Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 29, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Konin coraz bardziej odporny na skutki zmian klimatu

Konin coraz bardziej odporny na skutki zmian klimatu

W wyniku realizacji projektu Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” miasto zyskało wiele nowych lub zrewitalizowanych zielono-niebieskich terenów, które wspólnie z istniejącymi już terenami zieleni współtworzą zielone korytarze.

Beneficjent projektu – Konin jest poprzemysłowym miastem, gdzie występuje wiele terenów pokopalnianych. Poprzez realizację projektu uzyskano zwiększenie ilości terenów obsadzonych roślinami oraz połączenie istniejących i nowo powstających terenów zieleni w zielone korytarze miejskie, które stały się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczającymi usług ekosystemowych.

Projekt polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacji miejskich „wysp ciepła” oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Głównym celem było zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Efektem jest zwiększenie biologicznie czynnych terenów zieleni i różnorodności biologicznej, wsparcie procesów napowietrzania i wentylacji miasta, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, likwidacja zasklepień i uszczelnień gruntu, przechwytywanie i zagospodarowanie wody opadowej przez retencję krajobrazową i zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Łącznie wybudowano 23 odcinki zielonych korytarzy miejskich, o sumarycznej długości ok. 17 kilometrów, 2 parki kieszonkowe oraz 7 zielonych podwórek miejskich.

W niniejszym artykule przedstawiono dwie przykładowe inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekty zagospodarowania terenu opracowali eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zielone Podwórko Miejskie na osiedlu Chorzeń

Na osiedlu Chorzeń powstał system retencji krajobrazowej. Jego działanie polega na zbieraniu większej ilości wody opadowej, w szczególności deszczy o dużym natężeniu, które są „wyłapywane” przez „liście zbierające wodę” oraz przez „łapacz deszczu”, a następnie prowadzone do niecki retencyjnej, gdzie powoli wsiąkają w grunt.

Dzięki takiemu rozwiązaniu woda opadowa zamiast uciekać do kanalizacji burzowej i przeciążać system kanalizacji miejskiej lub tworzyć zastoiny wodne na nawierzchniach jest w sposób kontrolowany infiltrowana do gruntu.

Tak zagospodarowane poprzez retencję krajobrazową wody opadowe są wykorzystywane przez rośliny (co równocześnie pomaga przeciwdziałać zjawisku suszy), a nadmiar paruje podczas upałów. Zdecydowanie poprawia to mikroklimat tego miejsca i przeciwdziała negatywnym skutkom zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Dzięki zastosowaniu „liści zbierających wodę” oraz „łapacza deszczu system miejscowej retencji na osiedlu Chorzeń jest bardzo wydajny, a przy tym atrakcyjny wizualnie. Spacerujący mieszkańcy zatrzymują się przy nim i obserwują jego działanie. Pełni więc równocześnie funkcję edukacyjną.

W ramach budowy tego Zielonego Podwórka Miejskiego powstała też ścieżka o mineralnej nawierzchni, przy której postawiono lampy solarne. Dodatkowo przy ścieżce powstały pionowe powierzchnie zazielenione – roślinne ściany z pnącym bluszczem.

Mała retencja Zielonego Podwórka Miejskiego V osiedla

Na V osiedlu w ramach realizacji projektu rozszczelniono 845 m2 dotychczas betonowej nawierzchni. Powstała ścieżka z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej i system retencji wód opadowych: pojawiły się 3 łapacze deszczu oraz 2 niecki retencyjne.

Źródło: UM Konin

W ramach projektu powstały liczne inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Zostały zrealizowane działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane.

Projekt jest też przykładem bardzo owocnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy miastem Konin, partnerami polskimi (Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure. Współpraca była prowadzona już na etapie diagnozowania problemów związanych z koniecznością adaptacji miasta do zmian klimatu i opracowywania wniosku projektowego. Efektem było wysokie, drugie miejsce na liście rankingowej i uzyskanie dofinansowania.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie i zrealizowanych działaniach można znaleźć na stronie: https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na:

www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl

Autor: Katarzyna Wolańska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone“