Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 28, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Konferencja prasowa projektu ADAPTCITY – mapy klimatyczne Warszawy

Konferencja prasowa projektu ADAPTCITY – mapy klimatyczne Warszawy

27 października odbyła się konferencja prasowa dotycząca map klimatycznych m.st. Warszawy, które powstają w ramach projektu ADAPTCITY.

W konferencji uczestniczyli: Renata Kaznowska – wiceprezydent m.st. Warszawy, Leszek Drogosz – dyrektor Biura Infrastruktury m.st Warszawy, Wojciech Szymalski – prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Od lipca 2014 jest realizowany projekt „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”.

Celem projektu „ADAPTCITY” jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce.

Punktem wyjścia do zajmowania się adaptacją do zmian klimatu w mieście było rozpoznanie, jakie faktycznie zagrożenia mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego. Dlatego niezbędne było stworzenie map klimatycznych, jako podstawy do formułowania strategii adaptacji.

Na podstawie map stworzono scenariusze przyszłych zmian klimatycznych na terenie Warszawy, a także ryzyk z nich wynikających, co bezpośrednio przekłada się na skutki dla ludzi, gospodarki i przyrody.

Twórcy projektu udostępnili 42 mapy i obrazowania satelitarne Warszawy. Jak powiedział podczas konferencji dr Wojciech Szymalski, koordynator projektu – Pokazują one najróżniejsze aspekty pogodowe miasta. Między innymi jak rozkładają się opady deszczu, gdzie tworzą się wyspy ciepła, powierzchnie biologicznie czynne i chłonące wodę.

Mapy udostępniane są w serwisie mapowym Warszawy, gdzie umieszczono katalog – Adaptcity. Wybierając odpowiednie warstwy, można zobaczyć np.: bazę interwencji straży pożarnej, mapy opadów, mapy powierzchni nieprzepuszczalnych oraz biologicznie czynnych, mapy rozkładu wartości albedo, mapy wskaźnika jakości zieleni, a także mapy temperatury powietrza i powierzchni miasta.

W ciągu najbliższego roku zespół projektu opracuje „Strategię adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”, która będzie zawierała działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru.

Dokument będzie obejmował między innymi następujące zagadnienia i propozycje:

  • Zwiększenie poziomu świadomości na temat zachowania w obliczu ekstremalnych zjawisk atmosferycznych wśród mieszkańców – zwiększenie ich zdolności do reagowania na ryzyko, jakie niosą za sobą zmiany klimatu.
  • Zapewnienie w planach przestrzennego zagospodarowania wymogów dostosowania się do zmian klimatu, głównie na terenach zagrożonych powodzią.
  • Podnoszenie odporności na zmiany klimatu, zwiększenie powierzchni oraz optymalizacja rozmieszczenia infrastruktury zielonej i błękitnej zapewniających wysoką jakość usług ekosystemów
  • Zapewnienie współpracy dotyczącej adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
  • Zapewnienie możliwości bezpiecznego zagospodarowania lub gromadzenia wody na terenie miasta.
  • Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz zaopatrzenia miasta w sytuacjach wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.
  • Ochrona zdrowia i życia ludzi na wypadek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych – głównie upałów, powodzi i nawalnych deszczy oraz związanych z tym zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.
  • Wzmocnienie odpowiedzialnych działań lokalnych zapobiegających i usuwających skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem silnego wiatru.

Projekt Strategii, po kolejnych konsultacjach społecznych obejmujących całe miasto, zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji podczas spotkania Zespołu ds. Klimatu przy Prezydencie m.st. Warszawy. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu i wprowadzeniu zasugerowanych zmian Strategia adaptacji będzie przedmiotem obrad i uchwały Rady Miasta.

Opracowane w ramach projektu mapy można oglądać online w serwisie mapowym urzędu miasta: mapa.um.warszawa.pl lub na adaptcity.pl

Więcej informacji, w tym prezentacje z konferencji prasowej na:

Konferencja prasowa projektu ADAPTCITY