Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 11, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Fundusze szwajcarskie inspirują dla środowiska

Fundusze szwajcarskie inspirują dla środowiska

21 kwietnia br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Pośrednicząca dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zaprasza na międzynarodową konferencję „SWISS EXCHANGE – Dobre Praktyki Dla Środowiska”.

Zaprezentuje ona nie tylko to, co dzięki finansowemu wsparciu tzw. funduszy szwajcarskich już konkretnie zrobiono w dziedzinie środowiska, ale także dostarczy inspiracji dla realizatorów innych projektów w tym obszarze tematycznym.

W ramach szwajcarskiej pomocy finansowej dla krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w ramach jej rozszerzenia w 2004 roku, Szwajcaria przekazała Polsce 489 milionów franków. Prawie połowa z tych środków została przeznaczona na dofinansowanie działań środowiskowych.

Były wśród nich projekty nakierowane na poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, usuwanie odpadów azbestowych oraz na ochronę bioróżnorodności i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemów. W ich ramach dofinansowano m.in. instalację ponad 23 tysięcy systemów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (w tym szpitalach), bezpiecznie usunięto ponad 128 tysięcy ton szkodliwych pokryć dachowych z azbestu, a w ciepłownictwie wprowadzono rozwiązania przyczyniające się do redukcji tzw. niskiej emisji, odpowiedzialnej za powstawanie smogu.

Z kolei przykładem działań związanych z ochroną bioróżnorodności jest wyznaczenie oraz ochrona istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska karpackiej fauny puszczańskiej. Projekt ten, zrealizowany przy współpracy z The Swiss National Park, dostarczył zarazem samorządom instrumentów wspomagających zarządzanie przestrzenne, które pozwolą harmonijnie łączyć rozwój inwestycji budowlanych z jednoczesnym poszanowaniem walorów przyrodniczych.

Głównym celem konferencji „SWISS EXCHANGE – Dobre Praktyki Dla Środowiska” jest przedstawienie i podsumowanie rezultatów oraz korzyści, jakie zostały uzyskane w ramach projektów – zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Jednak równie istotnym elementem spotkania będzie zaprezentowanie doświadczeń i dobrych praktyk, które wypracowały podmioty zaangażowane w wybrane projekty środowiskowe, zrealizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W tym kontekście omówione zostaną m.in. praktyczne aspekty realizacji kompleksowych projektów środowiskowych, w tym kwestie związane np. z jakością inwestycji.

Uczestnicy konferencji będą też mieli okazję poznać innowacyjne technologie i nowatorskie rozwiązania, jakie zostały zastosowane w projektach środowiskowych dofinansowanych przez Szwajcarię w innych krajach – Słowenii, Estonii i na Węgrzech.

Kolejne wątki programu to m.in. kwestie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska oraz odbioru społecznego projektów, w tym różne strategie promocyjne i edukacyjne, jakie udało się wypracować w trakcie realizacji projektów.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy rozmawiać będą m.in. o możliwościach wykorzystania zaprezentowanych rozwiązań technologicznych w kolejnych projektach oraz o najefektywniejszych sposobach prowadzenia edukacji środowiskowej.

Program konferencji skonstruowano tak, by stał się on inspiracją dla realizacji innych przedsięwzięć oraz podejmowania nowych inicjatyw o tematyce środowiskowej. Służyć ma temu nie tylko pokazanie samych rozwiązań i technologii, ale przede wszystkim sposobów i metod wdrażania oraz realizacji projektów.

Dlatego wszystkie zagadnienia będą prezentowane przede wszystkim z perspektywy doświadczeń i dobrych praktyk, jakie udało się wypracować w działaniach dofinansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz jego odpowiedników w nowych krajach członkowskich UE. Ma to zatem dostarczyć nie tylko inspiracji typu „co zrobić?”, ale również „jak?”. W ten sposób, szwajcarskie zaangażowanie w przedsięwzięcia już zrealizowane, będzie mogło przynieść rozszerzone efekty i zaprocentować, nie ograniczając się jedynie do bezpośrednich rezultatów projektów.

W gronie prelegentów i panelistów konferencji będą goście z Estonii, Słowenii i Węgier oraz eksperci i przedstawiciele szerokiego przekroju instytucji krajowych – samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych (NGOs).

Do udziału w konferencji „SWISS EXCHANGE – Dobre Praktyki Dla Środowiska” zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i nadzór nad mechanizmami wsparcia działań środowiskowych oraz przedstawiciele NGOs związanych z zagadnieniami ochrony środowiska.

→ Konferencja „SWISS EXCHANGE – Dobre Praktyki Dla Środowiska”

21 kwietnia 2017, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

→ Udział w konferencji jest bezpłatny.

→ Organizator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Pośrednicząca dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.

→ Więcej informacji, szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny:

https://cppc.gov.pl/zaproszenie_dobre_praktyki_srodowiska/