Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 28, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Retencja | 0 comments

Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych w Dąbrowie Górniczej – wywiad z Kamilą Grygier-Błaszczyk, Kierownikiem Referatu Dotacji i Programów Środowiskowych

Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych w Dąbrowie Górniczej – wywiad z Kamilą Grygier-Błaszczyk, Kierownikiem Referatu Dotacji i Programów Środowiskowych

Katarzyna Wolańska, ZielonaInfrastruktura.pl: W czerwcu 2020 roku Rada Miasta Dąbrowy Górniczej wprowadziła dotacje z budżetu miasta na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych, retencją. Jakie zadania podlegają dofinansowaniu w ramach tej uchwały?

Kamila Grygier-Błaszczyk, Kierownik Referatu Dotacji i Programów Środowiskowych: Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie: ogrodu deszczowego w glebie, studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, komór drenażowych, budowy podziemnego zbiornika retencyjnego oraz wykonanie dachu zielonego, w przypadku którego dodatkowo można wnioskować o dofinansowanie na zakup naziemnego wolnostojącego zbiornika zbierającego wody opadowe z powierzchni dachu.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą wnioskować osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której nie jest prowadzona działalności gospodarcza. Warunkiem jest również położenie nieruchomości w granicach administracyjnych gminy.

Jak długo będzie obowiązywać uchwała? Do kiedy można składać wnioski?

Uchwała obowiązuje bezterminowo. Wnioski można składać do 30 września danego roku, przed przystąpieniem do budowy systemu zagospodarowania wód opadowych. Wnioski rozpatrywane są w zależności od posiadanych środków w danym roku budżetowym, do czasu ich wyczerpania zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”.

Kto był inicjatorem tej uchwały? Dlaczego została wprowadzona?

Inicjatorem uchwały był prezydent Marcin Bazylak. Uchwała została wprowadzona, aby uporać się z zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Zależy nam także na oszczędzaniu towaru deficytowego, jakim jest woda. Korzystając z proponowanych rozwiązań, jesteśmy w stanie nie tylko zmniejszać ryzyko zalań i podtopień, ale również przyczynić się do ochrony naszej planety.

Czy wprowadzaniu uchwały towarzyszyły jakieś działania edukacyjne?

Informacje o możliwości uzyskania dofinansowania oraz korzyściach związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych były rozpowszechniane w prasie i mediach społecznościowych. Wydaliśmy także ulotkę zawierającą pakiet najważniejszych wiadomości i rozdawaną m.in. podczas miejskich imprez.

Czy mają już może Państwo informacje jakie są efekty tej uchwały? Ile osób skorzystało z dofinansowania?

Zależało nam, aby dotacje można było przeznaczyć na bardziej rozbudowane systemy zagospodarowania wód opadowych (np. zielone dachy czy ogrody deszczowe) niż naziemny zbiornik na deszczówkę. Rozwiązania, których dofinansowanie proponujemy są wciąż mało popularne – dotychczas wpłynęło kilkanaście wniosków o udzielenie dotacji.

Jakie są wyniki w podziale na poszczególne rozwiązania? 

Rozwiązaniem na które najczęściej decydują się mieszkańcy jest systemem zagospodarowania wód opadowych związany z budową podziemnego zbiornika retencyjnego.

Uchwała jest konsekwencją założeń w „Planie adaptacji miasta Dąbrowa Górnicza do zmian klimatu do roku 2030”, który został przyjęty przez miasto w 2019 roku. Czy miasta mają obecnie wystarczające narzędzia do wprowadzanie zmian, których celem jest adaptacja do zmian klimatycznych?

Tak, mają takie narzędzia. Zadania związane z realizacją MPA w dużej mierze są zadaniami własnymi, właściwymi dla określonych komórek organizacyjnych UM ze względu na przypisane im kompetencje, a środki finansowe konieczne do ich realizacji rezerwowane są w stosownych działach budżetu miasta. Wyjątek stanowić tu będą zadania, za których realizację odpowiedzialne są instytucje niezależne od UM. Plan adaptacji może być finansowany z funduszy Unii Europejskiej i funduszy będących wynikiem współpracy UE z innymi krajami oraz ze środków krajowych i regionalnych. Liczymy, że nowa perspektywa finansowa pozwoli zrealizować wiele zadań związanych ze zmianami klimatycznymi. Odpowiednio wykwalifikowana kadra i środki finansowe to podstawowe i niezbędna narzędzia do wdrażania MPA.

W jaki sposób samorządy mogą modyfikować prawo miejscowe, żeby zachęcać np. do stosowania dachów zielonych, czy innych rozwiązań służących retencji miejskiej?

Takim rozwiązaniem, wprowadzonym m.in. we Wrocławiu, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicieli budynków, którzy zdecydują się umieścić na swoich obiektach tzw. zielone dachy bądź ściany. Oceniamy takie rozwiązania, by w przyszłości wprowadzić je także w Dąbrowie Górniczej.