Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 1, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.2 FEPW: Adaptacja do zmian klimatu

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.2 FEPW: Adaptacja do zmian klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie do działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (typ projektów I).

Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Nabór skierowany jest do zlokalizowanych na obszarze makroregionu Polski Wschodniej:

  1. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz innych miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych z przedziału 20-100 tys. mieszkańców i działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych;
  2. miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej i działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie składać można w terminie od 31 lipca do 31 października 2023 r.

Dofinansowanie w ramach naboru może zostać przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmujące:

  1. zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach miejskich (systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie absorpcji wody w gruncie, spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody opadowej wraz z systemami jej dystrybucji podczas suszy, co jest związane głównie z budową zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi (w tym roztopowymi) z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie);
  2. zakładanie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście (rozwój powierzchni pokrytych zielenią w miastach z udziałem rozwiązań z zakresu niebieskiej infrastruktury).

Kosztem kwalifikowalnym w ramach ww. przedsięwzięć może być również opracowanie/aktualizacja miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Budżet konkursu to aż 550 mln PLN z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 #FEPW. Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Ogłoszenie o naborze wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się pod linkami:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fepw0202-iw01-00223

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/22-adaptacja…/

 

Dodatkowe publikacje poświęcone naborowi:

https://www.facebook.com/photo?fbid=660847802745308&set=a.141522058011221&locale=pl_PL

https://www.gov.pl/web/klimat/trwa-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-dzialaniu-22-fepw-adaptacja-do-zmian-klimatu

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dobry-klimat-w-miastach-polski-wschodniej-rusza-nabor-projektow-do-dofinansowania-w-obszarze-adaptacji-miast-do-zmian-klimatu?fbclid=IwAR0RwOXc7gi5iJK3J9nQD_rqYEMjmmMeS-9mngVqvAKi5FXrF-gmtTSzeWc

Pytania dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) lub procedury wyboru projektów, można przesyłać mailowo na adres adaptacja-fepw@nfosigw.gov.pl lub skorzystać z Infolinii pod numerem telefonu: 22 45 90 800.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. naboru znajdują się tutaj.