rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian w miastach, a także poprawą ogólnej świadomości w zakresie roli zielonych dachów w ochronie klimatu.

źródło: www.strategiezielonychdachow.eu/pl