Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 31, 2023 in Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Konkurs Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt Edycja IV – 2023

Konkurs Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt Edycja IV – 2023

Konkurs „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszarów:

  • zakładanie terenów zieleni w gruncie na obszarach poprzemysłowych, powyrobiskowych oraz innych zdegradowanych terenach miejskich, a także w miejscu usuniętej nawierzchni zabetonowanej/uszczelnionej;

lub

  • zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich opadu.

Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 70 tys. i powyżej 70 tys. Miasto chcące wziąć udział w konkursie będzie musiało zgłosić inwestycję zrealizowaną w jednym spośród wymienionych wyżej obszarów.

”Miasto z Klimatem”, czyli jakie?

”Miasto z Klimatem” to miejsce, w którym na co dzień się żyje, spędza czas i pracuje w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. To miejsce, w którym podczas planowania nowych inwestycji uwzględnia się sąsiedztwo terenów zielonych i zachowuje ich pierwotne piękno, a także działa się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z dbałością o zachowanie czystego powietrza.
”Miasto z Klimatem”, realizując inwestycje, wykorzystuje sieć przyrodniczych powiązań, co pozytywnie wpływa zarówno na warunki życia jego mieszkańców, jak i środowiska przyrodniczego, obejmującego tereny zieleni (parki, skwery, miejskie zasoby wodne, takie jak rzeki, strumyki, jeziora).

Zgłoszenie samorządu do konkursu

Konkurs skierowany jest do samorządów miast w Polsce (gmin miejskich lub miejsko-wiejskich), w podziale na kategorie do 70 tys. i powyżej 70 tys. mieszkańców.

Do konkursu „Miasto z Klimatem” można zgłosić zrealizowane (oddane do użytku w ciągu ostatnich 3 lat, tj. od 1 stycznia 2020 r., jednak nie później niż 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia konkursu) inwestycje samorządowe z obszaru zakładanie terenów zieleni w gruncie na obszarach poprzemysłowych, powyrobiskowych oraz innych zdegradowanych terenach miejskich, a także w miejscu usuniętej nawierzchni zabetonowanej/uszczelnionej lub zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich opadu. Mowa tu o inwestycjach służących ochronie klimatu i/lub adaptacji do zmian klimatu, innowacyjnych, nowoczesnych, wysoce efektywnych ekologicznie i ekonomicznie, służących mieszkańcom.

Co ważne, mogą być to inwestycje znajdujące się jedynie w granicach administracyjnych miejscowości posiadających prawa miejskie.

Przebieg konkursu

Weryfikacji, a także oceny merytorycznej dokonywać będzie Kapituła Konkursu. Zgłoszone przez samorządy inwestycje zostaną poddane ocenie, przez co otrzymają określoną liczbę punktów. Weryfikacja pomoże ustalić, czy m.in. zostały spełnione wymagania formalne.

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: adekwatność oraz zasadność inwestycji do zdiagnozowanych potrzeb miasta, wpływ wykonanej inwestycji na miasto w kontekście przyrodniczo-klimatycznym, osiągnięcie efektu ekologicznego służącego ochronie klimatu lub adaptacji do zmian klimatu, użyteczność inwestycji dla mieszkańców, a także trwałość pozwalająca na czerpanie wieloletnich korzyści ze zrealizowanej inwestycji. Mowa tu o korzyściach nie tylko ekologicznych, ale też społeczno-gospodarczych.

W konkursie nagrodzone zostaną miasta, które zdobędą najwięcej punktów w zgłoszonych obszarach.

Nagrody

Łącznie w tej edycji przydzielonych zostanie aż 12 nagród dla samorządów:

  • miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast poniżej 70 tys. mieszkańców
  • miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast powyżej 70 tys. mieszkańców

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe przeznaczone na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników urzędów. Za zajęcie pierwszego miejsca przysługiwać będzie nagroda finansowa w wysokości 15 tys. zł, drugiego 10 tys. zł., trzeciego 5 tys. zł.  

Ministerstwo rekomenduje studia/kursy/szkolenia dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami i adaptacji do zmian klimatycznych.

Co więcej, zwycięskim miastom przysługuje publikacja informacji o nagrodzonej albo wyróżnionej inwestycji na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także w Podręczniku Dobrych Praktyk.

Podręcznik Dobrych Praktyk – inspiracja dla innych samorządów

Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany Podręcznik Dobrych Praktyk, opisujący zrealizowane przez wybrane samorządy inwestycje w zakresie rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury lub zrównoważonego transportu. Podręcznik, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania przez wszystkie miasta, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych samorządów, rozwijających lub planujących zielone inwestycje w swojej miejskiej przestrzeni.

Kontakt:

tel. (22) 36-92-693

e-mail: mzknajlepszyprojekt@mos.gov.pl

Harmonogram Konkursu:

Ogłoszenie konkursu – 22 maja 2023

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 30 czerwca 2023

Ogłoszenie wyników – wrzesień – październik 2023

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/miasto-z-klimatem