Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 22, 2015 in Dachy zielone, Miasta, Publikacje, Retencja, Smart City | 0 comments

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Ewa Burszta Adamiak

 

Streszczenie (fragment):

 Zabudowa powierzchni w miastach, będąca efektem postępującego procesu urbanizacji wpływa nie tylko na zmniejszanie się naturalnych możliwości retencyjnych, ale również powoduje zmiany bilansu wodnego. Na obszarach zurbanizowanych następuje wzrost ilości i intensywności odprowadzanych wód opadowych do odbiorników oraz skraca się czas odpływu wód ze zlewni. Niska retencja nie zapewnia skutecznych możliwości reagowania na występujący lokalnie deficyt wody oraz nie ogranicza skutków nadmiaru wód w okresach wezbrań. Dodatkowo starzejące się systemy odwadniające nie zawsze wykazują wymaganą sprawność hydrauliczną w przyjmowaniu spływów po intensywnych opadach lub roztopach.

Nowoczesne gospodarowanie wodami opadowymi, mające na celu racjonalną ochronę zasobów wodnych pod względem ich ilości i jakości, musi uwzględniać na obszarach zurbanizowanych realizację zrównoważonych, miejskich systemów odwadniających (ang. Sustainable Urban Drainage Systems – SUDS, zapewniających odciążenie i usprawnienie działania systemów kanalizacji deszczowej, poprawę mikroklimatu i bilansu wodnego terenów zurbanizowanych oraz jakości ekosystemów przy równoczesnym podniesieniu walorów estetycznych przestrzeni publicznej. Do obiektów wchodzących w skład tego typu systemów zaliczane są m.in. dachy porośnięte roślinnością, nazywane zielonymi dachami.

Przesłankami do podjęcia badań, prezentowanych w niniejszej monografii, był zarówno obserwowany wzrost zainteresowania wykonywaniem zielonych dachów w Polsce, jak i zauważalny niedostatek informacji na temat ich potencjału w ograniczaniu ilości, szybkości oraz poprawy jakości odpływu wód opadowych w warunkach krajowych. [..].

Ewa Burszta-Adamiak

dr inż. Ewa Burszta-Adamiak – adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorka lub współautorka ponad 80 prac naukowych, w tym 1 monografii, 8 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 2 w podręczniku akademickim. Członek International Water Association (IWA) oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ), którego w latach 2009-2011 była prezesem. Prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Współpracuje z projektantami, wykonawcami oraz producentami elementów składowych i substratów glebowych używanych przy budowie dachów zielonych. Organizatorka i uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu hydrologii miejskiej, zagospodarowania wód opadowych oraz wykonawstwa i funkcjonowania dachów zielonych w przestrzeniach miejskich.

 Dach zielony na budynku MPWiK w Warszawie, zdjęcie: Ewa Burszta-AdamiakMPWiK Warszawa

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”
SPIS TREŚCI:
1. WPROWADZENIE
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZIELONYCH DACHÓW
2.1. Definicja i rys historyczny
2.2. Rozwiązania konstrukcyjne
2.3. Przykłady realizacji zielonych dachów
3. STAN BADAŃ ZIELONYCH DACHÓW – PRZEGLĄD LITERATURY
3.1. Badania retencji wodnej zielonych dachów
3.2. Ilość i dynamika odpływu
3.3. Wpływ zielonych dachów na jakość odpływu wód opadowych
4. BADANIA WŁASNE
4.1. Stanowisko badawcze
4.2. Metodyka pomiarów ilości opadów i odpływów
4.3. Metodyka badań jakości odpływów
4.4. Metody opracowania statystycznego wyników
5. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
5.1. Zmienność opadów w okresie badawczym
5.2. Zdolność retencyjna zielonych dachów
5.3. Badania hydrogramów odpływu
5.4. Zdolność retencyjna zielonych dachów w czasie intensywnych opadów deszczu
5.5. Analiza składowych głównych
5.6. Wyniki analizy regresji wielorakiej
5.7. Jakość odpływów
5.8. Podsumowanie i potencjalne kierunki dalszych badań
6. WNIOSKI KOŃCOWE
PIŚMIENNICTWO
Polecamy wszystkim zainteresowanym tematyką retencjonowania wód opadowych.