Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 25, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Nabór wniosków do działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Nabór wniosków do działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury

Data ogłoszenia naboru: 21 lipca 2023 r.

Numer naboru: FEPW.02.02-IW.01-002/23

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków do działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (typ projektów I)

Krótki opis działania 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmujące:

 1. zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach miejskich (systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie absorbcji wody w gruncie, spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody opadowej wraz z systemami jej dystrybucji podczas suszy, co jest związane głównie z budową zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi (w tym roztopowymi) z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie);
 2. zakładanie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście (rozwój powierzchni pokrytych zielenią w miastach z udziałem rozwiązań z zakresu niebieskiej infrastruktury).

Kosztem kwalifikowalnym w ramach ww. przedsięwzięć może być również opracowanie/aktualizacja miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem CST2021 dostępnego na wod.cst2021.gov.pl  w terminie: od 31 lipca 2023 r. do 31 października 2023 r. do godz. 23:59.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Zlokalizowane na obszarze makroregionu Polski Wschodniej:

 • miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych z przedziału 20-100 tys. mieszkańców i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.

W szczególności są to:

 • woj. lubelskie:
  • Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Kraśnik, Lubartów, Łuków, Zamość,
  • Uzdrowisko Krasnobród, Uzdrowisko Nałęczów, Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Biszcza;
 • woj. mazowieckie:
  • Ciechanów, Mława, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Siedlce;
 • woj. podkarpackie:
  • Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Przemyśl, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,
  • Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Latoszyn, Uzdrowisko Horyniec-Zdrój, Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój, Uzdrowisko Latoszyn-Zdrój, Uzdrowisko Polańczyk, Uzdrowisko Rymanów-Zdrój;
 • woj. podlaskie:
  • Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Suwałki, Zambrów,
  • Uzdrowisko Augustów, Uzdrowisko Supraśl;
 • woj. świętokrzyskie:
  • Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice,
  • Uzdrowisko Busko-Zdrój, Uzdrowisko Solec-Zdrój, Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Kazimierza Wielka;
 • woj. warmińsko-mazurskie:
  • Bartoszyce, Działdowo, Ełk, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Mrągowo, Ostróda, Szczytno,
  • Uzdrowisko Gołdap, Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork, Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie, Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Lidzbark Warmiński; Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn.

Obszar geograficzny

Makroregion Polski Wschodniej to obszar regionów NUTS-2: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego regionalnego (tj. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski).

Zakres wsparcia

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, które dotyczą zwiększenia odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, w tym m.in. na udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze. Interwencja ma na celu zmniejszenie podatności miast na niekorzystne zjawiska pogodowe oraz stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk związanych ze zmianami klimatu.

Wspierane działania adaptacyjne będą miały charakter spójnych i zintegrowanych przedsięwzięć, kompleksowo oddziaływujących na dostosowanie miast do ekstremalnych stanów pogodowych, rozwój zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi, a także likwidację miejskich wysp ciepła.

Wsparcie dotyczyć będzie zwiększenia powierzchni czynnych biologicznie i hydrologicznie (rozszczelnianie) na obszarach zurbanizowanych oraz zagospodarowanie wód (w tym zatrzymanie, retencjonowanie i oczyszczanie wód opadowych) w zlewniach miejskich.

Zastosowanie znajdą rozwiązania oparte na ekosystemach i zasobach naturalnych, obecnych i rozwijanych przez miasta (w tym zielono-niebieska infrastruktura i różnorodność biologiczna).

Możliwe będzie współfinansowanie takich elementów jak m.in.:

 • parki, parki kieszonkowe, ogrody, małe obszary leśne, trawiaste krawędzie, zielone dachy/ fasady/ściany, drzewa przydrożne,
 • zrównoważone systemy retencji, zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych (nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne), stawy, zagospodarowanie nabrzeży, lokalne obniżenia z bioretencją, powierzchnie przepuszczalne, rewitalizacja koryt rzecznych/ cieków/ dolin, stawy retencyjne, niecki bioretencyjne, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe,
 • żywopłoty, pasy dzikiej przyrody,
 • zielone mosty nad korytarzami drogowymi, tunele pod korytarzami transportowymi,
 • systemy (w tym urządzenia i instalacje oraz sposób kształtowania powierzchni terenu) mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie absorbcji gruntu, spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody wraz z systemami jej dystrybucji podczas suszy.

Kosztem kwalifikowalnym w ramach ww. przedsięwzięć może być również opracowanie/aktualizacja dokumentów planistycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu, czyli MPA.

Nie będą wspierane przedsięwzięcia z zakresu mobilności miejskiej ani efektywności energetycznej.

Warunki wsparcia

Wsparcie będą mogły otrzymać przedsięwzięcia inwestycyjne wpisujące się w założenia:

 1. Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020); (https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategiczny-plan-adaptacji-2020/)

 2. Polityki Ekologicznej Państwa 2030 (https://bip.mos.gov.pl/strategie-planyprogramy/polityka-ekologiczna-panstwa/polityka-ekologiczna-panstwa-2030-strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/);

 3. Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-iklimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke).

Ile można otrzymać dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze
85% 550 000 000,00 PLN

Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Zasady przeprowadzania naboru

Informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się poniżej w sekcji „Materiały”

Finansowanie

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Kontakt / Masz pytania? 

Tel. 22 45 90 800

Mail: adaptacja-fepw@nfosigw.gov.pl

Informacje dodatkowe 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-673), przy ul. Konstruktorskiej 3a, jest Instytucją Wdrażającą dla działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 i działa na podstawie art. 50 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru, w tym Regulamin, znajdują się poniżej w sekcji „Materiały”.

Materiały

Informacja o ogłoszeniu naboru
Ogłoszenie​_FEPW​_ZNI.docx 0.26MB
Regulamin wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
RWP​_FEPW​_ZNI​_13​_07​_2023.docx 0.16MB
Zał. 1 RWP Wzór wniosku o dofinansowanie
Zał​_1​_RWP​_Wzór​_wniosku​_o​_dofinansowanie.pdf 0.20MB
Zał. 1a RWP WOD Instrukcja wnioskodawcy
Zał​_1a​_RWP​_WOD​_Instrukcja​_wnioskodawcy.doc 3.91MB
Zał. 1a RWP WOD Instrukcja wnioskodawcy
Zał​_1a​_RWP​_WOD​_Instrukcja​_wnioskodawcy.pdf 3.68MB
Zał. 1a Załącznik 1 do Instrukcji Zakres studium wykonalności FEPW
Zał​_1a​_Załącznik​_1​_do​_Instrukcji​_Zakres​_studium​_wykonalności​_FEPW.docx 0.16MB
Zał. 2 RWP Lista załącznikow WoD
Zał​_2​_RWP​_Lista​_załącznikow​_WoD.docx 0.06MB
Zał. 3 RWP Wzory załączników WoD
Zał​_3​_RWP​_Wzory​_załączników​_WoD.7z 0.29MB
Zał. 4 RWP Kryteria wyboru projektów dla działania 2.2
Zał​_4​_RWP​_Kryteria​_wyboru​_projektów​_dla​_działania​_22.docx 0.17MB
Zał. 5 RWP Wzór listy sprawdzającej
Zał​_5​_RWP​_Wzór​_listy​_sprawdzającej.docx 0.10MB
Zał. 6 RWP Dodatkowe warunki kwalifikowalność
Zał​_6​_RWP​_Dodatkowe​_warunki​_kwalifikowalność.docx 0.07MB
Zał. 7 RWP​_Katalog kosztów pośrednich
Zał​_7​_RWP​_Katalog​_kosztów​_pośrednich.docx 0.07MB
Zał. 8 RWP Projekt wzoru UoD nr wersji 6 – uzgodniony w dniu 13 06 23
Zał​_8​_RWP​_Projekt​_wzoru​_UoD​_nr​_wersji​_6​_-​_uzgodniony​_w​_dniu​_13​_06​_23.docx 0.16MB
Zał. 9 RWP Katalog stosowanych w naborze wskaźników odniesienie
Zał​_9​_RWP​_Katalog​_stosowanych​_w​_naborze​_wskaźników​_odniesienie.xlsx 0.02MB

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fepw0202-iw01-00223