Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 3, 2019 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Retencja | 0 comments

Eko-lokator: Poradnik – Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym

Eko-lokator: Poradnik – Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym

Prowadzenie świadomych działań w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodą i retencjonowania wód opadowych w polskich miastach to obecnie konieczność i jeden z niezbędnych elementów adaptacji do zmian klimatu.

Jak pokazują wyniki warsztatów prowadzonych w ramach projektu „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców”, temat ten, tj. zarządzanie wodami opadowymi, jest obecnie głównym wyzwaniem dla większości polskich miast.

Na skutek zmian klimatu następują długotrwałe okresy wysokiej temperatury i brak opadów. Susza, która wyniszcza rośliny, oznacza często konieczność podlewania zieleni miejskiej woda z miejskich wodociągów, co generuje dodatkowe koszty i jest marnowaniem ograniczonych zasobów wody pitnej.

W poradniku „Eko-lokator” zostały przedstawione dobre wzory w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodą.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska.

Sposób na zagospodarowanie wód opadowych, naśladujący naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, na terenie osiedla Wolne Miasto w Gdańsku. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z architektką krajobrazu Katarzyną Fabińską, reprezentującą dewelopera.

Zrównoważone zarządzanie wodą opadową na terenie Stadionu Wrocław. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Pawłem Kapitanowiczem – Dyrektorem ds. Operacyjnych Stadionu Wrocław.

„Katalog dobrych praktyk. Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”, przygotowany i wydany we Wrocławiu. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Ewą Chmarą, główną specjalistką ds. utrzymania miejskiej infrastruktury podziemnej i drogowej w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pierwszy ogród deszczowy na rewitalizowanym osiedlu Meksyk w Gdyni. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Michałem Guciem, wiceprezydentem Gdyni ds. innowacji.

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Bezpłatny poradnik „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym” zawierający dobre wzory można pobrać ze strony:

www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/poradnik-gospodarowanie-woda-w-budynku-wielorodzinnym