Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 25, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Nabór wniosków: Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich

Nabór wniosków: Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosił nabór wniosków w ramach Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich NABÓR NR FENX.01.05-IW.01-001/23

Data rozpoczęcia naboru: 21.08.2023 r.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie

 • Wnioski o dofinansowanie należy składać: jedynie w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji WOD2021 w terminie od 21.08.2023 r. do 31.10.2023 r. do godz. 23.59.
 • Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Za dzień wpływu wniosku uważa się termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
  w aplikacji CST2021,

Przedmiot naboru:

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów polegających na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie” i przywróceniu na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania FENX.01.05:

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu naboru.

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, realizowanym na terenach miejskich, obejmującym rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie”
i przywrócenie na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej:

  1. przez „odbetonowanie” rozumie się usuwanie betonowych, asfaltowych i innych powierzchniowych uszczelnień gruntu, a także wymiana gruntów, które stały się nieprzepuszczalne w wyniku chemicznego zasklepienia oraz wymiana lub spulchnienie gruntów zagęszczonych,
  2. przez „teren miejski” rozumie się obszary miejskie (miasta) obejmujące tereny położone w granicach administracyjnych miast, czyli obszary gmin miejskich oraz miast w gminach miejsko-wiejskich.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w § 4 ust. 8 pkt. 1-3 Regulaminu naboru, czyli:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Regulaminem naboru (§ 4 ust. 9) o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców.

Związki międzygminne mogą być beneficjentem, ale obetonowanie musi dotyczyć poszczególnych miast, a nie ich związków.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: 40 000 000,00 PLN.

Minimalna lub maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach naboru: aktualnie obowiązująca wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.01.05.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru:

Poziom współfinansowania projektu ze środków FS wynosi maksymalnie 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych

Wydatki kwalifikowalne muszą spełniać wymogi określone w  Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli:

a) jest zgodny z przepisami prawa,

b) jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu i Wytycznymi oraz innymi procedurami, do stosowania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu,

c) został faktycznie poniesiony,

d) spełnia warunki określone w programie i SZOP oraz regulaminie wyboru projektów,

e) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu lub jego przygotowaniem, o ile SZOP lub regulamin wyboru projektów dopuszcza kwalifikowalność kosztów związanych z przygotowaniem projektu,

f) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

g) został należycie udokumentowany zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych oraz z zasadami określonymi przez IZ,

h) został rozliczony we wniosku beneficjenta o płatność,

i) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót budowlanych zrealizowanych, w tym zaliczek.

Zgodnie z regulaminem naboru Nr FENX.01.05-IW.01-001/23 w ramach projektu mogą być kwalifikowalne:

 1. roboty budowlane dotyczące rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych;

 2. koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych;

 3. wymiana/uzupełnienie gruntu;

 4. systemy wykorzystania/zagospodarowania wód opadowych, w tym: w tym budowa niecek infiltracyjnych, studni chłonnych, budowa nawierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników naziemnych/otwartych (retencyjnych) na wodę opadową z zielenią o przepuszczalnym podłożu (niekwalifikowana będzie budowa zbiorników betonowych), budowa zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych, budowa stawów mokrych i suchych zasilanych w okresie deszczów, budowa niecek chłonnych, rowów infiltracyjnych, muld retencyjnych, skrzynek retencyjno- rozsączających;

 5. nasadzenia roślinności wieloletniej;

 6. elementy niebieskiej infrastruktury;

 7. pielęgnacja istniejących drzew i krzewów;

 8. usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami rodzimymi;

 9. rozwiązania wpływające na zwiększenie różnorodności biologicznej np. budki lęgowe, trwałe hotele dla owadów, zielone ogrodzenia;

 10. budowa kompostowników;

 11. nawierzchnie przepuszczalne wykorzystywane w założeniach parkowych;

 12. elementy infrastruktury dla udostępniania zieleni: np. ciągi pieszo‐rowerowe, stojaki na rowery , ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa;

 13. działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu: zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty, strony www;

 14. koszty pośrednie.

W ramach projektów nie będą kwalifikowalne:

 1. prace pielęgnacyjne: np. sezonowe koszenie trawników i poboczy dróg, przycinanie żywopłotów, gałęzi, obsadzanie i pielęgnacja kwietników i rabat kwiatowych, jesienne sprzątanie liści itp.;

 2. elementy małej infrastruktury: toalety publiczne, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe, kurtyny wodne, ogrodzenia, kładki, pomosty, altany ogrodowe, donice kwiatowe;

 3. rekultywacja gleb zasklepionych chemicznie;

 4. publikacje, broszury, ulotki, gadżety.

Wydatkami niekwalifikowalnymi zgodnie z Podrozdziałem 2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 są:

a) kary i grzywny,

b) koszty postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych,

c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,

d) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,

e) rozliczony notą księgową koszt zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi (taki środek trwały może zostać wniesiony do projektu w formie wkładu niepieniężnego),

f) nagrody jubileuszowe przeznaczone dla personelu projektu,

g) odprawy pracownicze przeznaczone dla personelu projektu,

h) wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym wpłaty dokonywane przez stronę trzecią,

i) świadczenia na rzecz personelu projektu realizowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),

j) koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,

k) koszty składek i opłat fakultatywnych na rzecz personelu projektu, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa, chyba że:

– zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania lub innych właściwych przepisach prawa pracy,

– zostały wprowadzone co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,

– potencjalnie obejmują wszystkich pracowników, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu projektu oraz pozostałych pracowników beneficjenta,

l) koszt zaangażowania personelu projektu zatrudnionego jednocześnie na podstawie stosunku pracy w IZ, IP, IW, gdy zachodzi konflikt interesów rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności poprzez w szczególności wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, mających negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, lub na bezstronność prowadzenia spraw służbowych z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste,

m) koszt zaangażowania pracownika beneficjenta na podstawie umowy cywilnoprawnej innej niż umowa o dzieło, z wyjątkiem:

– przypadków, gdy szczególne przepisy dotyczące zatrudniania danej grupy pracowników uniemożliwiają wykonywanie zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy,

– prac badawczo-rozwojowych,

n) transakcje, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, dokonane w gotówce, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

o) zaliczka wypłacona przez beneficjenta niezgodnie z postanowieniami umowy, lub jeśli element objęty zaliczką nie jest kwalifikowalny lub nie został faktycznie zrealizowany lub dostarczony w okresie kwalifikowalności projektu,

p) koszty operacyjne projektu EFRR/FS/FST, czyli wydatki ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji (m.in. wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w eksploatacyjnej fazie inwestycji, wydatki na produkty podlegające szybkiemu zużyciu, wydatki na części zamienne, energię oraz środki chemiczne do wykorzystania podczas fazy eksploatacyjnej inwestycji) chyba, że zostały zatwierdzone we wniosku o dofinansowanie projektu w związku z przedmiotem i specyfiką projektu oraz poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Zasady przeprowadzania naboru

Regulamin wyboru projektów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Listy sprawdzające stanowią załącznik nr 4 i 5 do Regulaminu wyboru projektów

Katalog wydatków kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów.

Regulamin KOP stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Katalog wskaźników stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Katalog kosztów pośrednich stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzoru wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją użytkownika Aplikacji WOD2021.

Wzorów załączników i oświadczeń do wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru, w tym Regulamin, znajdują się poniżej w sekcji „Materiały”.

Dane do kontaktu:

Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Elektroniczna skrzynka podawcza: /rm5eox834i/SkrytkaESP

E-mail: odbetonowanie@nfosigw.gov.pl

Tel. 22 45 90 800

Więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0105-iw01-00123