Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 23, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Norweskie dobre wzory – odkrywanie strumieni i rzek w miastach

Norweskie dobre wzory – odkrywanie strumieni i rzek w miastach

Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego do krajów skandynawskich mieli m.in. okazję poznać przykłady rozwiązań wprowadzanych przez miasto Oslo. Odkrywanie strumieni i rzek w mieście Oslo to rezultat realizacji planu pod nazwą Ponowne otwarcie rzek i strumieni w Oslo.

Podobnie jak na całym świecie, w czasie intensywnej urbanizacji, wiele strumieni i rzek zostało skanalizowanych, ukrytych pod ziemią i przykrytych zabudową. Pod koniec lat 90. XX wieku nastąpiła zmiana w podejściu do planowania przestrzennego miasta. Dostrzeżono i doceniono potencjał związany z odkrywaniem zabudowanych rzek i strumieni.

Fot. Katarzyna Wolańska

Dzięki współpracy różnych interesariuszy (polityków, pracowników samorządowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców) oraz wysokim nakładom finansowym, strategia przywracania rzek i strumieni miastu jest w Oslo z sukcesem wdrażana już od wielu lat i stała się kluczowym przykładem rozwiązań polegających na stosowaniu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Fot. Katarzyna Wolańska

Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” mogli zapoznać się z podstawowymi korzyściami wynikającymi z odkrywania rzek i strumieni w mieście, polegającymi m.in. na tym, że:

  • otwarte cieki wodne w przeciwieństwie do powierzchni wybetonowanych (szczelnych) magazynują wodę podczas intensywnych opadów, co pomaga przeciwdziałać podtopieniom i błyskawicznym powodziom miejskimi;
  • spowalniają i ograniczają odpływ deszczówki do kanalizacji, umożliwiając tym samym zrównoważone zarządzanie wodą deszczową w mieście;
  • powierzchnia wody nie nagrzewa się tak jak powierzchnie betonowe, więc nie przyczynia się do powstawania zjawiska miejskiej wyspy ciepła;
  • odkryte rzeki i strumienie są magazynem wody, dzięki czemu przeciwdziałają zjawisku suszy;
  • woda odparowując tworzy przyjazny mikroklimat;
  • poprawiają jakość życia mieszkańców miast;
  • wpływają pozytywnie na różnorodność biologiczną, stając się przestrzenią przyjazną dla fauny i flory.

Fot. Katarzyna Wolańska

Projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, w ramach którego odbył się wyjazd szkoleniowy, polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich wysp ciepła oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Fot. Katarzyna Wolańska

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie na: https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin