Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 27, 2019 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, OZE | 0 comments

Eko-lokator: Poradnik – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym

Eko-lokator: Poradnik – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym

W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz
przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie?

W wywiadach przeprowadzonych przez Katarzynę Wolańską, można zapoznać się z ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Dobre wzory poprzedziły wypowiedzi ekspertów.

Poradnik powstał w ramach projektu „Eko-lokator” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budownictwie wielorodzinnym. Materiał powstał na podstawie wywiadu z z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE).

Inteligentne sieci i opomiarowanie. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach.

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze.

Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach. Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim.

Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków mieszkaniowych z certyfikatem ekologicznym. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w firmie Skanska Residential Development Poland.

Odnawialne źródła energii na budynkach należących do Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie. O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

 

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Bezpłatny poradnik „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym” zawierający dobre wzory można pobrać ze strony:

www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/poradnik-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii-w-budynku-wielorodzinnym